Tân Bình: Tổng kết tháng thanh niên công nhân năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o ng&agrave;y 20, 21 v&agrave; 27 th&aacute;ng 10 năm, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức một loạt c&aacute;c hoạt động nhằm 2018 ch&agrave;o mừng kỷ niệm 36 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 &ndash; 15/10/2018).</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với mục ti&ecirc;u tạo điều kiện cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao năng lực, thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị tại đơn vị. Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức c&aacute;c sự kiện sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1)Giải b&oacute;ng đ&aacute; truyền thống Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Quận T&acirc;n B&igrave;nh lần thứ XV &ndash; năm 2018 diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 20 &ndash; 21 th&aacute;ng 10 năm 2018 tại S&acirc;n b&oacute;ng đ&aacute; Mini Lữ Đo&agrave;n 596, chi Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty TNHH Kiểm to&aacute;n v&agrave; Tư vấn A&amp;C đ&agrave; gi&agrave;nh giải nhất của cuộc thi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2)Tổ chức lễ d&acirc;ng hương tại khu tưởng niệm Anh h&ugrave;ng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 v&agrave;o trưa ng&agrave;y 27/10/2018.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3)Chương tr&igrave;nh ẩm thực với chủ đề &ldquo;S&ocirc;ng nước phương Nam&rdquo; tại sảnh trước Nh&agrave; thiếu nhi quận T&acirc;n B&igrave;nh v&agrave;o buổi chiều ng&agrave;y 27/10/2018.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/5.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/6.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4) Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 36 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 &ndash; 15/10/2018) v&agrave; tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n buổi tối ng&agrave;y 27/10/2018 tại sảnh trước Nh&agrave; thiếu nhi quận T&acirc;n B&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/7.jpg" style="height:414px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>Minh Vương</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;