Quận Đoàn 10 tổ chức buổi tọa đàm “60 phút 1 bộ ý tưởng”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 29/9/2018, tại Hội trường 1 Nh&agrave; thiếu nhi Quận 10, Quận Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Ph&ograve;ng Kinh tế quận 10 tổ chức buổi tọa đ&agrave;m &ldquo;60 ph&uacute;t 1 bộ &yacute; tưởng&rdquo; với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n s&aacute;ng tạo&rdquo;&nbsp;về c&aacute;c &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo khoa học, kỹ thuật, c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng thực tiễn tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực v&agrave; ứng dụng&nbsp;trong đời sống.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31435/IMG_9921.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tọa đ&agrave;m được tổ chức nhằm n&acirc;ng cao vai tr&ograve; v&agrave; nhận thức&nbsp;của thanh thiếu ni&ecirc;n trong tham gia x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; Quận 10 n&oacute;i chung c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh. Theo đ&oacute;, tọa đ&agrave;m x&eacute;t duyệt 4 bộ &yacute; tưởng xuất sắc tr&ecirc;n tổng số 75 bộ &yacute; tưởng được đề xuất&nbsp;x&eacute;t duyệt trong hội nghị:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31435/IMG_9915.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh của anh Nguyễn Khắc Quốc Huy (Phường 8);</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Hệ thống tưới c&acirc;y tự động sử dụng phần mềm điện thoại để điều khiển của anh Trần Đặng Thanh B&igrave;nh (Phường 10);</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Th&ugrave;ng r&aacute;c ngầm tại tuyến đường 3/2 của chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (Phường 11);</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Ứng dụng tra cứu th&ocirc;ng tin của anh Nguyễn Tuấn Th&agrave;nh (Phường 4).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31435/IMG_9910.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỐC BẢO</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;