Những khoảnh khắc đẹp của chiến sĩ Tiếp sức mùa thi TP.Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 27/6, hơn 90.000 học sinh&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ch&iacute;nh thức bước v&agrave;o Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Trong ng&agrave;y đầu diễn ra kỳ thi, nhiều khoảnh khắc đẹp của c&aacute;c chiến sĩ Tiếp sức m&ugrave;a thi đ&atilde; được ghi nhận.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37087/hình 2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Nguyễn Tr&atilde;i (Quận 4) trong chiều 27/6 , sau khi ph&aacute;t hiện&nbsp;<span style="color:rgb(59, 61, 63)">một th&iacute; sinh bị g&atilde;y ch&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ đội h&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; cử người&nbsp;hỗ trợ đưa th&iacute; sinh v&agrave;o điểm thi an to&agrave;n.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(59, 61, 63)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37087/hình 6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&quot;Từ trước đến nay m&igrave;nh đ&atilde; tham gia rất nhiều hoạt động t&igrave;nh nguyện, nhưng với m&igrave;nh chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi l&agrave; hoạt động &yacute; nghĩa nhất v&igrave; chương tr&igrave;nh gi&uacute;p c&aacute;c bạn th&iacute; sinh c&oacute; tinh thần v&agrave; tự tin thi tốt hơn&quot;, bạn Huỳnh Anh T&uacute;&nbsp; (chiến sĩ Tiếp sức m&ugrave;a thi trường Đại học&nbsp;Nguyễn Tất Th&agrave;nh) chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37087/hình 5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại điểm thi trường THPT Vĩnh Lộc B (Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh), để động vi&ecirc;n tinh thần c&aacute;c th&iacute; sinh&nbsp;<span style="color:rgb(59, 61, 63)">c&aacute;c&nbsp;</span><span style="color:rgb(59, 61, 63)">chiến sĩ đội h&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi trường Đại học Văn Hiến kh&ocirc;ng ngại che &ocirc; đứng dưới mưa để cổ vũ.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37087/hình 9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(59, 61, 63)">Song song đ&oacute;, c&aacute;c c</span></span></span><span style="color:rgb(59, 61, 63); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">hiến sĩ Tiếp sức m&ugrave;a thi c&ograve;n ph&aacute;t nước suối, b&aacute;nh kẹo cho phụ huynh th&iacute; sinh đang ngồi chờ trước cửa điểm thi.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(59, 61, 63)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37087/IMG_0061.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(59, 61, 63)">Hầu hết tại c&aacute;c điểm thi, ngay sau khi th&iacute; sinh bước ra khỏi ph&ograve;ng thi lu&ocirc;n được c&aacute;c chiến sĩ đội h&igrave;nh &#39;Tiếp sức m&ugrave;a thi&#39; gửi những phần qu&agrave; ch&uacute;c mừng.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(59, 61, 63)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37087/hi2nh 10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Một khoản thời gian nghỉ ngơi v&agrave; chuẩn bị qu&agrave; cho th&iacute; sinh sau những giờ ph&uacute;t l&agrave;m nhiệm vụ vất vả của&nbsp;</span><span style="color:rgb(59, 61, 63); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">c&aacute;c chiến sĩ đội h&igrave;nh &#39;Tiếp sức m&ugrave;a thi&#39;&nbsp;</span><span style="color:rgb(59, 61, 63); font-size:14px">trường Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37087/DSC00366.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Ghi nhận tại điểm thi trường THPT H&ugrave;ng Vương&nbsp;(Quận 5), ca sĩ Phương Mỹ Chi<span style="color:#000000">&nbsp;c&ugrave;ng với Hoa hậu L&ecirc; Nguyễn Bảo Ngọc&nbsp;cũng c&oacute; mặt c&ugrave;ng&nbsp;</span><span style="color:rgb(59, 61, 63)">c&aacute;c&nbsp;</span><span style="color:rgb(59, 61, 63)">chiến sĩ đội h&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi trường Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t qu&agrave; cho</span><span style="color:#000000">&nbsp;c&aacute;c th&iacute; sinh để kh&iacute;ch lệ tinh thần trước khi v&agrave;o ph&ograve;ng thi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37087/hình 7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(59, 61, 63)">Ghi nhận tại điểm trường THPT H&ugrave;ng Vương (Quận 5) v&agrave; trường THPT Trưng Vương (Quận 1)&nbsp;trong buổi s&aacute;ng thi m&ocirc;n ngữ văn,&nbsp;chị&nbsp;</span>Nguyễn Phạm Duy Trang - B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c anh chị l&agrave;&nbsp;<span style="color:rgb(38, 38, 38)">Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span><span style="color:rgb(59, 61, 63)">cũng đ&atilde; đến thăm hỏi, động vi&ecirc;n c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Tiếp sức m&ugrave;a thi</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG PHONG - B&Iacute;CH THẢO - HỒNG ANH</span></strong></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;