Quận 12: Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31369/052441358f7d6f23366c.jpg" style="height:100%; width:100%" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng nay ng&agrave;y 08/9, tại Hội trường Nh&agrave; thiếu nhi Quận 12, Hội Đồng Đội Quận 12 tổ chức Hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2017 - 2018 v&agrave; triển khai kế hoạch năm học 2018 - 2019.<br /> Tại hội nghị, c&aacute;c đồng ch&iacute; tham dự đ&atilde; được nghe Hội Đồng Đội Quận b&aacute;o c&aacute;o c&aacute;c hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o trong năm học cụ thể: thực hiện tốt phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy, từ quận đến cơ sở đều c&oacute; những hoạt động thiết thực để thực hiện tốt phong tr&agrave;o như:&nbsp; tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tuy&ecirc;n dương 77 ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm học 2017 &ndash; 2018, tổ chức hoạt động đền ơn đ&aacute;p nghĩa, thăm Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, gia đ&igrave;nh thương binh liệt sĩ, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, c&oacute; c&ocirc;ng c&aacute;ch mạng, M&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Danh ng&ocirc;n học đường&rdquo; được c&aacute;c li&ecirc;n đội thực hiện rộng r&atilde;i v&agrave; thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của c&aacute;c em đội vi&ecirc;n...kết nạp đội vi&ecirc;n mới cho 7.598 em nhi đồng.<br /> Với những kết quả đạt được, Hội Đồng Đội Quận 12 trong năm học 2017 - 2018 vừa qua cũng được Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua v&agrave; hy vọng trong năm học mới 2018 - 2019, c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 12 sẽ tiếp tục nhận được sự quan t&acirc;m của c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo Quận ủy - HĐND - UBND, Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố, tạo ra nhiều được m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p mới cho phong tr&agrave;o Đội tại Quận nh&agrave;.<br /> V&agrave; tại hội nghị cũng đ&atilde; trao cờ thưởng dẫn đầu cụm thi đua cho 05 đơn vị&nbsp; v&agrave; trao giấy khen cho c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm học 2017 - 2018.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">Diễm Hằng</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;