Hội thu heo đất gây quỹ “Vì đàn Em thân yêu”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 07/9/2017, Đo&agrave;n Khối cơ sở Bộ X&acirc;y dựng đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y hội thu heo đất g&acirc;y quỹ &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n Em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo;, đ&acirc;y l&agrave; một trong những phong tr&agrave;o &yacute; nghĩa, thiết thực được triển khai thực hiện hiệu quả từ nhiều năm qua với sự đồng t&igrave;nh hưởng ứng v&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh phong tr&agrave;o thiết thực trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh gắn với thực h&agrave;nh tiết kiệm, chống l&atilde;ng ph&iacute; của mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n. Mỗi đơn vị được ph&aacute;t v&agrave; tự nu&ocirc;i 01 heo đất t&ugrave;y theo t&igrave;nh h&igrave;nh điều kiện đặc th&ugrave; của đơn vị.</p> <p style="text-align:justify">Tại buổi Hội thu tổng kinh ph&iacute; thu được l&agrave; 46.521.000 đồng nhằm thực hiện c&aacute;c hoạt động chăm lo cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong Khối nh&acirc;n dịp&nbsp;khai giảng năm học mới v&agrave; Tết Trung thu.</p> <p style="text-align:justify">Một số h&igrave;nh ảnh tại buổi Hội thu heo đất:</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31371/1.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31371/2.JPG" style="height:797px; width:1200px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31371/3.JPG" style="height:797px; width:1200px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31371/4.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31371/5.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31371/6.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31371/7.JPG" style="height:797px; width:1200px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>NGỌC DŨNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;