Quận 9: Chương trình "Tôi - Người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 09/9/2018 tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 9 đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh &quot;T&ocirc;i - Người đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&quot; v&agrave; Lễ kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31377/cn1.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(H&igrave;nh ảnh tại chương tr&igrave;nh)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện diện của đồng ch&iacute; Hồ Tấn Đạt - UVBCH, Ph&oacute; ban Mặt trận - An ninh Quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Trần Th&uacute;y Hằng - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 9.<br /> Tại buổi lễ đ&atilde; tổ chức lễ kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới cho 40 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu được ph&aacute;t triển từ c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2018 c&oacute; đạo đức, phẩm chất tốt, tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31377/cn2.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(H&igrave;nh ảnh tại chương&nbsp; tr&igrave;nh)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong chương tr&igrave;nh ban tổ chức đ&atilde; tặng nhật k&yacute; r&egrave;n luyện cho c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n được kết nạp mới, đ&oacute; l&agrave; những quyển nhật k&yacute; r&egrave;n luyện đầu ti&ecirc;n được ph&aacute;t h&agrave;nh với nội dung được thiết kế c&ocirc; đọng, m&agrave;u sắc bắt mắt gi&uacute;p cụ thể h&oacute;a c&aacute;c tuyến nội dung v&agrave; phần việc để từ đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thực hiện c&oacute; hiệu quả chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31377/cn3.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(H&igrave;nh ảnh tại chương tr&igrave;nh)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ của chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n kết nạp mới được ham quan Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh để từ đ&oacute; biết th&ecirc;m về tiểu sử, sự nghiệp C&aacute;ch mạng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đặc biệt l&agrave; giai đoạn Người ra đi t&igrave;m đường cứu nước với t&ecirc;n gọi Văn Ba.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31377/cn4.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n được kết nạp mới tham quan Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhằm n&acirc;ng cao cuộc vận động văn h&oacute;a đọc, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n kết nạp mới đ&atilde; được tham quan đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31377/cn5.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n tham quan đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, để gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; &yacute; thức chăm lo an sinh x&atilde; hội tại địa phương đặc biệt l&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, Ban Thường vụ đ&atilde; tổ chức cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n được kết nạp mới đi thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 2 em thiếu nhi khuyết tật tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường Phước Long A v&agrave;&nbsp;phường Phước Long B, Quận 9.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31377/cn7.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n được kết nạp mới đi thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho thiếu nhi bị khuyết tật tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường Phước Long A, Quận 9)</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31377/cn6.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n được kết nạp mới đi thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho thiếu nhi bị khuyết tật tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường Phước Long B, Quận 9)</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TRƯỜNG DUY</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;