Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Tặng quà cho gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Hà Giang và Lai Châu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Chiều ng&agrave;y 27/7/2018, tại bản Tham C&ograve;n, x&atilde; Cao Bồ, Huyện Vị Xuy&ecirc;n, Tỉnh H&agrave; Giang (nơi xẩy ra trận lũ qu&eacute;t lớn g&acirc;y thiệt hại nghi&ecirc;m trọng về người v&agrave; của cải vật chất của đồng b&agrave;o), Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n đ&atilde; tổ chức thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 35 gia đ&igrave;nh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ <em>(Mỗi phần qu&agrave; gồm 01 triệu tiền mặt v&agrave; 01 phần nhu yếu phẩn gồm: Mỳ T&ocirc;m, Trứng, Dầu ăn, x&uacute;c x&iacute;ch&hellip;)</em>. Để trực tiếp thăm hỏi, động vi&ecirc;n, tặng qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh bị thiệt hại do lũ qu&eacute;t đo&agrave;n đ&atilde; mất hơn 5 tiếng từ H&agrave; Nội để đến với Thị trấn Vị Xuy&ecirc;n, mất th&ecirc;m hơn 01 tiếng đi &ocirc;T&ocirc; v&agrave; 01 tiếng đi Honda, mặc d&ugrave; c&oacute; những đoạn phải đi bộ, mệt đứt hơi nhưng vẫn rất vui, hạnh ph&uacute;c v&igrave; đ&atilde; trực tiếp g&oacute;p sức chia sẻ c&ugrave;ng nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng mưa lũ vượt qua những kh&oacute; khăn v&agrave; mất m&aacute;t, sớm ổn định cuộc sống. Cũng may mắn l&uacute;c đo&agrave;n tặng qu&agrave; xong ra th&igrave; trời mưa to. Nếu mưa trước đ&oacute; th&igrave; kh&ocirc;ng thể v&ocirc; tận bản tặng được.</p> <p style="text-align: justify;">Trong s&aacute;ng ng&agrave;y 29/7/2018, đo&agrave;n đ&atilde; vượt hơn 540 km để đến với bản Mường Than, Mường Ca của X&atilde; Ph&uacute;c Than, Huyện Than Uy&ecirc;n, Tỉnh Lai Ch&acirc;u (nơi trận mưa lũ cuối th&aacute;ng 6 vừa qua đ&atilde; l&agrave;m 8 người chết, mất t&iacute;ch, bị thương, nhiều nh&agrave; cửa v&agrave; t&agrave;i sản của người d&acirc;n bị lũ cuốn tr&ocirc;i v&agrave; đất đ&aacute;, v&ugrave;i lấp), để tận tay trao gửi 30 phần qu&agrave; <em>(Mỗi phần qu&agrave; gồm 01 triệu tiền mặt v&agrave; 01 phần nhu yếu phẩn gồm: Mỳ T&ocirc;m, Trứng, Dầu ăn, x&uacute;c x&iacute;ch&hellip;)</em> l&agrave; những t&igrave;nh cảm của Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Khối đến người d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c em nhỏ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.</p> <p style="text-align: justify;">Được biết đ&acirc;y l&agrave; số tiền được c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của Khối đ&oacute;ng g&oacute;p, ủng hộ trong chương tr&igrave;nh chung tay hướng về đồng b&agrave;o bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ tại c&aacute;c tỉnh miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc do Đo&agrave;n Khối ph&aacute;t động. Tuy gi&aacute; trị vật chất chưa phải lớn, nhưng với sự chung tay của Tuổi trẻ Khối mong sẽ g&oacute;p phần l&agrave;m giảm đi những mất m&aacute;t, đau thương m&agrave; đồng b&agrave;o c&aacute;c tỉnh miền n&uacute;i Ph&iacute;a Bắc phải g&aacute;nh chịu do t&aacute;c động của thi&ecirc;n tai. Mong rằng những đ&oacute;ng g&oacute;p đ&oacute; sẽ gi&uacute;p b&agrave; con c&oacute; th&ecirc;m động lực, tinh thần để khắc phục những thiệt hại do mưa lũ g&acirc;y ra v&agrave; sớm ổn định cuộc sống, c&aacute;c em nhỏ c&oacute; điều kiện sớm trở lại trường học.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Thanh Duy</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;