Tân Bình: Kỳ Nghỉ Hồng 2018 "Chiến sĩ Tân Bình chung tay xây dựng nông thôn mới"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Nhằm ch&agrave;o mừng 36 năm ng&agrave;y truyền thống c&ocirc;ng nh&acirc;n tp Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1982 - 15/10/2018), ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; hiệu quả c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tham gia ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội. Ng&agrave;y 04/8/2018, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh Kỳ nghỉ Hồng 2018 với chủ đề &quot;Chiến sĩ T&acirc;n B&igrave;nh chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&quot;&nbsp;tại x&atilde; An Nhơn T&acirc;y, Củ Chi.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh c&oacute; 116 đo&agrave;n vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n thuộc khối lực lượng vũ trang, c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động c&ugrave;ng doanh nghiệp ngo&agrave;i nh&agrave; nước.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="0" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/0.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="1" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/1.jpg" style="border:0px; height:338px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Đ/c Mai Đ&igrave;nh Phượng - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Đ/c Nguyễn Văn Ph&uacute;c - Ph&oacute; chủ tịch hội Cựu Chiến Binh Quận, Đ/c Trần Tuấn Phong - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n trao khăn cho c&aacute;c chiến sĩ</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau buổi lễ ra qu&acirc;n tại Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh, đo&agrave;n đ&atilde; đến viếng thăm mộ c&aacute;c liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, nơi an t&aacute;ng những liệt sĩ của mảnh &ldquo;Đất th&eacute;p th&agrave;nh đồng&rdquo; Củ Chi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="2" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/2.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="3" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/3.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của tuổi trẻ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đối với cộng đồng, x&atilde; hội; thể hiện l&ograve;ng nhiệt huyết, sức trẻ của thanh ni&ecirc;n v&agrave; vận dụng kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ trong c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;m</span><span style="color:rgb(29, 33, 41)">&nbsp;bệnh, ph&aacute;t thuốc cho b&agrave; con, tặng 1 Tấn gạo cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; tại trường tiểu học An Nhơn T&acirc;y.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="6" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/6.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="7" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/7.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="8" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/8.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="9" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/9.jpg" style="border:0px; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="10" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/10.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Với tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng của c&aacute;c chiến sĩ h&agrave;nh qu&acirc;n xanh c&ugrave;ng c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thuộc dịch vụ c&ocirc;ng &iacute;ch quận sữa chữa 1 căn nh&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch (trị gi&aacute; 30.000.000đ)</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="11" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/11.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="12" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/12.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Nằm trong chuỗi chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; với mục ti&ecirc;u &quot;V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&quot;, t</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">ổ chức s&acirc;n chơi cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n s&acirc;n trường tiểu học An Nhơn t&acirc;y với nhiều tr&ograve; chơi th&uacute; vị cho c&aacute;c em.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="14" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/14.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="15" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/15.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="16" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/16.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Nhằm ghi nhớ c&ocirc;ng ơn cũng như chăm lo cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde;, tổ chức thăm v&agrave; tặng 20 phần qu&agrave; cho c&aacute;c mẹ.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="12-1" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/12-1.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="13" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/13.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tổ chức giao lưu văn nghệ v&agrave; trao đổi kinh nghiệm c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện m&ugrave;a h&egrave; xanh c&ugrave;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n x&atilde; An Nhơn T&acirc;y, trao 10 suất học bổng, 1000 tập trắng cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&nbsp;tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="18" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/18.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="19" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/19.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Minh Vương</span></span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;