Đoàn Satra: Hội nghị đối thoại với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 19/7, Tổng C&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV (Satra) đ&atilde; tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Th&agrave;nh vi&ecirc;n, Ban Tổng gi&aacute;m đốc v&agrave; đại diện c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n c&aacute;c tổ chức đo&agrave;n thể trong to&agrave;n hệ thống Satra, thu h&uacute;t gần 150 hội vi&ecirc;n Hội cựu chiến binh, đo&agrave;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng đo&agrave;n, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty v&agrave; c&aacute;c đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31123/MINH7922_ee4def9cccfc4c4a91a0dd5c50a30ce2%20(2).JPG" style="height:404px; width:750px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tọa Hội nghị l&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute;: L&ecirc; Minh Trang - B&iacute; thư Đảng ủy, Tổng gi&aacute;m đốc TCT; Nguyễn Minh H&ugrave;ng - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đảng ủy TCT; L&acirc;m Dũng Tiến - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n TCT; Ph&ugrave;ng Đ&igrave;nh Dũng - Đảng ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch c&ocirc;ng đo&agrave;n TCT; Vương Thủy Ti&ecirc;n - Đảng ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n TCT; Ng&ocirc; Thịnh Hưng - Ph&oacute; Chủ tịch Hội cựu chiến binh TCT.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31123/2.jpg" style="height:500px; width:750px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại kỳ đối thoại năm nay, trước diễn biến phức tạp của t&igrave;nh h&igrave;nh ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội, c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch lu&ocirc;n chống ph&aacute; Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta bằng mọi h&igrave;nh thức, c&aacute;c &yacute; kiến ph&aacute;t biểu đ&atilde; đề xuất Đảng ủy Tổng C&ocirc;ng ty n&ecirc;n kịp thời hơn nữa trong việc th&ocirc;ng tin về t&igrave;nh h&igrave;nh thời sự trong v&agrave; ngo&agrave;i nước; kịp thời định hướng trong dư luận c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n những chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng v&agrave; nh&agrave; nước để tr&aacute;nh hoang mang trong người lao động như vụ việc Luật an ninh mạng, Luật đặc khu&hellip; vừa qua. Nhiều đề xuất tăng cường tổ chức c&aacute;c chuyến b&aacute;n h&agrave;ng lưu động, giao lưu, giới thiệu c&aacute;c mặt h&agrave;ng của c&aacute;c đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n trong Tổng C&ocirc;ng ty với nhau nhằm quảng b&aacute; sản phẩm, tạo điều kiện cho c&aacute;n bộ, người lao động Satra được tiếp cận với h&agrave;ng h&oacute;a bảo đảm vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm trong chuỗi Satrafoods; đẩy mạnh v&agrave; nh&acirc;n rộng hơn nữa chương tr&igrave;nh &ldquo;Satra &ndash; V&igrave; biển đảo th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo; đến c&aacute;c đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n trong Satra; tạo điều kiện cho Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n giao lưu, kết nghĩa với c&aacute;c đơn vị bộ đội, hải qu&acirc;n&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c hội nghị, đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Trang, B&iacute; thư Đảng ủy - Tổng Gi&aacute;m đốc Tổng C&ocirc;ng ty đ&atilde; khẳng định Hội Cựu chiến binh vẫn l&agrave; những người giữ lửa v&agrave; truyền lửa cho thế hệ trẻ, cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n h&ocirc;m nay; tuổi trẻ Satra ch&iacute;nh l&agrave; sức sống của thương hiệu Satra v&agrave; với truyền thống của tổ chức Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty, d&ugrave; bất kỳ thời điểm n&agrave;o, c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n Satra cũng phải phấn đấu tự học n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ văn h&oacute;a, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tay nghề, ngoại ngữ; đem sức trẻ, l&ograve;ng nhiệt huyết, tr&iacute; tuệ của m&igrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của doanh nghiệp, của tổ chức Đo&agrave;n; tổ chức C&ocirc;ng đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty v&agrave; cơ sở phải ra sức phấn đấu l&agrave; hạt nh&acirc;n, l&agrave; trung t&acirc;m đo&agrave;n kết, động vi&ecirc;n người lao động ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của doanh nghiệp, gi&uacute;p cho người lao động ng&agrave;y một giỏi hơn về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, biết y&ecirc;u thương, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau; tuy&ecirc;n truyền, vận động c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động hiểu r&otilde; chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; doanh nghiệp, giải quyết h&agrave;i h&ograve;a lợi &iacute;ch của người lao động v&agrave; doanh nghiệp. Muốn như vậy, mỗi người phải đặt tr&aacute;ch nhiệm l&ecirc;n tr&ecirc;n hết, lu&ocirc;n hướng tới sự ph&aacute;t triển với tinh thần &ldquo;h&ocirc;m nay phải tốt hơn h&ocirc;m qua v&agrave; ng&agrave;y mai phải tốt hơn h&ocirc;m nay&rdquo; để c&ugrave;ng phấn đấu v&igrave; sự ph&aacute;t triển bền vững của gia đ&igrave;nh Satra.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, đại biểu tham dự cũng được nghe b&aacute;o c&aacute;o sơ kết t&igrave;nh h&igrave;nh thực hi&ecirc;̣n nhi&ecirc;̣m vụ 6 th&aacute;ng đ&acirc;̀u, dự ki&ecirc;́n phương hướng nhi&ecirc;̣m vụ 6 th&aacute;ng cu&ocirc;́i năm 2018. Hội nghị cũng trao biểu trưng hỗ trợ kinh ph&iacute; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Chắp c&aacute;nh ước mơ&rdquo; v&agrave; tuy&ecirc;n dương c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu năm 2018 cho Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TI&Ecirc;N MINH</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;