Ra quân thực hiện công trình sửa chữa nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 27/10/2018, Tổ đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đơn vị Quận 2, Quận đo&agrave;n Quận 2 tổ chức lễ trao tặng bảng tượng trưng sửa chữa nh&agrave; t&igrave;nh thương d&agrave;nh cho c&aacute;c hộ ngh&egrave;o, kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 2.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu, UV Dự khuyết BCHTW Đảng, UV.BTV Th&agrave;nh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Nguyễn Hồng H&agrave;, Ph&oacute; trưởng ban Văn h&oacute;a &ndash; x&atilde; hội Hội đồ</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Văn Ph&uacute;c, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Quận 2, đồng ch&iacute; Nguyễn Nghĩa Hiệp - QUV, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Quận 2.<br /> Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ, đ&acirc;y l&agrave; việc l&agrave;m rất c&oacute; &yacute; nghĩa của Tổ đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n c&ugrave;ng Quận Đo&agrave;n&nbsp;đối với c&aacute;c hộ ngh&egrave;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 2. Việc l&agrave;m n&agrave;y một phần n&agrave;o l&agrave;m giảm bớt gh&aacute;nh nặng cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh ngh&egrave;o trong việc sữa chữa lại căn nh&agrave; đang ở. Năm hết ,tết đến việc sữa chữa lại c&aacute;c căn nh&agrave; cho c&aacute;c hộ ngh&egrave;o sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ hưởng được một c&aacute;i tết ấm c&uacute;ng v&agrave; hạnh ph&uacute;c. Việc chăm lo cho người ngh&egrave;o, kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng ch&igrave; l&agrave; của ch&iacute;nh quyền địa phương m&agrave; c&ograve;n l&agrave; của to&agrave;n x&atilde; hội.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31577/20181027_084552.jpg" style="height:675px; width:900px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(Đ/c Nguyễn Văn Hiếu trao tặng bảng tượng trưng c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa nh&agrave; cho đại diện hộ d&acirc;n)</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31577/FB_IMG_1540956650215.jpg" style="height:490px; width:900px" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>(Đ/c Nguyễn Văn Hiếu v&agrave; đ/c Nguyễn Hồng H&agrave; trao c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa nh&agrave; cho người d&acirc;n)</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Thay mặt c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh nhận sự hỗ trợ, &ocirc;ng Nguyễn Văn Viện ngụ tại phường B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng, Quận 2 b&agrave;y tỏ l&ograve;ng bi&ecirc;t ơn đối với Tổ Đại biểu hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n cũng như ch&iacute;nh quyền địa phương c&aacute;c cấp. &Ocirc;ng hứa rằng sẽ cố gắng l&agrave;m ăn để phấn đấu trong thời gian tới sẽ tho&aacute;t ngh&egrave;o.&nbsp;<br /> Tổ đại biểu đ&atilde; trao bảng tượng trưng cho đại diện 10 hộ gia đ&igrave;nh với tổng số tiền hơn 360 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Quận Đo&agrave;n 2</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;