Cuộc thi viết Người bạn của thanh niên: Thực trạng công tác Đoàn hiện nay, nguyên nhân và giải pháp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với lịch sử dựng nước v&agrave; giữ nước của d&acirc;n tộc ta, c&aacute;c thế hệ trẻ Việt Nam đ&atilde; c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn g&oacute;p phần thắng lợi v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc. Ng&agrave;y 26/3/1931 Đo&agrave;n TNCS Đ&ocirc;ng Dương &nbsp;(ng&agrave;y nay l&agrave; Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh) được th&agrave;nh lập dưới sự l&atilde;nh đạo, d&igrave;u dắt của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u, c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam được r&egrave;n luyện, trưởng th&agrave;nh trong ngọn lửa c&aacute;ch mạng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Trong chặng đường ph&aacute;t triển của lịch sử d&acirc;n tộc, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n l&agrave; đội ti&ecirc;n phong c&aacute;ch mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng. 85 năm qua, chặng đường ấy đầy ch&ocirc;ng gai thử th&aacute;ch đ&atilde; khẳng định vai tr&ograve;, vị tr&iacute; của tổ chức Đo&agrave;n, sức mạnh của tuổi trẻ trong c&ocirc;ng cuộc đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng &nbsp;v&agrave; bảo vệ đất nước. Đo&agrave;n được xem l&agrave; &ldquo;Người bạn của thanh ni&ecirc;n&rdquo;. Nơi đ&acirc;y, thanh ni&ecirc;n được thỏa sức thể hiện đam m&ecirc;, ước mơ v&agrave; sức trẻ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/11/27243/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n THCS Hồ Ch&iacute; Minh phải lu&ocirc;n x&aacute;c định c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n l&agrave; nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, c&oacute; &yacute; nghĩa then chốt với phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong tiến tr&igrave;nh lịch sử, thấy khả năng c&aacute;ch mạng to lớn của thanh ni&ecirc;n trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, trong sự nghiệp bảo vệ nước nh&agrave;, nước nh&agrave; thịnh hay suy, mạnh hay yếu phần lớn do thanh ni&ecirc;n. Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ VII đ&atilde; khẳng định <em>&ldquo;X&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh vững mạnh về ch&iacute;nh trị, tư tưởng v&agrave; đạo đức m&agrave; trọng t&acirc;m l&agrave; bồi dưỡng l&iacute; tưởng c&aacute;ch mạng v&agrave; tri thức khoa học, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, n&acirc;ng cao chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; chất lượng tổ chức cơ sở Đo&agrave;n, giữ vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt trong phong tr&agrave;o thanh thiếu ni&ecirc;n&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&oacute; thể n&oacute;i, thời gian qua,&nbsp;hoạt động của c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n&nbsp;đ&atilde;&nbsp;c&oacute; nhiều chuyển biến t&iacute;ch cực. C&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức được kiện to&agrave;n từ&nbsp;Đo&agrave;n&nbsp;cơ sở&nbsp;đến c&aacute;c Chi đo&agrave;n trực thuộc,&nbsp;chất lượng v&agrave; số lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được n&acirc;ng cao,&nbsp;c&aacute;c phong tr&agrave;o được triển khai đều khắp trong c&aacute;c tổ chức cơ sở Đo&agrave;n&nbsp;v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng được quan t&acirc;m, ch&uacute; trọng; đ&atilde;&nbsp;xuất hiện nhiều gương đo&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực văn h&oacute;a, x&atilde; hội, thể dục &ndash; thể thao&hellip;; c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo bồi&nbsp;dưỡng,&nbsp;giới thiệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng đảm bảo đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh v&agrave; chất lượng, nhiều đo&agrave;n vi&ecirc;n l&agrave; đảng vi&ecirc;n trẻ được Đảng ph&acirc;n c&ocirc;ng giữ c&aacute;c vị tr&iacute; quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đảng, ch&iacute;nh quyền&hellip; Mặc d&ugrave; đ&atilde; c&oacute; nhiều&nbsp;nỗ lực trong việc n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động.&nbsp;Song thực tế, hoạt động của c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n đ&atilde; bộc lộ một số&nbsp;tồn tại&nbsp;nhất định: lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n mỏng, chất lượng hoạt động của c&aacute;c Chi đo&agrave;n c&ograve;n thấp, nội dung sinh hoạt &nbsp;của Chi đo&agrave;n chưa được tổ chức thường xuy&ecirc;n, h&igrave;nh thức sinh hoạt v&agrave; hoạt động c&ograve;n thiếu hấp dẫn, &iacute;t s&aacute;ng tạo, chưa đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu trong giai đoạn hiện nay. Vai tr&ograve; của người đo&agrave;n vi&ecirc;n chưa được ph&aacute;t huy, khả năng vận động, tập hợp đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ograve;n nhiều hạn chế. Một bộ phận đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ograve;n thụ động, &yacute; thức x&acirc;y dựng tổ chức chưa cao, t&igrave;nh trạng bỏ sinh hoạt đo&agrave;n,&nbsp;thờ ơ với hoạt động v&agrave; sinh hoạt của tổ chức đo&agrave;n&nbsp;vẫn c&ograve;n diễn ra ở nhiều nơi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&oacute; nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến t&igrave;nh trạng tr&ecirc;n. Đ&oacute; l&agrave; sự thiếu quan t&acirc;m của cấp Ủy, ch&iacute;nh quyền của đơn vị. Năng lực hạn chế của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n. C&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đang c&ograve;n cứng nhắc, rập khu&ocirc;n. Nội dung, phương thức hoạt động của Chi đo&agrave;n cơ sở chậm đổi mới, chưa ph&ugrave; hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.&nbsp;C&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n thiếu chặt chẽ, thậm ch&iacute; bu&ocirc;ng lỏng. Kinh phí cho&nbsp;hoạt động Đo&agrave;n qu&aacute; hạn hẹp, thậm ch&iacute; c&ograve;n kh&ocirc;ng c&oacute;.&nbsp;Thời gian d&agrave;nh cho hoạt động đo&agrave;n &iacute;t, một phần l&agrave; do&nbsp;đời sống đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n vẫn c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vấn đề đặt ra l&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o để n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động của c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n &nbsp;trong điều kiện hiện nay? V&agrave;&nbsp;l&agrave;m thế n&agrave;o để khơi dậy tinh thần xung k&iacute;ch, nhiệt huyết của thanh ni&ecirc;n, sự gắn kết chia sẻ t&igrave;nh cảm, tr&aacute;ch nhiệm trong đo&agrave;n vi&ecirc;n khi tham gia tổ chức v&agrave; c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o?&nbsp;Đứng trước thực&nbsp;trạng đ&oacute;, để n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đo&agrave;n cần tập trung thực hiện đồng bộ c&aacute;c giải ph&aacute;p cụ thể sau: </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- <em>Thứ nhất</em>, tập trung n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n m&agrave; trọng t&acirc;m l&agrave; n&acirc;ng cao gi&aacute;c ngộ l&yacute; tưởng, đạo đức c&aacute;ch mạng, t&iacute;nh ti&ecirc;n phong, gương mẫu của người đo&agrave;n vi&ecirc;n; x&acirc;y dựng đội ngũ đo&agrave;n vi&ecirc;n cốt c&aacute;n, n&ograve;ng cốt trong c&aacute;c phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, c&oacute; sức ảnh hưởng đối với thanh ni&ecirc;n, cụ thể:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ &nbsp;Ph&aacute;t triển đo&agrave;n vi&ecirc;n với phương ch&acirc;m tăng về số lượng, mạnh về chất lượng, ph&aacute;t triển đi đ&ocirc;i với củng cố tổ chức cơ sở Đo&agrave;n. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đặc biệt coi trọng củng cố, ph&aacute;t triển Đo&agrave;n v&agrave; tổ chức phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n. Người chỉ r&otilde;:&nbsp;<em>&ldquo;Phải củng cố tổ chức của </em><em>Đ</em><em>o&agrave;n. Phải đo&agrave;n kết nội bộ chặt chẽ, v&agrave; phải đo&agrave;n kết rộng r&atilde;i với c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n; </em><em>c</em><em>ần ph&aacute;t triển Đo&agrave;n hơn nữa nhưng phải chọn lọc cẩn thận, trọng chất lượng hơn số lượng&rdquo;</em>.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Ch&uacute;ng ta biết rằng, Đo&agrave;n mạnh kh&ocirc;ng chỉ ở số lượng m&agrave; trước hết do chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n quyết định. Coi trọng chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển Đo&agrave;n, nghĩa l&agrave; kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới đ&uacute;ng theo ti&ecirc;u chuẩn, nguy&ecirc;n tắc v&agrave; thủ tục Điều lệ Đo&agrave;n quy định. Chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ quyết định ở kh&acirc;u lựa chọn, kết nạp m&agrave; c&ograve;n ở qu&aacute; tr&igrave;nh gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện, sau khi được kết nạp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- <em>Thứ hai</em>,&nbsp;đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức cơ sở Đo&agrave;n, gắn sinh hoạt, hoạt động của Đo&agrave;n với việc chăm lo nhu cầu, lợi &iacute;ch ch&iacute;nh đ&aacute;ng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Nội dung sinh hoạt phải thiết thực, ph&ugrave; hợp, cần lồng gh&eacute;p c&aacute;c nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n của đơn vị mình l&agrave;m chủ đề ch&iacute;nh để đo&agrave;n vi&ecirc;n thảo luận, b&agrave;n bạc v&agrave; c&ugrave;ng thực hiện. Ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, vai tr&ograve; chủ thể của người đo&agrave;n vi&ecirc;n trong mọi sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở Đo&agrave;n, trong x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện c&aacute;c chủ trương c&ocirc;ng t&aacute;c của Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ &nbsp;Tổ chức c&aacute;c hoạt động của Chi đo&agrave;n một c&aacute;ch linh hoạt cả về địa điểm, thời gian, về h&igrave;nh thức v&agrave; về loại h&igrave;nh hoạt động. X&acirc;y dựng tổ chức cơ sở Đo&agrave;n 4 chủ động: chủ động nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh, chủ động x&acirc;y dựng kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c, chủ động thực hiện nhiệm vụ, chủ động tham mưu với Cấp ủy Đảng, phối hợp với c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n thể li&ecirc;n quan trong triển khai thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- <em>Thứ ba</em>,&nbsp;tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu để&nbsp;c&aacute;c cấp Ủy, ch&iacute;nh quyền đơn vị&nbsp;cần&nbsp;nhận thức r&otilde; vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n trong việc tập hợp đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, coi đ&acirc;y l&agrave; cơ sở để ph&aacute;t huy sức lực v&agrave; tr&iacute; tuệ của tuổi trẻ trong việc x&acirc;y dựng đơn vị. Để từ đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ v&agrave; khuyến kh&iacute;ch, tạo điều kiện cả về thời gian, kinh ph&iacute; cho tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n hoạt động. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong giai đoạn hiện nay, x&atilde; hội ng&agrave;y một ph&aacute;t triển, nhu cầu của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n theo đ&oacute; cũng ng&agrave;y c&agrave;ng cao hơn.&nbsp;Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đo&agrave;n đ&aacute;p ứng với t&acirc;m tư nguyện vọng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; điều cần thiết. N&oacute; g&oacute;p phần x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n trở th&agrave;nh m&aacute;i nh&agrave; chung để đo&agrave;n kết, gi&aacute;o dục v&agrave; r&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>ĐẶNG THỊ TH&Ugrave;Y TRANG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;