Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Lớp cảm tình Đoàn lần 2 - năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 25 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&egrave; của Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (1994 - 2018), kỷ niệm 11 năm th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố, nhằm củng cố v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đo&agrave;n, n&acirc;ng cao chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển Đo&agrave;n vi&ecirc;n mới trong năm 2018. Ng&agrave;y 28/7/2018 tại Hội trường Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức lớp t&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh với sự tham gia của hơn 41 thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n của Khối.</p> <p style="text-align: justify;">Lớp học được đồng ch&iacute; Chu Thị Hiền - Ph&oacute; Trưởng Ph&ograve;ng Hợp t&aacute;c ph&aacute;t triển Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng b&aacute;o c&aacute;o. Qua lớp học, c&aacute;c thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; đ&atilde; được giới thiệu qu&aacute; tr&igrave;nh h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển cũng như truyền thống v&agrave; tầm quan trọng của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh qua 87 năm x&acirc;y dựng v&agrave; trưởng th&agrave;nh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c thanh ni&ecirc;n cũng được t&igrave;m hiểu về sự quan t&acirc;m của to&agrave;n Đảng, nh&agrave; nước v&agrave; x&atilde; hội đến vai tr&ograve; v&agrave; vị tr&iacute; của Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, đồng thời được hiểu biết th&ecirc;m về tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của Đo&agrave;n vi&ecirc;n đối với đất nước, sự nghiệp của Đảng. Sau khi nghe c&aacute;c giảng vi&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o, c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; đ&atilde; viết một b&agrave;i thu hoạch nhằm tổng quan lại kiến thức đ&atilde; được học.</p> <p style="text-align: justify;">Bồi dưỡng cảm t&igrave;nh Đo&agrave;n để kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới l&agrave; một nội dung quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n. Tổ chức Đo&agrave;n muốn vững mạnh, ph&aacute;t triển cả về số lượng v&agrave; chất lượng để đ&aacute;p ứng những y&ecirc;u cầu nhiệm vụ thực tiễn c&aacute;ch mạng th&igrave; cần phải coi c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển đo&agrave;n vi&ecirc;n mới l&agrave; nguồn bổ sung lực lượng, sức chiến đấu cho Đo&agrave;n v&agrave; cũng l&agrave; vấn đề quan trọng trong giai đoạn hiện nay.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Th&ugrave;y Dương</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;