“Trái tim hồng” của công chức, viên chức trẻ thành phố giúp bà con Bến Tre bớt khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31464/DSC_0360.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 36 năm Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố (15/10/1982 - 15/10/2018), Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh Đảng phối hợp nhiều cơ sở Đo&agrave;n tổ chức chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ldquo;Tr&aacute;i tim hồng&rdquo; tại tỉnh Bến Tre với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hai ng&agrave;y 6 v&agrave; 7/10, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, cựu c&aacute;n bộ đo&agrave;n đang l&agrave; c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ của th&agrave;nh phố đ&atilde; về với b&agrave; con tỉnh Bến Tre để thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho người d&acirc;n kh&oacute; khăn. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh phối hợp giữa Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố,&nbsp;Đo&agrave;n Sở Văn h&oacute;a v&agrave; Thể thao,&nbsp;Đo&agrave;n Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, Đo&agrave;n Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Th&agrave;nh phố,&nbsp;Viện Y dược học Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; cựu c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Khối, cựu c&aacute;n bộTh&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng tổ chức thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31464/DSC_0095.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n c&aacute;c b&aacute;c sĩ trẻ của Viện Y dược học d&acirc;n tộc đ&atilde; tổ chức kh&aacute;m sức khỏe v&agrave; ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho hơn 1000 người gi&agrave; yếu v&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn. Nhiều hoạt động chăm lo&nbsp;thiết thực cho đời sống người d&acirc;n được tổ chức tại huyện B&igrave;nh Đại v&agrave; , huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, với chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ&rdquo; trao tặng 40 suất học bổng trị gi&aacute; 40.000.000 đồng v&agrave; 290 phần qu&agrave; bao gồm dụng cụ học tập, s&aacute;ch gi&aacute;o khoa cho c&aacute;c em thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31464/DSC_0312.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31464/DSC_0294.JPG" style="height:383px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ldquo;Tr&aacute;i tim hồng&rdquo; đ&atilde; huy động nhiều nguồn lực x&atilde; hội chăm lo c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng v&agrave; c&aacute;c em học sinh ngh&egrave;o vượt kh&oacute; trong học tập, g&oacute;p phần v&agrave;o nhiệm vụ ch&iacute;nh trị x&acirc;y dựng N&ocirc;ng th&ocirc;n mới tại địa phương.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31464/DSC_0534.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Cũng trong tối ng&agrave;y 6/10/2018 đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ldquo;Tr&aacute;i tim hồng&rdquo; trao tặng một c&acirc;y cầu giao th&ocirc;ng trị gi&aacute; 55.000.000 đồng cho x&atilde; Thạnh Ph&uacute; Đ&ocirc;ng, Huyện Giồng Tr&ocirc;m.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TH&Uacute;Y NHI</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;