Cô Tôn Nữ Thị Ninh: “Khởi nghiệp bắt đầu từ việc tự khám phá bản thân”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong buổi giao lưu tr&ograve; chuyện với giới trẻ tại kh&ocirc;ng gian của &ldquo;C&agrave; Ph&ecirc; thứ Bảy Trẻ&rdquo; (Quận 3) được tổ chức ng&agrave;y 26/8,&nbsp;Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ Nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội,&nbsp;Cựu Đại sứ Việt Nam tại EU v&agrave; Bỉ - T&ocirc;n Nữ Thị Ninh cho rằng con đường khởi nghiệp bắt đầu từ việc tự kh&aacute;m ph&aacute; bản th&acirc;n.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Khởi nghiệp bắt đầu từ đ&acirc;u</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi giao lưu, c&ocirc; T&ocirc;n Nữ Thị Ninh kể về những ng&agrave;y th&aacute;ng đầu ti&ecirc;n sự nghiệp. &ldquo;T&ocirc;i bắt đầu bằng việc chọn con đường tự kh&aacute;m ph&aacute; bản th&acirc;n m&igrave;nh trong sự đa dạng v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh logic nội tại từ đầu đến cuối. Tức l&agrave; d&ugrave; bắt đầu c&ocirc;ng việc n&agrave;o t&ocirc;i cũng tự t&igrave;m t&ograve;i kh&aacute;m ph&aacute;, lu&ocirc;n tự tạo cơ hội cho ch&iacute;nh bản th&acirc;n. V&agrave; l&agrave;m bất cứ c&ocirc;ng việc g&igrave; cũng l&agrave;m hết sức m&igrave;nh với n&oacute;&rdquo;, c&ocirc; Ninh cho biết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từng học t&acirc;p tại Việt Nam v&agrave; Ch&acirc;u &Acirc;u, c&ocirc; T&ocirc;n Nữ Thị Ninh bắt đầu sự nghiệp với vai tr&ograve; giảng vi&ecirc;n đại học tại Đại học Sorbonne (Paris) v&agrave; Đại học Cambidge (Anh). Sau đ&oacute;, c&ocirc; hoạt động ngoại giao hơn 20 năm, chuy&ecirc;n tr&aacute;ch c&aacute;c vấn đề to&agrave;n cầu (h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; an ninh thế giới, c&aacute;c vấn đề về ph&aacute;t triển, m&ocirc;i trường, v&agrave; nh&acirc;n quyền) v&agrave; c&aacute;c tổ chức đa phương. Quyển s&aacute;ch đầu ti&ecirc;n của c&ocirc; &ldquo;Tư duy v&agrave; Chia sẻ&rdquo; đ&atilde; được t&aacute;i bản lần thứ s&aacute;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i về vấn đề khởi nghiệp v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng, c&ocirc; Ninh cho biết, để đ&aacute;nh gi&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng của sự nghiệp, bạn phải đ&aacute;nh gi&aacute; dựa tr&ecirc;n sự th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; thất bại. Thất bại gi&uacute;p bản th&acirc;n t&iacute;ch lũy kinh nghiệm. Đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; tổn thương m&agrave; l&agrave; chặng đường phải c&oacute; tr&ecirc;n con đường trưởng th&agrave;nh sự nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Thanh ni&ecirc;n Việt Nam muốn khởi nghiệp cần phải c&oacute; đức t&iacute;nh tự trọng. Tự trọng l&agrave; bạn phải biết đứng tr&ecirc;n đ&ocirc;i ch&acirc;n của m&igrave;nh, suy nghĩ bằng đầu của m&igrave;nh v&agrave; l&agrave;m bằng đ&ocirc;i tay của m&igrave;nh. Đ&atilde; tự trọng l&agrave; kh&ocirc;ng dựa dẫm v&agrave;o bất cứ ai khi khả năng bạn c&oacute; thể giải quyết được vấn đề đ&oacute;. Trong sự tự trọng, bạn cũng phải c&oacute; bản lĩnh, biết &ldquo;n&oacute;i kh&ocirc;ng&rdquo; trước những vấn đề ti&ecirc;u cực của x&atilde; hội&rdquo;, c&ocirc; Ninh nhấn mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đức t&iacute;nh thứ hai quan trọng của người khởi nghiệp theo nh&agrave; ngoại giao T&ocirc;n Nữ Thị Ninh l&agrave; dung h&ograve;a lợi &iacute;ch chung của m&igrave;nh v&agrave; đối t&aacute;c. Trong bất cứ lĩnh vực n&agrave;o, đặc biệt l&agrave; ngoại giao đ&agrave;m ph&aacute;n, bạn phải t&igrave;m ra được mẫu số chung - lợi &iacute;ch chung của hai b&ecirc;n. Đến thời điểm th&iacute;ch hợp của cuộc đ&agrave;m bạn, h&atilde;y đưa ra &yacute; tưởng về lợi &iacute;ch đ&oacute; để thuyết phục đối t&aacute;c một c&aacute;ch bất ngờ nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phải c&oacute; lập trường v&agrave;&nbsp;bản lĩnh</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng tại buổi tr&ograve; chuyện c&ocirc; Ninh cho rằng thanh ni&ecirc;n Việt Nam vẫn c&ograve;n thiếu sự tranh luận. Tranh luận trước một vấn đề l&agrave; một nghệ thuật của ngoại giao. Bạn kh&ocirc;ng thể bị ảnh hưởng của số đ&ocirc;ng m&agrave; phải c&oacute; khả năng lập luận, tranh luận trước &yacute; kiến của người kh&aacute;c. Muốn tranh luận giỏi, bạn phải c&oacute; kế hoạch, nguy&ecirc;n tắc v&agrave; phương ph&aacute;p r&egrave;n luyện cụ thể v&agrave; đ&uacute;ng đắn.</span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31348/IMG_3284.JPG" style="height:478.156px; width:717.25px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; T&ocirc;n Nữ Thị Ninh tham gia chuy&ecirc;n đề c&ugrave;ng sự quan t&acirc;m của nhiều bạn trẻ.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Phạm Nguyễn (22 tuổi, Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Nh&acirc;n sự, tư vấn nghề nghiệp tuyển sinh) hỏi: &ldquo;C&oacute; nhiều bạn vẫn c&ograve;n chọn nghề theo định hướng của gia đ&igrave;nh, đến l&uacute;c học xong th&igrave; bơ vơ, kh&ocirc;ng định hướng tương lai. Vậy l&agrave;m c&aacute;ch n&agrave;o để bạn trẻ c&oacute; thể thuyết phục gia đ&igrave;nh theo con đường m&igrave;nh muốn. Hiện nay, c&oacute; nhiều bạn thay đổi c&ocirc;ng việc li&ecirc;n tục m&agrave; kh&ocirc;ng định hướng sẵn dẫn đến lạc lối. Vậy yếu tố n&agrave;o để bạn trẻ x&aacute;c định việc chuyển hướng nghề nghiệp của m&igrave;nh?&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; Ninh cho rằng, ngay thời điểm bị &aacute;p lực từ cha mẹ cũng l&agrave; l&uacute;c đ&ograve;i hỏi bạn phải c&oacute; sự tự trọng v&agrave; bản lĩnh. Sự tự trọng thể hiện ở chỗ bạn phải chuẩn bị lập luận r&otilde; r&agrave;ng để thuyết phục cha mẹ rằng con đường bạn muốn đi ho&agrave;n to&agrave;n đ&uacute;ng. C&ograve;n bản lĩnh thể hiện&nbsp; việc bạn biết dũng cảm quyết liệt để đi đến c&ugrave;ng con đường ấy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về vấn đề chuyển hướng nghề nghiệp, nh&agrave; ngoại giao n&oacute;i: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&oacute; ưu điểm tiếp thu kh&aacute; nhanh nhẹn nhưng mắc lỗi nhảy việc li&ecirc;n tục. Muốn giải quyết vấn đề n&agrave;y, người trẻ cần x&aacute;c định sự nghiệp giai đoạn ban đầu của m&igrave;nh v&agrave; ki&ecirc;n tr&igrave; đến c&ugrave;ng. Trước b&agrave;n c&acirc;n giữa 50 đ&ocirc; la, 100 đ&ocirc; la v&agrave; sự ph&aacute;t triển sự nghiệp, bạn n&ecirc;n c&acirc;n nhắc lựa chọn kĩ c&agrave;ng. C&ograve;n với tổ chức doanh nghiệp, bạn phải đ&aacute;nh gi&aacute; được tiềm năng của nh&acirc;n vi&ecirc;n, c&ugrave;ng x&acirc;y dựng lộ tr&igrave;nh c&ocirc;ng việc v&agrave; từng bước tạo động lực cho nh&acirc;n vi&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;