Ra quân thực hiện công trình sửa chữa nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 27/10/2018, Tổ đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đơn vị Quận 2, Quận đo&agrave;n Quận 2 tổ chức lễ trao tặng bảng tượng trưng sửa chữa nh&agrave; t&igrave;nh thương d&agrave;nh cho c&aacute;c hộ ngh&egrave;o, kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 2.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu, UV Dự khuyết BCHTW Đảng, UV.BTV Th&agrave;nh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Nguyễn Hồng H&agrave;, Ph&oacute; trưởng ban Văn h&oacute;a &ndash; x&atilde; hội Hội đồ</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Văn Ph&uacute;c, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Quận 2, đồng ch&iacute; Nguyễn Nghĩa Hiệp - QUV, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Quận 2.<br /> Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ, đ&acirc;y l&agrave; việc l&agrave;m rất c&oacute; &yacute; nghĩa của Tổ đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n c&ugrave;ng Quận Đo&agrave;n&nbsp;đối với c&aacute;c hộ ngh&egrave;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 2. Việc l&agrave;m n&agrave;y một phần n&agrave;o l&agrave;m giảm bớt gh&aacute;nh nặng cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh ngh&egrave;o trong việc sữa chữa lại căn nh&agrave; đang ở. Năm hết ,tết đến việc sữa chữa lại c&aacute;c căn nh&agrave; cho c&aacute;c hộ ngh&egrave;o sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ hưởng được một c&aacute;i tết ấm c&uacute;ng v&agrave; hạnh ph&uacute;c. Việc chăm lo cho người ngh&egrave;o, kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng ch&igrave; l&agrave; của ch&iacute;nh quyền địa phương m&agrave; c&ograve;n l&agrave; của to&agrave;n x&atilde; hội.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31577/20181027_084552.jpg" style="height:675px; width:900px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(Đ/c Nguyễn Văn Hiếu trao tặng bảng tượng trưng c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa nh&agrave; cho đại diện hộ d&acirc;n)</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31577/FB_IMG_1540956650215.jpg" style="height:490px; width:900px" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>(Đ/c Nguyễn Văn Hiếu v&agrave; đ/c Nguyễn Hồng H&agrave; trao c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa nh&agrave; cho người d&acirc;n)</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Thay mặt c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh nhận sự hỗ trợ, &ocirc;ng Nguyễn Văn Viện ngụ tại phường B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng, Quận 2 b&agrave;y tỏ l&ograve;ng bi&ecirc;t ơn đối với Tổ Đại biểu hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n cũng như ch&iacute;nh quyền địa phương c&aacute;c cấp. &Ocirc;ng hứa rằng sẽ cố gắng l&agrave;m ăn để phấn đấu trong thời gian tới sẽ tho&aacute;t ngh&egrave;o.&nbsp;<br /> Tổ đại biểu đ&atilde; trao bảng tượng trưng cho đại diện 10 hộ gia đ&igrave;nh với tổng số tiền hơn 360 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Quận Đo&agrave;n 2</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;