Chị Phạm Thị Thúy Liễu: Trái tim biết ước mơ

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ch&#7883 Ph&#7841m Th&#7883 Th&uacute;y Li&#7877u: Tr&aacute;i tim bi&#7871t &#432&#7899c m&#417</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &nbsp;&ldquo;H&#7885c - H&#7885c n&#7919a - H&#7885c m&atilde;i&rdquo; ch&iacute;nh l&agrave; &#273i&#7873u m&agrave; ch&#7883 Ph&#7841m Th&#7883 Th&uacute;y Li&#7877u&nbsp; (l&#7899p ASKT5A, khoa Kinh t&#7871, tr&#432&#7901ng Trung c&#7845p &Aacute;nh S&aacute;ng, Qu&#7853n 12) t&acirc;m ni&#7879m nh&#7845t trong su&#7889t cu&#7897c &#273&#7901i m&igrave;nh. V&igrave; bi&#7871t s&#7921 h&#7885c quan tr&#7885ng &#273&#7871n th&#7871 n&agrave;o n&ecirc;n ch&#7883 &#273&atilde; tranh th&#7911 th&#7901i gian &#273&#7875 t&#7853n d&#7909ng m&#7885i l&uacute;c m&#7885i n&#417i &#273&#7875 h&#7885c t&#7853p cho th&#7853t t&#7889t.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Sinh ra &#7903 Ti&#7873n Giang - v&ugrave;ng qu&ecirc; s&ocirc;ng n&#432&#7899c, ch&#7883 &#273&atilde; c&#7889 g&#7855ng h&#7885c t&#7853p th&#7853t t&#7889t v&agrave; &ldquo;&#273&#7847u qu&acirc;n&rdquo; v&agrave;o tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Khoa h&#7885c T&#7921 nhi&ecirc;n TP.HCM n&#259m 1998. Nhi&#7873u b&#7841n h&#7885c c&#7911a ch&#7883 ng&#7841c nhi&ecirc;n khi bi&#7871t &#273&#432&#7907c ch&#7883 t&#7915ng l&agrave; sinh vi&ecirc;n t&#7889t nghi&#7879p ng&agrave;nh H&oacute;a. V&#7899i s&#7903 th&iacute;ch &#273&#432&#7907c h&#7885c t&#7853p v&agrave; trau d&#7891i ki&#7871n th&#7913c, sau khi ra tr&#432&#7901ng ch&#7883 &#273&atilde; t&igrave;m &#273&#432&#7907c c&ocirc;ng vi&#7879c ph&ugrave; h&#7907p v&#7899i m&igrave;nh. Nh&#432ng v&igrave; ch&#432a va ch&#7841m nhi&#7873u v&#7899i cu&#7897c s&#7889ng, b&#7843n th&acirc;n ch&#7883 c&ograve;n thi&#7871u kinh nghi&#7879m n&ecirc;n ch&#7883 lu&ocirc;n t&#7921 nh&#7855c nh&#7903 m&igrave;nh ph&#7843i kh&ocirc;ng ng&#7915ng h&#7885c h&#7887i nhi&#7873u h&#417n, b&#7893 sung c&aacute;c ki&#7871n th&#7913c chuy&ecirc;n m&ocirc;n nhi&#7873u h&#417n n&#7919a.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img width="448" height="252" alt="" src="HINH%201.jpg" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ch&#7883 Th&uacute;y Li&#7877u trong m&#7897t ti&#7871t h&#7885c t&#7841i tr&#432&#7901ng</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Th&#7871 l&agrave;, n&#259m 2011 ch&#7883 xin &ldquo;nh&#7853p h&#7885c&rdquo; t&#7841i tr&#432&#7901ng Trung c&#7845p &Aacute;nh S&aacute;ng v&#7899i chuy&ecirc;n ng&agrave;nh K&#7871 to&aacute;n. Th&#7901i gian nh&#432 &iacute;t d&#7847n &#273i khi ch&#7883 v&#7915a ph&#7843i s&#7855p x&#7871p vi&#7879c h&#7885c, v&#7915a ph&#7843i lo cho gia &#273&igrave;nh v&agrave; &#273&#7913a con m&#7899i 4 tu&#7893i, v&#7915a ph&#7843i &#273i l&agrave;m v&#7915a &#273&#7843m b&#7843o vi&#7879c h&#7885c &#273&#432&#7907c th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n. B&#7853n b&#7883u l&agrave; th&#7871 nh&#432ng th&agrave;nh t&iacute;ch h&#7885c t&#7853p c&#7911a ch&#7883 kh&aacute; cao, l&agrave; &#273o&agrave;n vi&ecirc;n xu&#7845t s&#7855c c&#7911a tr&#432&#7901ng. &#7902 &#273&#7897 tu&#7893i 33, gi&#7919 cho m&igrave;nh m&#7897t ni&#7873m &#273am m&ecirc; trong vi&#7879c h&#7885c kh&ocirc;ng ph&#7843i l&agrave; chuy&#7879n d&#7877 d&agrave;ng. &#272i&#7873u &#273&oacute; &#273&atilde; ch&#7913ng minh v&#7899i th&agrave;nh t&iacute;ch h&#7885c t&acirc;p 8.3 n&#259m h&#7885c 2011_2012 v&agrave; 8.9 h&#7885c k&#7923 1 n&#259m 2012_2013.&nbsp; </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &#272&#7875 c&oacute; &#273&#432&#7907c nh&#7919ng th&agrave;nh t&iacute;ch h&#7885c t&#7853p th&#7853t t&#7889t, ch&#7883 chia s&#7867:&ldquo;Gia &#273&igrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; &#273i&#7875m t&#7921a tinh th&#7847n, l&agrave; &#273&#7897ng l&#7921c &#273&#7875 gi&uacute;p t&ocirc;i ti&#7871p t&#7909c theo &#273u&#7893i &#432&#7899c m&#417 tr&ecirc;n con &#273&#432&#7901ng ph&#7845n &#273&#7845u h&#7885c t&#7853p, t&ocirc;i ph&#7843i ch&#7911 &#273&#7897ng h&#7885c m&#7885i l&uacute;c c&oacute; th&#7875. Tranh th&#7911 ti&#7871p thu b&agrave;i h&#7885c &#7903 l&#7899p v&igrave; ban ng&agrave;y ph&#7843i &#273i l&agrave;m c&ograve;n bu&#7893i t&#7889i &#273i h&#7885c cho n&ecirc;n th&#7901i gian &#7903 nh&agrave;&nbsp; r&#7845t &iacute;t&rdquo;, ch&#7883 cho bi&#7871t th&ecirc;m v&igrave; em b&eacute; c&ograve;n nh&#7887 n&ecirc;n nhi&#7873u l&uacute;c ph&#7843i d&#7853y s&#7899m t&#7915 4 gi&#7901 &#273&#7875 h&#7885c. &lsquo;M&#7895i l&uacute;c &#273&#7871n m&ugrave;a thi c&#259ng th&#7859ng, nh&#7901 c&oacute;.. &ocirc;ng x&atilde; &#273&#7897ng vi&ecirc;n n&ecirc;n c&#361ng gi&#7843m b&#7899t &#273i &aacute;p l&#7921c tinh th&#7847n&rdquo;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Kh&ocirc;ng nh&#7919ng k&#7871t qu&#7843 h&#7885c t&#7853p cao, ch&#7883 c&ograve;n nh&#7853n &#273&#432&#7907c s&#7921 ng&#432&#7905ng m&#7897 c&#7911a c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 kh&aacute;c khi l&agrave; m&#7897t &#273o&agrave;n vi&ecirc;n xu&#7845t s&#7855c c&#7911a l&#7899p. Ch&#7883 l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n ch&iacute;nh th&#7913c c&#7911a c&acirc;u lac b&#7897 Hoa H&#432&#7899ng D&#432&#417ng, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh. C&ocirc;ng vi&#7879c v&agrave; h&#7885c t&#7853p d&#432&#7901ng nh&#432 chi&#7871m h&#7871t kho&#7843ng th&#7901i gian c&#7911a ch&#7883 nh&#432ng v&#7851n tranh th&#7911 tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n. Ch&#7883 t&#7921 nh&#7911 b&#7843n th&acirc;n c&oacute; m&#7897t cu&#7897c s&#7889ng t&#7889t &#273&#7865p nh&#432ng bi&#7871t bao ng&#432&#7901i c&ograve;n kh&oacute; kh&#259n, thi&#7871u th&#7889n, v&igrave; l&#7869 &#273&oacute; ch&#7883 lu&ocirc;n tham gia phong tr&agrave;o gi&uacute;p &#273&#7905 nh&#7919ng ng&#432&#7901i gi&agrave; neo &#273&#417n, &#273&oacute;ng g&oacute;p c&ocirc;ng s&#7913c v&agrave; th&#7901i gian &#273&#7875 gi&uacute;p &#273&#7905 m&#7885i ng&#432&#7901i. C&acirc;u l&#7841c b&#7897 m&agrave; ch&#7883 tham gia &#273a ph&#7847n &#273&#7873u t&#7893 ch&#7913c v&agrave;o ng&agrave;y ch&#7911 nh&#7853t v&agrave; ch&#7883 tranh th&#7911 lu&ocirc;n ng&agrave;y ngh&#7881 hi&#7871m hoi &#273&#7875 theo ch&acirc;n C&acirc;u l&#7841c b&#7897 &#273i l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c thi&#7879n nguy&#7879n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &ldquo;S&#7889ng trong &#273&#7901i s&#7889ng, c&#7847n c&oacute; m&#7897t t&#7845m l&ograve;ng. &#272&#7875 gi&oacute; cu&#7889n &#273i!&rdquo;. V&agrave; v&#7899i s&#7921 n&#7895 l&#7921c, &yacute; ch&iacute; ph&#7845n &#273&#7845u v&agrave; m&#7897t tr&aacute;i tim bi&#7871t &#273&#7891ng c&#7843m, thi&#7871t ngh&#297 r&#7857ng, ch&#7883 Th&uacute;y Li&#7877u s&#7869 g&#7863t h&aacute;i nhi&#7873u &#273i&#7873u t&#7889t &#273&#7865p h&#417n n&#7919a trong cu&#7897c s&#7889ng c&#7911a m&igrave;nh.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> PH&Ugrave;NG S&#416N_M&#7928 L&#7878<br /> </span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <br /> &nbsp;</span></span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Theo GS.TS Võ Văn Sen: “Trong Di chúc, Người không quên để lại một niềm tin tưởng lớn lao đối với thanh niên và căn dặn Đảng ta phải có trách nhiệm giáo dục thanh niên trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ba đội thi đến từ trường Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở 2; Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh đã xuất sắc tiến vào vòng chung kết sau khi vượt qua vòng bán kết 2 của bảng A được diễn ra vào sáng 26.5 tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

Agile Việt Nam
;