Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Cơ quan Thành Đoàn năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31874/Trao%20co%20thuong.jpg" style="height:342px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">04 đơn vị xuất sắc dẫn dầu cụm thi đua c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm 2018</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, tại ph&ograve;ng Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm 2018, triển khai chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n năm 2019.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy cơ quan, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Phạm Văn Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Ban Chấp h&agrave;nh C&ocirc;ng Đo&agrave;n, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đại diện cấp ủy c&aacute;c đơn vị.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị c&aacute;c đại biểu đ&atilde; được xem qua đoạn phim ngắn tổng kết hoạt động của Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong năm vừa qua. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đồng ch&iacute; đ&atilde; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n &ndash; Ủy vi&ecirc;n BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n tr&igrave;nh b&agrave;y những nội dung trọng t&acirc;m trong chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n năm 2019 v&agrave; điều h&agrave;nh phần thảo luận đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến của c&aacute;c Chi đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Năm 2019, Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n x&aacute;c định chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n t&igrave;nh nguyện, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo trong chuy&ecirc;n m&ocirc;n&rdquo;, với 3 nhiệm vụ trọng t&acirc;m v&agrave; 8 chỉ ti&ecirc;u quan trọng, trong đ&oacute; đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; chỉ ti&ecirc;u giới thiệu 20% đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; tr&ecirc;n tổng số đo&agrave;n vi&ecirc;n của Đo&agrave;n Cơ quan cho Đảng, phấn đấu c&oacute; &iacute;t nhất 30% đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được ph&aacute;t triển Đảng.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31874/KHEN%20THUONG%20DON%20VI.jpg" style="height:344px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, 26 tập thể, c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; vinh dự nhận Giấy khen của Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố. 04 đơn vị xuất sắc dẫn dầu cụm thi đua c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm 2018 (Chi đo&agrave;n X&acirc;y dựng Đo&agrave;n 1; Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty CP Đầu tư X&acirc;y dựng Thanh ni&ecirc;n , Chi đo&agrave;n Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Chi đo&agrave;n Trung t&acirc;m Dịch vụ Việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n) vinh dự nhận cờ thưởng của BCH Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Nhằm động vi&ecirc;n, chăm lo cho c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn nh&acirc;n dịp Xu&acirc;n Kỷ Hợi 2019, Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng c&aacute;c phần qu&agrave; cho 10 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">L&Acirc;M DŨNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;