Đoàn các KCX-KCN: “Tết sum vầy” cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 28/01/2019, Ban Thường vụ Li&ecirc;n đoàn Lao đ&ocirc;̣ng qu&acirc;̣n Thủ Đức - C&ocirc;ng đo&agrave;n c&aacute;c Khu chế xuất - C&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh phố - Quận đo&agrave;n Thủ Đức - Đo&agrave;n C&aacute;c Khu Chế xuất v&agrave; Khu C&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh phố đ&atilde; phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Tết sum vầy&rdquo; cho c&ocirc;ng nh&acirc;n lao đ&ocirc;̣ng c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, đang l&agrave;m việc trong khu chế xuất, khu c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; đang sinh hoạt tại c&aacute;c tổ C&ocirc;ng nh&acirc;n tự quản tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận Thủ Đức nh&acirc;n dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31873/Tet%20sum%20vay.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh được diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, s&ocirc;i nổi tr&agrave;n ngập kh&ocirc;ng kh&iacute; m&ugrave;a xu&acirc;n mới với nhiều nội dung như hội thi thiết kế thiệp ch&uacute;c Tết, trang tr&iacute; c&agrave;nh mai - c&agrave;nh đ&agrave;o, tr&igrave;nh diễn thời trang với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n chung tay bảo vệ m&ocirc;i trường xanh&rdquo;, gian h&agrave;ng thư ph&aacute;p, g&oacute;c chụp ảnh Xu&acirc;n, gian h&agrave;ng nhu yếu phẩm b&igrave;nh ổn gi&aacute;,&hellip;thu h&uacute;t hơn 60 đội dự thi v&agrave; hơn 200 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tham gia.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tại chương tr&igrave;nh Chương tr&igrave;nh &quot;Tết Sum vầy&quot;, Ban Tổ chức Chương tr&igrave;nh cũng đ&atilde; trao tặng 600 phần qu&agrave; trị gi&aacute; 600.000đ/phần cho c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, Tổ c&ocirc;ng nh&acirc;n tự quản kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện về qu&ecirc; đ&oacute;n tết, g&oacute;p phần động vi&ecirc;n chăm lo đời sống vật chất v&agrave; tinh thần cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n nh&acirc;n dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n Kỷ Hợi 2019.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HUYỀN L&Ecirc;</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;