Nhà Bè: Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa tại xã Phú Xuân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 03/8/2018, Ban chỉ đạo h&egrave; x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n đ&atilde; tổ chức Lễ b&agrave;n giao Nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa cho hộ B&agrave; L&ecirc; Thị Lang ngụ tại ấp 5, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n &ndash; l&agrave; hộ gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tr&ecirc;n điạ b&agrave;n x&atilde;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31244/IMG_9316.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự c&oacute; sự hiện diện của Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Minh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Sở Lao động Thương binh v&agrave; X&atilde; hội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Đồng ch&iacute; Nguyễn Kim Ngọc &ndash; Trưởng Ph&ograve;ng Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội Huyện; Đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n; Đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Sơn &ndash; Ủy vi&ecirc;n Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Huyện; đại diện l&atilde;nh đạo Đảng ủy &ndash; Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n - Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n; c&aacute;c đo&agrave;n thể Huyện, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n; đại diện Đảng bộ ấp 5, ban nh&acirc;n d&acirc;n ấp 5 v&agrave; đặc biệt l&agrave; hơn 15 chiến sĩ kỳ nghỉ hồng Đo&agrave;n Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31244/IMG_9281.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau một thời gian khởi c&ocirc;ng, cuối c&ugrave;ng ng&ocirc;i nh&agrave; cũng đ&atilde; được nghiệm thu v&agrave; đưa v&agrave;o sử dụng. Ng&ocirc;i nh&agrave; c&oacute; diện t&iacute;ch 40m<sup>2</sup>, được x&acirc;y dựng khang trang, kết cấu nh&agrave; bằng b&ecirc;-t&ocirc;ng, cốt th&eacute;p, nền gạch men. Nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa của hộ B&agrave; L&ecirc; Thị Lang đ&atilde; nhận được sự hỗ trợ của Đo&agrave;n Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; 70.000.000đ. Tại buổi lễ, c&aacute;c đơn vị t&agrave;i trợ v&agrave; Đảng ủy x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n cũng đ&atilde; trao tặng những phần qu&agrave; &yacute; nghĩa, thiết thực, mang lại niềm vui, sự sẻ chia đầy nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31244/IMG_9290.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mong rằng với ng&ocirc;i nh&agrave; mới khang trang, tạo điều kiện gi&uacute;p gia đ&igrave;nh B&agrave; L&ecirc; Thị Lang giảm bớt những kh&oacute; khăn, vươn l&ecirc;n, ổn định hơn trong thời gian tới./.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y DIỄM</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;