Ra mắt Chi đoàn Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (Q.12)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 26/10/2018, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 12 tổ chức Lễ ra mắt Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty cổ phần Sản xuất v&agrave; Thương mại Nam Hoa.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31570/DNN-Q12.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng ty cổ phần Sản xuất v&agrave; Thương mại Nam Hoa&nbsp; l&agrave; doanh nghiệp ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước c&oacute; tr&ecirc;n 500 lao động chuy&ecirc;n sản xuất đồ chơi trẻ em, vật dụng văn ph&ograve;ng, qu&agrave; tặng được l&agrave;m từ gỗ tọa lạc tại khu phố 7, Phường Hiệp Th&agrave;nh, Quận 12.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại buổi Lễ ra mắt chi đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Hải &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng 10 phần qu&agrave; nhu yếu phẩm cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại c&ocirc;ng ty. Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ, đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Nam được chỉ định l&agrave;m B&iacute; thư chi đo&agrave;n l&acirc;m thời, hứa sẽ c&ugrave;ng với tập thể chi đo&agrave;n ph&aacute;t động nhiều phong tr&agrave;o thi đua lao động, s&aacute;ng tạo trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhằm tạo ra nhiều s&aacute;ng kiến, cải tiến hơn nữa để g&oacute;p phần mang lại nhiều gi&aacute; trị l&agrave;m lợi cho c&ocirc;ng ty trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31570/DNN%20-%20Tang%20qua.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc vận động th&agrave;nh lập c&aacute;c chi đo&agrave;n ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n x&aacute;c lập l&agrave; một trong những hoạt động trọng t&acirc;m ch&agrave;o mừng kỷ niệm 36 năm Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 - 15/10/2018).</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Văn Goul</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;