Quận Đoàn 10 tổ chức buổi tọa đàm “60 phút 1 bộ ý tưởng”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 29/9/2018, tại Hội trường 1 Nh&agrave; thiếu nhi Quận 10, Quận Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Ph&ograve;ng Kinh tế quận 10 tổ chức buổi tọa đ&agrave;m &ldquo;60 ph&uacute;t 1 bộ &yacute; tưởng&rdquo; với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n s&aacute;ng tạo&rdquo;&nbsp;về c&aacute;c &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo khoa học, kỹ thuật, c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng thực tiễn tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực v&agrave; ứng dụng&nbsp;trong đời sống.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31435/IMG_9921.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tọa đ&agrave;m được tổ chức nhằm n&acirc;ng cao vai tr&ograve; v&agrave; nhận thức&nbsp;của thanh thiếu ni&ecirc;n trong tham gia x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; Quận 10 n&oacute;i chung c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh. Theo đ&oacute;, tọa đ&agrave;m x&eacute;t duyệt 4 bộ &yacute; tưởng xuất sắc tr&ecirc;n tổng số 75 bộ &yacute; tưởng được đề xuất&nbsp;x&eacute;t duyệt trong hội nghị:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31435/IMG_9915.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh của anh Nguyễn Khắc Quốc Huy (Phường 8);</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Hệ thống tưới c&acirc;y tự động sử dụng phần mềm điện thoại để điều khiển của anh Trần Đặng Thanh B&igrave;nh (Phường 10);</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Th&ugrave;ng r&aacute;c ngầm tại tuyến đường 3/2 của chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (Phường 11);</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Ứng dụng tra cứu th&ocirc;ng tin của anh Nguyễn Tuấn Th&agrave;nh (Phường 4).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31435/IMG_9910.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỐC BẢO</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;