Văn nghệ sĩ vui tết cùng thiếu nhi kém may mắn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31863/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Gần 50 văn nghệ sĩ nổi tiếng đ&atilde; c&ugrave;ng Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội tổ chức chương tr&igrave;nh đ&oacute;n tết sớm c&ugrave;ng 400 em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh k&eacute;m may mắn</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tối 25/1 đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh &ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo; mừng xu&acirc;n Kỷ Hợi 2019 do Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội c&ugrave;ng đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c nghệ sĩ nổi tiếng, văn nghệ sĩ trẻ tham gia tổ chức&nbsp;cho 400 em nhỏ, gi&uacute;p&nbsp;c&aacute;c em đ&oacute;n một c&aacute;i tết tươi vui v&agrave; ấm &aacute;p hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, tổng số tiền m&agrave; chương tr&igrave;nh thu về khoảng 90 triệu đồng. Trong đ&oacute;, c&oacute; hơn 9 triệu đồng l&agrave; tiền quy&ecirc;n g&oacute;p trực tiếp tại chương tr&igrave;nh, khoảng 32 triệu l&agrave; tiền ủng hộ từ c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n. Đặc biệt, hơn 46 triệu đồng l&agrave; số tiền thu được từ việc b&aacute;n h&agrave;ng g&acirc;y quỹ. Theo ghi nhận, trước những ng&agrave;y diễn ra chương tr&igrave;nh &ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo;, đ&ocirc;ng đảo nghệ sĩ đ&atilde; c&ugrave;ng nhau đồng h&agrave;nh, tổ chức gian h&agrave;ng g&acirc;y quỹ bằng việc b&aacute;n những bộ trang phục, phụ kiện của c&aacute;c văn nghệ sĩ, nh&agrave; thiết kế nổi tiếng tại s&acirc;n 4A Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong chương tr&igrave;nh &ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo; mừng xu&acirc;n Kỷ Hợi c&oacute; sự g&oacute;p mặt của 400 em nhỏ bất hạnh đến từ 18 m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố như: M&aacute;i ấm &Aacute;nh s&aacute;ng nữ quận 10, m&aacute;i &acirc;m Hướng dương, m&aacute;i ấm Hoa mẫu đơn&hellip; Nhằm san sẻ bớt g&aacute;nh nặng, gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; điều kiện vui xu&acirc;n, chương tr&igrave;nh đ&atilde; trao 20 suất qu&agrave;, mỗi suất trị gi&aacute; 1 triệu đồng cho 20 em nhỏ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, trao 5 suất qu&agrave;, mỗi suất trị gi&aacute; gần 14 triệu đồng cho những&nbsp;em c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn. Đồng thời,&nbsp;400 phần qu&agrave; c&ugrave;ng nhiều m&oacute;n qu&agrave; đến từ CLB Nữ nghệ sĩ cũng được gửi tặng cho c&aacute;c em nhỏ tại chương tr&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31863/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">C&aacute;c nghệ sĩ v&agrave; người d&acirc;n theo d&otilde;i chương tr&igrave;nh đ&atilde; quy&ecirc;n g&oacute;p tại chỗ số tiền 9 triệu đồng l&agrave;m qu&agrave; tết cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, cơ nhỡ</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&aacute;c với những chương tr&igrave;nh trước, &ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo; dịp tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n&nbsp;quy tụ đ&ocirc;ng đảo d&agrave;n nghệ sĩ nổi tiếng, những gương mặt th&acirc;n quen c&oacute; thể kể đến như: MC Thanh Bạch, NSƯT Trịnh Kim Chi,&nbsp;NSƯT Tuyết Thu, ca sĩ Nam Cường, ca sĩ Kyo York,&nbsp;diễn vi&ecirc;n V&acirc;n Thanh, Hoa hậu Đ&agrave;m Lưu Ly, nh&oacute;m VMusic&nbsp;&hellip; Đặc biệt, nam ca sĩ Đ&agrave;m Vĩnh Hưng&nbsp;v&agrave;&nbsp;danh ca&nbsp;Cẩm V&acirc;n c&ugrave;ng nhiều ng&ocirc;i sao nổi tiếng&nbsp;kh&aacute;c&nbsp;đ&atilde; đến h&aacute;t tặng cho c&aacute;c em thiếu nhi, đồng thời tặng to&agrave;n bộ tiền c&aacute;t-x&ecirc; l&agrave;m qu&agrave; tết cho c&aacute;c em. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Hồng Ph&uacute;c &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, cho biết:&nbsp;&ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương l&agrave; chương tr&igrave;nh d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho c&aacute;c văn nghệ sĩ, nhằm lan tỏa c&aacute;c gi&aacute; trị y&ecirc;u thương của cuộc sống, g&oacute;p phần tạo n&ecirc;n nhiều m&oacute;n qu&agrave; từ vật chất đến tinh thần gửi tặng v&agrave; san sẻ c&ugrave;ng c&aacute;c trẻ em bất hạnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; VH Thanh ni&ecirc;n cũng&nbsp;cho biết đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n chương tr&igrave;nh &ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo; được tổ chức v&agrave;o dịp cận&nbsp;Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n v&agrave; trong một kh&ocirc;ng gian đặc biệt. Kh&ocirc;ng giống mọi năm xuống tận c&aacute;c cơ sở để trao tặng m&agrave; n&eacute;t đổi mới năm nay ch&iacute;nh l&agrave; chuyến xe y&ecirc;u thương đưa đ&oacute;n c&aacute;c em tới Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, b&ecirc;n cạnh những phần qu&agrave;, c&ograve;n gi&uacute;p c&aacute;c em cảm nhận được kh&ocirc;ng kh&iacute; rộn r&agrave;ng của th&agrave;nh phố trong những ng&agrave;y xu&acirc;n cận kề.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">D&ugrave; bận rộn với c&ocirc;ng việc nhưng hiếm c&oacute; một chương tr&igrave;nh &ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo; n&agrave;o lại vắng b&oacute;ng NSƯT Trịnh Kim Chi. &ldquo;Được đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh l&agrave; niềm vinh dự rất lớn đối với t&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c anh chị em nghệ sĩ n&oacute;i chung, đ&acirc;y l&agrave; một chương tr&igrave;nh rất thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa. Mỗi một lần tham gia, ch&uacute;ng t&ocirc;i đều c&oacute; những cảm x&uacute;c đặc biệt, d&ugrave; được tổ chức với quy m&ocirc; lớn hay nhỏ nhưng kh&ocirc;ng kh&iacute; vẫn lu&ocirc;n ấm &aacute;p. T&ocirc;i hy vọng chương tr&igrave;nh sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng lớn mạnh v&agrave; tiếp tục lan rộng đến c&aacute;c v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa để c&oacute; th&ecirc;m nhiều m&oacute;n qu&agrave; &yacute; nghĩa gửi đến c&aacute;c trẻ em kh&oacute; khăn, nhất l&agrave; thời điểm cận kề tết để c&aacute;c em được đ&oacute;n một m&ugrave;a xu&acirc;n trọn vẹn v&agrave; ấm &aacute;p hơn&rdquo;, chị n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;