Quận 9: Chuỗi hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>V&agrave;o ng&agrave;y 22/7/2018, BTV Quận đo&agrave;n 9 đ&atilde; tổ chức chuỗi c&aacute;c hoạt động hưởng ứng ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện uống nước nhớ nguồn, v&igrave; an sinh x&atilde; hội&rdquo;</strong><strong> v&agrave; kỷ niệm 71 năm ng&agrave;y Thương binh &ndash; Liệt sĩ (27/7/1947 &ndash; 27/7/2018).</strong></p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng ng&agrave;y 22/7/2018, nhằm hưởng ứng ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện uống nước nhớ nguồn, v&igrave; an sinh x&atilde; hội&rdquo;, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 9 đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện năm 2018 với hơn 100 ca hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo. C&ugrave;ng đ&oacute;, BTV Quận đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức &quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh đền ơn đ&aacute;p nghĩa&quot; qua đ&oacute; đ&atilde; thăm hỏi v&agrave; tặng qu&agrave; cho 4 Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng v&agrave; 9 gia đ&igrave;nh Thương binh nặng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận với tổng kinh ph&iacute; 13 triệu đồng.&nbsp;Song song đ&oacute;, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc cũng tổ chức nhiều hoạt động &yacute; nghĩa hướng đến ng&agrave;y Thương binh Liệt sĩ như chương tr&igrave;nh thăm c&aacute;c địa chỉ đỏ; thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 22 gia đ&igrave;nh thương bệnh binh, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch; Khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng nh&agrave; t&igrave;nh bạn tại phường Phước B&igrave;nh; b&agrave;n giao Nh&agrave; t&igrave;nh bạn cho gia đ&igrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tổng kinh ph&iacute; 50.000.000 đồng tại phường Tăng Nhơn Ph&uacute; B; thực hiện trao tặng 5 căn ph&ograve;ng mơ ước; trao 7 thẻ bảo hiểm y&nbsp; tế cho thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; dọn dẹp, vệ sinh nh&agrave; ghi bia tại 11 phường; nấu bữa cơm nghĩa t&igrave;nh tại nh&agrave; c&aacute;c Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, gia đ&igrave;nh thương bệnh binh nặng; tổ chức diễn đ&agrave;n &ldquo;Người truyền lửa&rdquo;&hellip;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31121/bàn giao nhà.jpg" style="height:300px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(H&igrave;nh ảnh b&agrave;n giao Nh&agrave; t&igrave;nh bạn tại phường Tăng Nhơn Ph&uacute; B)</em></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31121/tặng quà.jpg" style="height:300px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31121/tặng quà (2).jpg" style="height:267px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(H&igrave;nh ảnh thăm hỏi v&agrave; tặng qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, gia đ&igrave;nh Thương bệnh binh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận)</em></p> <p style="text-align: justify;">Thiết thực kỷ niệm 71 năm ng&agrave;y Thương binh &ndash; Liệt sĩ (27/7/1947 &ndash; 27/7/2018) v&agrave;o tối c&ugrave;ng ng&agrave;y tại Đền tưởng niệm Bến Nọc,&nbsp;Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n 9 phối hợp c&ugrave;ng CLB truyền thống kh&aacute;ng chiến Quận, ph&ograve;ng Lao động thương binh v&agrave; x&atilde; hội Quận tổ chức chương tr&igrave;nh lễ thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ v&agrave; lễ kỷ niệm 71 năm ng&agrave;y thương binh liệt sĩ (27/7/1947 &ndash; 27/7/2018). Tại buổi lễ c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; hội vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n đ&atilde; thắp 1000 ly nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ. Cũng trong chương tr&igrave;nh, BTV Quận đo&agrave;n v&agrave; CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến quận đ&atilde; trao 02 sổ tiết kiệm trị gi&aacute; 10.000.000 đồng cho con em gia đ&igrave;nh liệt sỹ v&agrave; 24 suất học bổng trị gi&aacute; 24.000.000 đồng cho con em gia đ&igrave;nh thương bệnh binh, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, vượt kh&oacute; học giỏi.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31121/thắp nến.jpg" style="height:300px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thực hiện thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Bến Nọc)</em></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31121/sổ.jpg" style="height:300px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31121/lễ.jpg" style="height:300px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(H&igrave;nh ảnh trao sổ tiết kiệm v&agrave; học bổng cho con em gia đ&igrave;nh liệt sĩ, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tại buổi lễ)</em></p> <p style="text-align: justify;">Những hoạt động v&agrave; phần việc &yacute; nghĩa đ&atilde; ph&aacute;t huy r&otilde; n&eacute;t vai tr&ograve;, tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của Tuổi trẻ Quận 9, ph&aacute;t huy tốt truyền thống &ldquo;uống nước nhớ nguồn&rdquo;, &ldquo;đền ơn đ&aacute;p nghĩa&rdquo; cao đẹp, gi&aacute;o dục lớp thế hệ trẻ h&ocirc;m nay phải lu&ocirc;n tự h&agrave;o với truyền thống, kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu, học tập, lao động để x&acirc;y dựng đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn, xứng đ&aacute;ng l&agrave; với lịch sử V&ugrave;ng Bưng Anh h&ugrave;ng, xứng đ&aacute;ng với sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh đi trước.</p> <p style="text-align: right;"><strong>LAN ANH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;