Bình Chánh: Liên hoan “Nét đẹp khu phố, ấp” và Hội thi tuyên truyền viên Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 28/10/2018, tại Trụ sở Huyện đo&agrave;n &ndash; Nh&agrave; Thiếu nhi huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Huyện đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh tổ chức Li&ecirc;n hoan &ldquo;N&eacute;t đẹp khu phố, ấp&rdquo; v&agrave; Hội thi tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31576/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham gia Li&ecirc;n hoan, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c nội dung như: Hội thi tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, Li&ecirc;n hoan Đờn ca t&agrave;i tử, Triển l&atilde;m ảnh tuy&ecirc;n truyền về phong tr&agrave;o ở ấp, khu phố v&agrave; tổng kết trao giải Hội thi thiết kế Videoclip về khoảnh khắc đẹp của thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Hội thi tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 với&nbsp; sự tham gia của 18 th&iacute; sinh vượt qua v&ograve;ng sơ khảo. Tại Li&ecirc;n hoan,&nbsp;mỗi th&iacute; sinh dự thi&nbsp;tham gia 02 nội dung: tr&igrave;nh b&agrave;y về nội dung của Nghị quyết đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp do th&iacute; sinh đăng k&yacute; trước trong thời gian từ 5 đến 7 ph&uacute;t với c&aacute;c c&ocirc;ng cụ phần mềm hỗ trợ thuyết tr&igrave;nh: powerpoint, prezi,&hellip;, sau đ&oacute; c&aacute;c th&iacute; sinh trả lời c&acirc;u hỏi phụ về giải ph&aacute;p thực hiện c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&aacute;c cấp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Tiếp theo, Li&ecirc;n hoan Đờn ca t&agrave;i tử năm 2018 diễn ra đ&atilde; thu h&uacute;t sự tham gia của 14 tiết mục đến từ c&aacute;c x&atilde; &ndash; thị trấn của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch bộ m&ocirc;n nghệ thuật cải lương, đờn ca t&agrave;i tử. Sau Li&ecirc;n hoan, c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; được Ban Gi&aacute;m khảo chuy&ecirc;n m&ocirc;n g&oacute;p &yacute; c&aacute;c kỹ thuật ca diễn v&agrave; c&aacute;c kỹ năng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu. Th&ocirc;ng qua Li&ecirc;n hoan đ&atilde; g&oacute;p phần ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o đờn ca t&agrave;i tử trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Song song đ&oacute;, c&aacute;c nội dung Triển l&atilde;m ảnh tuy&ecirc;n truyền về phong tr&agrave;o ở ấp, khu phố v&agrave; Hội thi thiết kế Videoclip về khoảnh khắc đẹp của thanh ni&ecirc;n cũng thu h&uacute;t sự tham gia của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Kết th&uacute;c Li&ecirc;n hoan, Ban Tổ chức đ&atilde; trao 15 giải cho c&aacute;c đơn vị xuất sắc nhất tại c&aacute;c nội dung.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">H.Đ.B.C</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;