Quận 10 thực hiện phát 1500 quạt tay tuyên truyền phòng chống tội phạm cho người dân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay v&igrave; c&aacute;ch tuy&ecirc;n truyền th&ocirc;ng thường l&agrave; bằng lời n&oacute;i, BCH chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Quận 10 đ&atilde; s&aacute;ng tạo &aacute;p dụng đưa những th&ocirc;ng tin tuy&ecirc;n truyền phồng chống tội phạm th&agrave;nh ấn phẩm quạt tay nhỏ gọn để người d&acirc;n c&oacute; thể sử dụng, theo d&otilde;i những thủ đoạn tinh vi của tội phạm v&agrave; bi&ecirc;n ph&aacute;m ph&ograve;ng chống trộm cắp t&agrave;i sản.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31260/IMG_8502.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng nay 09/8/2018, tr&ecirc;n to&agrave;n địa b&agrave;n Quận 10, BCH chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh đ&atilde; thực hiện ph&acirc;n ph&aacute;t 1500 quạt tay tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng chống tội phạm cho c&aacute;c hộ d&acirc;n, hộ kinh doanh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. Đ&acirc;y l&agrave; một sản phẩm tuy&ecirc;n truyền s&aacute;ng tạo m&agrave; BCH chiến dịch đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; cao về tầm ứng dụng thực tế của n&oacute; trong rộng r&atilde;i đời sống người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31260/IMG_8507.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">QUỐC BẢO</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;