Quận 9: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học: 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Chiều ng&agrave;y 08/9/2018, Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n 9 đ&atilde; tổ chức Hội nghị Tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học năm học&nbsp;2017 &ndash; 2018.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31381/1.JPG" style="height:267px; width:400px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>(H&igrave;nh ảnh tại hội nghị)</em></p> <p style="text-align: justify;">Nhằm mục đ&iacute;ch đánh giá kết quả c&ocirc;ng tác Đo&agrave;n và phong trào thanh ni&ecirc;n khu vực trường học Quận 9 năm học 2017 &ndash; 2018, kịp thời ph&aacute;t huy những kết quả đ&atilde; đạt được, khắc phục những mặt c&ograve;n hạn chế v&agrave; triển khai chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học Quận 9 năm học 2018 &ndash; 2019 đồng thời tuy&ecirc;n dương khen thưởng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm học 2017 &ndash; 2018.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31381/2.JPG" style="height:267px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(H&igrave;nh ảnh tại hội nghị)</em></p> <p style="text-align: justify;">Đến tham dự Hội nghị c&oacute; sự tham dự của đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, Trưởng ban Mặt trận &ndash; An ninh Quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thanh &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; trưởng ban d&acirc;n vận Quận ủy.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31381/3.JPG" style="height:267px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(Đồng ch&iacute; Trần Th&uacute;y Hằng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 9 l&ecirc;n ph&aacute;t biểu nhận định kết quả v&agrave; triển khai phương hướng hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học năm học 2018 &ndash; 2019)</em></p> <p style="text-align: justify;">Tại Hội nghị đ&atilde; nghe 3 b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o tham luận về m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p ti&ecirc;u biểu của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học trong năm học vừa qua.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31381/4.JPG" style="height:267px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(Đồng ch&iacute; Nguyễn Đ&igrave;nh Tuấn Anh - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường TiH - THCS - THPT Ng&ocirc; Thời Nhiệm b&aacute;o c&aacute;o về&nbsp;m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;&Acirc;m vang sử ca&rdquo; )</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31381/5.JPG" style="height:267px; width:400px" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>(Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị TH&ugrave;y Dung - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường đ&agrave;o tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm s&aacute;t ph&acirc;n hiệu tại TP.HCM&nbsp; b&aacute;o c&aacute;o về&nbsp;giải ph&aacute;p gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật &ldquo;V&ograve;ng xoay ph&aacute;p luật&rdquo;​)</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31381/6.JPG" style="height:267px; width:400px" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>(Đồng ch&iacute; Trịnh L&ecirc; Minh Vy - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THPT Nguyễn Huệ b&aacute;o c&aacute;o về&nbsp;giải ph&aacute;p gi&aacute;o dục kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội X &ndash; Change &ldquo;Change your mind &ndash; Change your life&rdquo;)</em></p> <p style="text-align: justify;">Nhằm tuy&ecirc;n dương khen thưởng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm học 2017 &ndash; 2018, Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n đ&atilde; khen thưởng 18 tập thể, c&aacute; nh&acirc;n cấp Quận, 5 tập thể, c&aacute; nh&acirc;n nhận Bằng khen Th&agrave;nh đo&agrave;n v&agrave; tặng hoa ch&uacute;c mừng cho 3 tập thể, c&aacute; nh&acirc;n được đề xuất khen thưởng Trung ương Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31381/7.jpg" style="height:225px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(H&igrave;nh ảnh tại hội nghị)</em></p> <p style="text-align: right;"><strong>TRƯỜNG DUY</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;