Đoàn Satra: Hội nghị đối thoại với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 19/7, Tổng C&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV (Satra) đ&atilde; tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Th&agrave;nh vi&ecirc;n, Ban Tổng gi&aacute;m đốc v&agrave; đại diện c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n c&aacute;c tổ chức đo&agrave;n thể trong to&agrave;n hệ thống Satra, thu h&uacute;t gần 150 hội vi&ecirc;n Hội cựu chiến binh, đo&agrave;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng đo&agrave;n, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty v&agrave; c&aacute;c đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31123/MINH7922_ee4def9cccfc4c4a91a0dd5c50a30ce2%20(2).JPG" style="height:404px; width:750px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tọa Hội nghị l&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute;: L&ecirc; Minh Trang - B&iacute; thư Đảng ủy, Tổng gi&aacute;m đốc TCT; Nguyễn Minh H&ugrave;ng - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đảng ủy TCT; L&acirc;m Dũng Tiến - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n TCT; Ph&ugrave;ng Đ&igrave;nh Dũng - Đảng ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch c&ocirc;ng đo&agrave;n TCT; Vương Thủy Ti&ecirc;n - Đảng ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n TCT; Ng&ocirc; Thịnh Hưng - Ph&oacute; Chủ tịch Hội cựu chiến binh TCT.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31123/2.jpg" style="height:500px; width:750px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại kỳ đối thoại năm nay, trước diễn biến phức tạp của t&igrave;nh h&igrave;nh ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội, c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch lu&ocirc;n chống ph&aacute; Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta bằng mọi h&igrave;nh thức, c&aacute;c &yacute; kiến ph&aacute;t biểu đ&atilde; đề xuất Đảng ủy Tổng C&ocirc;ng ty n&ecirc;n kịp thời hơn nữa trong việc th&ocirc;ng tin về t&igrave;nh h&igrave;nh thời sự trong v&agrave; ngo&agrave;i nước; kịp thời định hướng trong dư luận c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n những chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng v&agrave; nh&agrave; nước để tr&aacute;nh hoang mang trong người lao động như vụ việc Luật an ninh mạng, Luật đặc khu&hellip; vừa qua. Nhiều đề xuất tăng cường tổ chức c&aacute;c chuyến b&aacute;n h&agrave;ng lưu động, giao lưu, giới thiệu c&aacute;c mặt h&agrave;ng của c&aacute;c đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n trong Tổng C&ocirc;ng ty với nhau nhằm quảng b&aacute; sản phẩm, tạo điều kiện cho c&aacute;n bộ, người lao động Satra được tiếp cận với h&agrave;ng h&oacute;a bảo đảm vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm trong chuỗi Satrafoods; đẩy mạnh v&agrave; nh&acirc;n rộng hơn nữa chương tr&igrave;nh &ldquo;Satra &ndash; V&igrave; biển đảo th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo; đến c&aacute;c đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n trong Satra; tạo điều kiện cho Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n giao lưu, kết nghĩa với c&aacute;c đơn vị bộ đội, hải qu&acirc;n&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c hội nghị, đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Trang, B&iacute; thư Đảng ủy - Tổng Gi&aacute;m đốc Tổng C&ocirc;ng ty đ&atilde; khẳng định Hội Cựu chiến binh vẫn l&agrave; những người giữ lửa v&agrave; truyền lửa cho thế hệ trẻ, cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n h&ocirc;m nay; tuổi trẻ Satra ch&iacute;nh l&agrave; sức sống của thương hiệu Satra v&agrave; với truyền thống của tổ chức Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty, d&ugrave; bất kỳ thời điểm n&agrave;o, c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n Satra cũng phải phấn đấu tự học n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ văn h&oacute;a, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tay nghề, ngoại ngữ; đem sức trẻ, l&ograve;ng nhiệt huyết, tr&iacute; tuệ của m&igrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của doanh nghiệp, của tổ chức Đo&agrave;n; tổ chức C&ocirc;ng đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty v&agrave; cơ sở phải ra sức phấn đấu l&agrave; hạt nh&acirc;n, l&agrave; trung t&acirc;m đo&agrave;n kết, động vi&ecirc;n người lao động ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của doanh nghiệp, gi&uacute;p cho người lao động ng&agrave;y một giỏi hơn về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, biết y&ecirc;u thương, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau; tuy&ecirc;n truyền, vận động c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động hiểu r&otilde; chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; doanh nghiệp, giải quyết h&agrave;i h&ograve;a lợi &iacute;ch của người lao động v&agrave; doanh nghiệp. Muốn như vậy, mỗi người phải đặt tr&aacute;ch nhiệm l&ecirc;n tr&ecirc;n hết, lu&ocirc;n hướng tới sự ph&aacute;t triển với tinh thần &ldquo;h&ocirc;m nay phải tốt hơn h&ocirc;m qua v&agrave; ng&agrave;y mai phải tốt hơn h&ocirc;m nay&rdquo; để c&ugrave;ng phấn đấu v&igrave; sự ph&aacute;t triển bền vững của gia đ&igrave;nh Satra.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, đại biểu tham dự cũng được nghe b&aacute;o c&aacute;o sơ kết t&igrave;nh h&igrave;nh thực hi&ecirc;̣n nhi&ecirc;̣m vụ 6 th&aacute;ng đ&acirc;̀u, dự ki&ecirc;́n phương hướng nhi&ecirc;̣m vụ 6 th&aacute;ng cu&ocirc;́i năm 2018. Hội nghị cũng trao biểu trưng hỗ trợ kinh ph&iacute; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Chắp c&aacute;nh ước mơ&rdquo; v&agrave; tuy&ecirc;n dương c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu năm 2018 cho Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TI&Ecirc;N MINH</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 546 bạn sinh, viên đến từ 27 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tham gia Lễ khai mạc Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 11 năm 2019.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” và hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại”.

Agile Việt Nam
;