Quận 2: Hành trình Tuổi trẻ Quận 2 vì biển, đảo quê hương năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><em><strong>C&oacute; ai đ&oacute; đ&atilde; n&oacute;i rằng: &ldquo;Hạnh ph&uacute;c kh&ocirc;ng phải l&agrave; đ&iacute;ch đến m&agrave; tr&ecirc;n những chặng đường c&aacute;c bạn đ&atilde; được sống c&ugrave;ng n&oacute;&rdquo; 58 th&agrave;nh vi&ecirc;n của đo&agrave;n h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ Quận 2 v&igrave; biển, đảo qu&ecirc; hương&rdquo; năm 2018 đ&atilde; c&oacute; những gi&acirc;y ph&uacute;t được sống trọn vẹn c&ugrave;ng nhau trong suốt 3 ng&agrave;y của h&agrave;nh tr&igrave;nh k&eacute;o d&agrave;i từ ng&agrave;y 21,22,23/12/2018 tại huyện đảo Ph&uacute; Qu&yacute;, tỉnh B&igrave;nh Thuận.</strong></em></p> <p style="text-align: justify;">H&agrave;nh tr&igrave;nh&nbsp;&ldquo;<em>Tuổi trẻ Quận 2 v&igrave; biển, đảo qu&ecirc; hương</em>&rdquo; nhằm n&acirc;ng cao nhận thức về biển đảo, tuy&ecirc;n truyền trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n, c&oacute; những việc l&agrave;m mang t&iacute;nh nh&acirc;n văn, thiết thực thể hiện tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; chia sẻ với c&aacute;c c&aacute;n bộ, chiến sĩ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n nơi bi&ecirc;n giới, hải đảo ng&agrave;y đ&ecirc;m canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Tổ quốc.</p> <p style="text-align: justify;">Chuyến hải tr&igrave;nh của c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 2 c&agrave;ng &yacute; nghĩa hơn khi được diễn ra đ&uacute;ng v&agrave;o kỷ niệm 74 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018). Nhiều hoạt động &yacute; nghĩa được diễn ra giữa c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 2 với c&aacute;c c&aacute;n bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh V&ugrave;ng Cảnh s&aacute;t biển 3: thăm, t&igrave;m hiểu chức năng nhiệm vụ của Bộ tư lệnh v&ugrave;ng Cảnh s&aacute;t biển 3, tham quan t&agrave;u được mệnh danh &ldquo;k&igrave;nh ngư số 1&rdquo; 8001; thăm tặng qu&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; đang l&agrave;m nhiệm vụ tr&ecirc;n v&ugrave;ng biển Ph&uacute; Qu&yacute;; tổ chức s&acirc;n chơi d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n đảo, trao 20 suất học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi v&agrave; 40 phần qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n, 05 phần qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch,&nbsp;trao tặng 100 l&aacute; cờ Tổ quốc v&agrave; tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật biển cho c&aacute;c ngư d&acirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c t&agrave;u c&aacute; đang cập cảng.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31753/IMG_0661-min.jpg" style="height:800px; width:1200px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(Th&agrave;nh vi&ecirc;n đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ Cảnh s&aacute;t biển v&ugrave;ng 3 hải qu&acirc;n gặp gỡ v&agrave; giao lưu tại tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u)</em></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31753/IMG_1545640582472_1545791960670.jpg" style="height:900px; width:1200px" /><em>(Đo&agrave;n vi&ecirc;n Quận 2 tặng cờ Tổ quốc cho ngư d&acirc;n tr&ecirc;n huyện đảo)</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31753/IMG_20181226_094001.jpg" style="height:900px; width:1200px" />(C&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n đảo Ph&uacute; Qu&yacute; tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi c&ugrave;ng th&agrave;nh vi&ecirc;n đo&agrave;n)</em></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31753/IMG_1545640556568_1545791968352.jpg" style="height:900px; width:1200px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 2 tặng qu&agrave; cho người d&acirc;n tr&ecirc;n huyện đảo nh&acirc;n dịp năm mới)</em></p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra đo&agrave;n c&ograve;n trao tặng 3 phần qu&agrave; cho c&aacute;c đơn vị lực lượng vũ trang đang đ&oacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n bao gồm c&aacute;c nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt.&nbsp;Đo&agrave;n c&ograve;n c&oacute; dịp giao lưu thể thao, văn h&oacute;a văn nghệ với đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n huyện đảo.&nbsp;Tổng kinh ph&iacute; hoạt động an sinh x&atilde; hội tr&ecirc;n đảo Ph&uacute; Qu&yacute; trị gi&aacute; hơn 65 triệu đồng do c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p.</p> <p style="text-align: justify;">03 ng&agrave;y kh&ocirc;ng đủ d&agrave;i để đong đếm hạnh ph&uacute;c, nhưng &iacute;t nhất cũng cho mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&agrave;ng tự h&agrave;o về đất nước nơi hải đảo xa x&ocirc;i v&agrave; m&aacute;u thịt. H&agrave;nh tr&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; những việc l&agrave;m thiết thực, thể hiện sự&nbsp;tri &acirc;n s&acirc;u sắc của thế hệ h&ocirc;m nay với những hy sinh, xương m&aacute;u của bao chiến sỹ hải qu&acirc;n đ&atilde; anh dũng hy sinh, thể hiện sự chung sức, chung l&ograve;ng của tuổi trẻ Quận 2 v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n cả nước c&ugrave;ng c&aacute;n bộ, chiến sỹ nơi tuyến đầu Tổ quốc nhằm giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, l&agrave;m biển, đảo ng&agrave;y c&agrave;ng nối liền hơn với đất liền.</p> <p style="text-align: right;"><strong>TR&Acirc;N NG&Ocirc;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;