Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Lịch làm việc
Thư mời
Thông báo
Công văn
Chương trình
Kế hoạch
Hướng dẫn
Báo cáo
Quyết định – Quy định – Quy chế
Văn kiện - Nghị quyết
Văn bản của UBKT
Chỉ thị
Đề án
Liên tịch
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn Bản Năm 2023
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
8506724
Báo cáo Thứ năm, 13-06-2024
Báo cáo số 49 /BC-ĐTN Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 10/2009
Báo cáo số 49 /BC-ĐTN Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 10/2009 Báo cáo số 49 /BC-ĐTN Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 10/2009
Báo cáo số 48 /BC-ĐTN Sơ kết 5 năm (2004 - 2009) thực hiện kết luận của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
Báo cáo số 48 /BC-ĐTN Sơ kết 5 năm (2004 - 2009) thực hiện kết luận của Hội nghị lần thứ 10... Báo cáo số 48 /BC-ĐTN Sơ kết 5 năm (2004 - 2009) thực hiện kết luận của Hội nghị lần thứ 10...
Báo cáo số 45 /BC-ĐTN CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI THÀNH PHỐ QUÝ III NĂM 2009
BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI THÀNH PHỐ QUÝ III NĂM 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI THÀNH PHỐ QUÝ III NĂM 2009
Báo cáo số 38/BC-ĐTN về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 8/2009
Báo cáo số 38/BC-ĐTN về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 8/2009 Báo cáo số 38/BC-ĐTN về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 8/2009
Báo cáo số 37 -BC/ĐTN v/v Kết quả thực hiện đợt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh liệt sỹ
Kết quả thực hiện đợt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh liệt sỹ Kết quả thực hiện đợt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh liệt sỹ
Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 7/2009
Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 7/2009 Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 7/2009
Báo cáo số 32 /BC-ĐTN về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố 6 tháng đầu năm 2009
Báo cáo số 32 /BC-ĐTN về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố 6 tháng đầu năm 2009 Báo cáo số 32 /BC-ĐTN về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố 6 tháng đầu năm 2009
Phụ lục số liệu Phụ lục số liệu
Báo cáo số 21 - BC/TV v/v công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 5/2009
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 5/2009 Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 5/2009
Báo cáo số 18 - BC/TV Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 4/2009
Báo cáo số 18 - BC/TV Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Báo cáo số 18 - BC/TV Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố
Báo cáo số 017 - BC/TV kết quả hoạt động Tháng Thanh niên năm 2009_Chủ đề “Tuổi trẻ thành phố hành động vì an sinh xã hội”
Báo cáo số 017 - BC/TV kết quả hoạt động Tháng Thanh niên Báo cáo số 017 - BC/TV kết quả hoạt động Tháng Thanh niên
Bảng số liệu Tháng Thanh niên 2009 Bảng số liệu Tháng Thanh niên 2009
Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Quý 1 năm 2009
Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Quý 1 năm 2009 Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Quý 1 năm 2009
Báo cáo số 12-BC/TV v/v tổng kết năm 2008 và sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”
Báo cáo số 12-BC/TV v/v tổng kết năm 2008 và sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động Báo cáo số 12-BC/TV v/v tổng kết năm 2008 và sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động
Báo cáo số 10-BC/TV v/v kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Tháng 02 năm 2009
Báo cáo số 10-BC/TV v/v kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Tháng 02/2009 Báo cáo số 10-BC/TV v/v kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Tháng 02/2009
Báo cáo số 07-BC/TV v/v kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Tháng 01 năm 2009
Báo cáo số 07-BC/TV v/v kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Báo cáo số 07-BC/TV v/v kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố
Báo cáo số 05-BC/TV v/v kết quả 02 năm thực hiện chương trình hành động "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn phường, xã, thị trấn " giai đoạn 2006-2010
Báo cáo số 05-BC/TV v/v kết quả 02 năm thực hiện chương trình hành động Báo cáo số 05-BC/TV v/v kết quả 02 năm thực hiện chương trình hành động
Xem tiếp   1   2   >
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên