Quận 12: Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31369/052441358f7d6f23366c.jpg" style="height:100%; width:100%" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng nay ng&agrave;y 08/9, tại Hội trường Nh&agrave; thiếu nhi Quận 12, Hội Đồng Đội Quận 12 tổ chức Hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2017 - 2018 v&agrave; triển khai kế hoạch năm học 2018 - 2019.<br /> Tại hội nghị, c&aacute;c đồng ch&iacute; tham dự đ&atilde; được nghe Hội Đồng Đội Quận b&aacute;o c&aacute;o c&aacute;c hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o trong năm học cụ thể: thực hiện tốt phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy, từ quận đến cơ sở đều c&oacute; những hoạt động thiết thực để thực hiện tốt phong tr&agrave;o như:&nbsp; tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tuy&ecirc;n dương 77 ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm học 2017 &ndash; 2018, tổ chức hoạt động đền ơn đ&aacute;p nghĩa, thăm Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, gia đ&igrave;nh thương binh liệt sĩ, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, c&oacute; c&ocirc;ng c&aacute;ch mạng, M&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Danh ng&ocirc;n học đường&rdquo; được c&aacute;c li&ecirc;n đội thực hiện rộng r&atilde;i v&agrave; thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của c&aacute;c em đội vi&ecirc;n...kết nạp đội vi&ecirc;n mới cho 7.598 em nhi đồng.<br /> Với những kết quả đạt được, Hội Đồng Đội Quận 12 trong năm học 2017 - 2018 vừa qua cũng được Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua v&agrave; hy vọng trong năm học mới 2018 - 2019, c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 12 sẽ tiếp tục nhận được sự quan t&acirc;m của c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo Quận ủy - HĐND - UBND, Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố, tạo ra nhiều được m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p mới cho phong tr&agrave;o Đội tại Quận nh&agrave;.<br /> V&agrave; tại hội nghị cũng đ&atilde; trao cờ thưởng dẫn đầu cụm thi đua cho 05 đơn vị&nbsp; v&agrave; trao giấy khen cho c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm học 2017 - 2018.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">Diễm Hằng</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;