Tuổi trẻ Điện lực sôi nổi với các hoạt động Xuân tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty đ&atilde; phối hợp c&aacute;c Quận huyện Đo&agrave;n, c&aacute;c tổ chức đo&agrave;n thể, ch&iacute;nh quyền địa phương tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh chăm lo tết cho nhiều đối tượng cụ thể như: tặng qu&agrave; tết cho 38 đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đến từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc với tổng kinh ph&iacute; hơn 57 triệu đồng; t&agrave;i trợ kinh ph&iacute; 100 triệu đồng cho Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh chăm lo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n xa qu&ecirc; v&agrave; người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố; phối hợp c&ugrave;ng C&ocirc;ng Đo&agrave;n thăm hỏi c&ocirc;ng nh&acirc;n đang l&agrave;m nhiệm vụ dịp tết, hỗ trợ lắp đặt 26 trụ đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng năng lượng mặt trời trị gi&aacute; 26 triệu đồng tại tuyến đường bi&ecirc;n giới thuộc x&atilde; Long Phước, Huyện Bến Cầu, tỉnh T&acirc;y Ninh trong chương tr&igrave;nh Nghĩa t&igrave;nh Bi&ecirc;n giới; thăm v&agrave; tặng 30 phần qu&agrave; cho nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước tại x&atilde; Nhuận Đức, huyện Củ Chi; thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 03 mẹ VNAH tại địa b&agrave;n Quận 6 v&agrave; 01 mẹ VNAH tại địa b&agrave;n Quận B&igrave;nh Thạnh; hỗ trợ Quận đo&agrave;n 4, Quận đo&agrave;n 8, Hội LHPN Quận T&acirc;n B&igrave;nh v&agrave; UBND Phường 5 &ndash; Quận B&igrave;nh Thạnh trao tặng 50 phần qu&agrave; (trị gi&aacute; 500.000 đồng mỗi phần) chăm lo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc cũng đ&atilde; chủ động phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c tổ chức đo&agrave;n thể địa phương tổ chức nhiều hoạt động t&igrave;nh nguyện chăm lo Tết như: Đo&agrave;n Cơ quan Tổng c&ocirc;ng ty tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh Xu&acirc;n y&ecirc;u thương trao tặng gần 300 phần qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi mồ c&ocirc;i khuyết tật tại Trung t&acirc;m bảo trợ trẻ em mồ c&ocirc;i khuyết tật Quận B&igrave;nh Thạnh; cơ sở đo&agrave;n c&aacute;c Cụm 2 v&agrave; Cụm 5 tổ chức chương tr&igrave;nh Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện trao tặng hơn 200 cuốn lịch cũ v&agrave; 70 suất v&eacute; xe Tết (mỗi suất 200.000 đồng) trị gi&aacute; 14 triệu đồng cho c&aacute;c em thiếu nhi khuyết tật tại trường khiếm thị Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu - Quận 10; Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Điện lực T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức đi mới to&agrave;n bộ hệ thống điện cho 03 hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn, nh&agrave; t&igrave;nh thương, tổ chức thăm v&agrave; trao tặng qu&agrave; cho 07 mẹ VNAH tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận T&acirc;n B&igrave;nh; Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Điện lực Củ Chi hỗ trợ tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi kh&oacute; khăn học giỏi tr&ecirc;n địa b&agrave;n với kinh ph&iacute; 5 triệu đồng; Chi đo&agrave;n Trung t&acirc;m điều độ tổ chức thăm, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em khiếm thị tại tỉnh L&acirc;m Đồng; Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trao tặng 230 phần qu&agrave; cho trẻ em mồ c&ocirc;i khuyết tật, người gi&agrave; neo đơn v&agrave; 10 triệu đồng hỗ trợ Trung t&acirc;m từ thiện nh&acirc;n đạo L&agrave;ng Tre thuộc tỉnh Đồng Nai...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi, &yacute; nghĩa tr&ecirc;n đ&atilde; g&oacute;p phần l&agrave;m n&ecirc;n một m&ugrave;a Xu&acirc;n ấm &aacute;p, nghĩa t&igrave;nh qua đ&oacute; thể hiện được h&igrave;nh ảnh đẹp của Tuổi trẻ Điện lực lu&ocirc;n xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng chỉ ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n m&agrave; c&ograve;n tham gia thực hiện tốt c&aacute;c hoạt động v&igrave; an sinh x&atilde; hội g&oacute;p phần tham gia x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố ng&agrave;y c&agrave;ng hiện đại, văn minh v&agrave; nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TẤN KHƯƠNG</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31868/Tang%20qua%20Tet%2038%20doan%20vien%20TCT%20kho%20khan%202019.JPG" style="height:393px; width:590px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tặng qu&agrave; tết cho 38 đo&agrave;n vi&ecirc;n kh&oacute; khăn đến từ c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n trực thuộc</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31868/Tham%20me%20VNAH%20Le%20Thi%20Anh%20-%20Quan%206.jpg" style="height:443px; width:590px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thăm v&agrave; tặng qu&agrave; Tết cho mẹ VNAH L&ecirc; Thị &Aacute;nh &ndash; Quận 6</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31868/Tham%20me%20VNAH%20Nguyen%20Thi%20Thoi%20-%20Quan%206.JPG" style="height:443px; width:590px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Thăm v&agrave; tặng qu&agrave; Tết cho mẹ VNAH Nguyễn Thị Thời &ndash; Quận 6</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31868/Tang%20qua%20Tet%20cho%20thanh%20nien%20kho%20khan%20Quan%208.jpg" style="height:443px; width:590px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tặng qu&agrave; Tết cho đo&agrave;n vi&ecirc;n kh&oacute; khăn tại Quận 8</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31868/Hanh%20trinh%20Xuan%20yeu%20thuong%20Doan%20CQTCT%20(5).jpg" style="height:443px; width:590px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tặng qu&agrave; Tết cho c&aacute;c em thiếu nhi mồ c&ocirc;i khuyết tật Quận B&igrave;nh Thạnh trong h&agrave;nh tr&igrave;nh Xu&acirc;n y&ecirc;u thương</em></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;