Lắng nghe trẻ em bằng trái tim và bảo vệ trẻ em bằng hành động

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ&oacute; một trong hai khẩu hiệu ch&iacute;nh của ng&agrave;y hội &ldquo;Lan tỏa y&ecirc;u thương&rdquo; v&agrave; s&acirc;n chơi &ldquo;Phụ huynh - bạn đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng con&rdquo; năm 2024, được tổ chức v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 30-6 tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến dự chương tr&igrave;nh c&oacute; chị Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố; chị Phạm Thị Thảo Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố; b&agrave; Trần V&acirc;n Anh - Viện ph&oacute; Viện nghi&ecirc;n cứu quản l&yacute; ph&aacute;t triển bền vững (MSD); &ocirc;ng Trần Anh Dũng - đại diện Tổ chức cứu trợ trẻ em (Save the Children)...</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#008000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>D&agrave;nh điều tốt nhất cho trẻ em</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ng&agrave;y hội &ldquo;Lan tỏa y&ecirc;u thương&rdquo; v&agrave; s&acirc;n chơi &ldquo;Phụ huynh - bạn đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng con&rdquo; năm 2024 được Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh phối hợp với Viện Nghi&ecirc;n cứu quản l&yacute; ph&aacute;t triển bền vững (MSD) v&agrave; Tổ chức cứu trợ trẻ em (Save the Children) thực hiện. Đồng thời, hoạt động cũng nằm trong khu&ocirc;n khổ dự &aacute;n ph&ograve;ng chống bạo lực thể chất, tinh thần v&agrave; ph&acirc;n biệt đối xử với trẻ em trong cộng đồng, trong đ&oacute; c&oacute; trẻ em khuyết tật.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37091/DSC06299.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ng&agrave;y hội nhằm tạo m&ocirc;i trường ph&aacute;t triển l&agrave;nh mạnh nhất cho trẻ em</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Qua đ&oacute; th&uacute;c đẩy sự tham gia của cộng đồng v&agrave;o c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến trẻ em, n&acirc;ng cao nhận thức của phụ huynh, thầy c&ocirc; gi&aacute;o v&agrave; x&atilde; hội trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ, lan tỏa th&ecirc;m nhiều gi&aacute; trị nh&acirc;n văn, &yacute; nghĩa.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh cũng l&agrave; một phần quan trọng của chuỗi hoạt động hưởng ứng ng&agrave;y Gia đ&igrave;nh Việt Nam (28-6) v&agrave; th&aacute;ng 6 - th&aacute;ng h&agrave;nh động v&igrave; trẻ em của TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, chị Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n b&agrave;y tỏ, trong nhiều năm qua, Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; lu&ocirc;n t&iacute;ch cực phối hợp với c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n nhằm đảm bảo c&aacute;c quyền của trẻ em, tạo sự gắn kết, thấu hiểu nhau nhiều hơn giữa phụ huynh v&agrave; con c&aacute;i, giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh với nhau.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37091/DSC06245.jpg" style="height:335px; width:550px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chị Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n ph&aacute;t biểu, gửi gắm th&ocirc;ng điệp tại chương tr&igrave;nh</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Người lớn h&atilde;y lu&ocirc;n d&agrave;nh những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em, lu&ocirc;n lắng nghe c&aacute;c em bằng tr&aacute;i tim v&agrave; bảo vệ c&aacute;c em bằng h&agrave;nh động. Mỗi gia đ&igrave;nh sẽ l&agrave; tổ ấn an to&agrave;n v&agrave; hạnh ph&uacute;c cho con trẻ&rdquo; - chị Hiền Tr&acirc;n nhấn mạnh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#008000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute;o dục &ldquo;n&uacute;p b&oacute;ng&rdquo; bạo lực</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Lan tỏa y&ecirc;u thương&rdquo; l&agrave; chiến dịch thường ni&ecirc;n được thực hiện từ năm 2017 v&agrave; lần đầu ti&ecirc;n tổ chức v&agrave;o năm 2018. Năm 2024, chiến dịch được tổ chức với chủ đề </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Gi&aacute;o dục bằng y&ecirc;u thương - y&ecirc;u thương đẩy l&ugrave;i bạo lực&rdquo;.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Chia sẻ tại chương tr&igrave;nh, b&agrave; Trần V&acirc;n Anh - Viện ph&oacute; Viện nghi&ecirc;n cứu quản l&yacute; ph&aacute;t triển bền vững (MSD) khẳng định, mục ti&ecirc;u lớn nhất của chiến dịch l&agrave; tạo ra m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục v&agrave; ph&aacute;t triển thật an to&agrave;n, l&agrave;nh mạnh cho trẻ em. Cần x&oacute;a bỏ triệt để c&aacute;c trừng phạt, bạo lực cả về thể chất v&agrave; tinh thần trong mối quan hệ giữa phụ huynh, thầy c&ocirc; với con trẻ, v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; biện ph&aacute;p gi&aacute;o dục n&agrave;o c&oacute; quyền &ldquo;n&uacute;p b&oacute;ng&rdquo; dưới sự bạo lực, kh&ocirc;ng bao giờ tồn tại l&yacute; do &ldquo;v&igrave; y&ecirc;u con&rdquo; n&ecirc;n l&agrave;m con đau đớn.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37091/DSC06286.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">B&agrave; Trần V&acirc;n Anh khẳng định: kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute;o dục trẻ em bằng bạo lực</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Thay v&agrave;o đ&oacute;, gia đ&igrave;nh v&agrave; nh&agrave; trường cần &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p gi&aacute;o dục t&iacute;ch cực hơn với con trẻ. Lắng nghe v&agrave; chia sẻ ch&iacute;nh l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a cho mọi cuộc giao tiếp v&agrave; thấu hiểu, khi ấy, phụ huynh v&agrave; thầy c&ocirc; c&oacute; thể sẽ trở th&agrave;nh điểm tựa vững chắc, an to&agrave;n v&agrave; đ&aacute;ng tin nhất để c&aacute;c em gi&atilde;i b&agrave;y c&aacute;c vấn đề của m&igrave;nh, t&igrave;m được hướng đi đ&uacute;ng đắn v&agrave; hạn chế tối đa những hậu quả đ&aacute;ng tiếc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#008000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Mọi khoảnh khắc của gia đ&igrave;nh l&agrave; v&ocirc; gi&aacute;</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ng&agrave;y hội c&ograve;n c&oacute; sự g&oacute;p mặt của gia đ&igrave;nh MC, nh&agrave; văn Li&ecirc;u H&agrave; Trinh. Chị cho biết, ch&iacute;nh năng lượng t&iacute;ch cực, hạnh ph&uacute;c của c&aacute;c gia đ&igrave;nh tại ng&agrave;y hội đ&atilde; c&agrave;ng khẳng định với gia đ&igrave;nh chị về tầm quan trọng của việc d&agrave;nh thời gian cho con c&aacute;i, c&ugrave;ng con trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh con kh&ocirc;n lớn.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; thiếu nhi mới l&agrave; em b&eacute;, thật ra, mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh đều sẽ thi thoảng sẽ trở th&agrave;nh em b&eacute; với những ph&uacute;t gi&acirc;y ch&ocirc;ng ch&ecirc;nh, mệt mỏi. Khi đ&oacute;, mọi người h&atilde;y d&agrave;nh cho nhau những c&aacute;i &ocirc;m, những lời động vi&ecirc;n, an ủi, chia sẻ để c&ugrave;ng nhau vượt qua kh&oacute; khăn. Chỉ cần mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c, con trẻ sẽ hạnh ph&uacute;c, v&agrave; năng lượng t&iacute;ch cực đ&oacute; sẽ lan tỏa ng&agrave;y c&agrave;ng s&acirc;u rộng hơn trong to&agrave;n x&atilde; hội - MC, nh&agrave; văn Li&ecirc;u H&agrave; Trinh chia sẻ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37091/DSC06390.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Nhiều chia sẻ gi&aacute; trị tại chương tr&igrave;nh</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Đến với ng&agrave;y hội &ldquo;Lan tỏa y&ecirc;u thương&rdquo; v&agrave; s&acirc;n chơi &ldquo;Phụ huynh - bạn đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng con&rdquo;, mỗi gia đ&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; được những khoảnh khắc vui chơi, học hỏi c&ugrave;ng nhau đầy năng lượng v&agrave; &yacute; nghĩa. Với h&agrave;ng loạt c&aacute;c hoạt động như: &ldquo;gia đ&igrave;nh vui khỏe&rdquo;; &ldquo;gia đ&igrave;nh c&ugrave;ng h&aacute;t&rdquo;; &ldquo;gia đ&igrave;nh sống xanh&rdquo;; c&aacute;c tr&ograve; chơi vận động, trải nghiệm s&aacute;ng tạo&hellip;, đặc biệt, mỗi gia đ&igrave;nh đều được tặng qu&agrave; &ldquo;Lan tỏa y&ecirc;u thương&rdquo;- l&agrave; những ấn phẩm truyền th&ocirc;ng nhằm lan tỏa v&agrave; gửi gắm về gi&aacute; trị của phương ph&aacute;p kỷ luật t&iacute;ch cực.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37091/DSC06200.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37091/DSC06210.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37091/DSC06223.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Nhiều hoạt động &yacute; nghĩa để c&aacute;c gia đ&igrave;nh tham gia</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Con y&ecirc;u ba mẹ&rdquo;, &ldquo;Ba mẹ y&ecirc;u con&rdquo;... l&agrave; những thanh &acirc;m đẹp đẽ được thốt l&ecirc;n nhiều nhất trong ng&agrave;y hội, b&ecirc;n cạnh những nụ cười, những c&aacute;i &ocirc;m ấm &aacute;p v&agrave; đầy hạnh ph&uacute;c của c&aacute;c gia đ&igrave;nh. H&atilde;y c&ugrave;ng nhau tiếp tục lan tỏa năng lượng t&iacute;ch cực n&agrave;y đến mọi gia đ&igrave;nh trong x&atilde; hội, để d&ugrave; ở đ&acirc;u, trẻ em vẫn lu&ocirc;n được ph&aacute;t triển l&agrave;nh mạnh, to&agrave;n diện, gia đ&igrave;nh v&agrave; nh&agrave; trường lu&ocirc;n l&agrave; điểm tựa vững chắc cho c&aacute;c em.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THU HƯƠNG</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;