Mùa hè 2024: Xông pha khắp mặt trận, phát huy tinh thần tình nguyện trong sáng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hơn 125.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; sẵn s&agrave;ng&nbsp;ra qu&acirc;n&nbsp;c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024.</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/hinh 1.jpg" style="height:385px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>L&atilde;nh đạo Trung ương Đo&agrave;n, l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố trao cờ lệnh xuất qu&acirc;n c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024. Ảnh: Trung Nguy&ecirc;n</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Lễ ra qu&acirc;n c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tổ chức tại&nbsp;C&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m (TP. Thủ Đức)&nbsp;ng&agrave;y 02-6.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">M&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện năm 2024 ch&iacute;nh thức bắt đầu trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi, hăng say học tập, lao động, cống hiến của tuổi trẻ cả nước hướng đến kỷ niệm 25 năm chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; (2000 - 2024), 50 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ch&agrave;o mừng Đại hội, Hội nghị Hội LHTN Việt Nam c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;(LHTN) Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Phạm Duy Trang - B&iacute; thư BCH Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Nguyễn Thị Ng&agrave; - Tổng Thư k&yacute;, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Ủy ban Quốc gia về thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Nguyễn Xu&acirc;n Thọ - UVBCH, Ph&oacute; Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n đ&ocirc; thị Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">C&ugrave;ng dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;:</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;Nguyễn Hồ Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trần Kim Yến - UVBTV Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nguyễn Hữu Hiệp - UVBTV Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Thủ Đức, </span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Trần Thị Diệu Th&uacute;y - TUV, Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Phạm Hồng Sơn - TUV, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy, Nguyễn Thị Bạch Mai - TUV, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, Cao Thanh B&igrave;nh - Trưởng Ban Văn h&oacute;a - X&atilde; hội HĐND TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ng&ocirc; Minh Hải - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đại diện c&aacute;c tỉnh đo&agrave;n, c&aacute;c đơn vị lực lượng vũ trang, ...&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Từ Chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave; năm 1994, đến nay, tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; x&acirc;y dựng n&ecirc;n những hoạt động t&igrave;nh nguyện uy t&iacute;n, c&oacute; dấu ấn trong x&atilde; hội, l&agrave; c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ, chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng, chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi, Gia sư &aacute;o xanh. C&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh trường học lớn để thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tự h&agrave;o l&agrave; nơi khởi nguồn của c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của tuổi trẻ cả nước, tiếp nối ngọn lửa của c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện trong hơn 30 năm qua, năm 2024, với chủ đề &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; được ph&aacute;t động trong to&agrave;n Đo&agrave;n, phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố tiếp tục được triển khai s&aacute;ng tạo, rộng khắp, ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố, đất nước.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/hinh 6.jpg" style="height:420px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hồ Hải ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ tại Lễ ra qu&acirc;n.&nbsp;Ảnh: Trung Nguy&ecirc;n</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chia sẻ với c&aacute;c chiến sĩ tại Lễ ra qu&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh: C&aacute;c bạn chiến sĩ đang sống trong thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ, để đ&aacute;p lại t&igrave;nh cảm của Nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c địa phương, c&aacute;c chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ tại địa b&agrave;n phải gắn kết một t&igrave;nh cảm ch&acirc;n th&agrave;nh, để lại những dấu ấn tốt đẹp khi nhắc đến c&aacute;c phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện v&agrave; nhắc đến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><span style="background-color:transparent"><strong>2.100 đội h&igrave;nh chiến sĩ t&igrave;nh nguyện</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent">C&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024 của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẽ k&eacute;o d&agrave;i từ ng&agrave;y 02/6 - 04/8/2024 với </span><strong>9</strong><span style="background-color:transparent"> tuần hoạt động v&agrave; </span><strong>8</strong><span style="background-color:transparent"> ng&agrave;y cao điểm tr&ecirc;n c&aacute;c địa b&agrave;n trọng điểm TP. Hồ Ch&iacute; Minh, </span><strong>17</strong><span style="background-color:transparent"> mặt trận tỉnh, </span><strong>2</strong><span style="background-color:transparent"> mặt trận biển đảo v&agrave; địa b&agrave;n CHDCND L&agrave;o,<strong>&nbsp;</strong></span></span><strong>2.100 </strong>đội h&igrave;nh chiến sĩ t&igrave;nh nguyện từ cấp Th&agrave;nh đến cơ sở, trong đ&oacute; c&oacute; &iacute;t nhất<strong> 200</strong> đội h&igrave;nh cấp Th&agrave;nh hoặc do cấp Th&agrave;nh điều phối.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/hinh 5.jpg" style="height:409px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/hinh 4.jpg" style="height:407px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/hinh 2.jpg" style="height:412px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Những nụ cười tươi trước giờ ra qu&acirc;n.&nbsp;Ảnh: B&iacute;ch Thảo</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/THP05265.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chương tr&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Ảnh: TLTĐ</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&aacute;m s&aacute;t quan điểm ba&nbsp;chung (chung ng&agrave;y cao điểm, chung chỉ ti&ecirc;u, chung chương tr&igrave;nh), chủ trương ba&nbsp;li&ecirc;n kết (li&ecirc;n kết lực lượng, li&ecirc;n kết địa b&agrave;n, li&ecirc;n kết cộng đồng), Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh x&aacute;c lập </span><strong>4</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm v&agrave; </span><strong>15</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m cấp Th&agrave;nh phố, m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện năm 2024 dự kiến thu h&uacute;t hơn </span><strong>125.000</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> chiến sĩ v&agrave; </span><strong>1.000.000</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Năm 2024 cũng l&agrave; năm đ&aacute;nh dấu 20 năm hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại Nước CHDCND&nbsp;L&agrave;o (2004 - 2024), tổ chức Đo&agrave;n - Hội c&aacute;c cấp&nbsp;đ&atilde; v&agrave; đang chuẩn bị cho nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực c&ugrave;ng với những điểm nhấn về nội dung, đặc biệt l&agrave; hỗ trợ chuyển giao n&acirc;ng cao năng lực y tế địa phương, ph&aacute;t triển gi&aacute;o dục, kinh tế n&ocirc;ng nghiệp, x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh c&aacute;c địa phương, đ&agrave;o tạo nghề cho thanh ni&ecirc;n nước bạn.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><strong>Tinh thần t&igrave;nh nguyện trong s&aacute;ng</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tiếp thu những chỉ đạo của l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố,&nbsp;đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; Ban Chỉ đạo c&aacute;c hoạt động h&egrave;, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2024 </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">thể hiện quyết t&acirc;m cao độ của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố với tinh thần &ldquo;Đi để t&igrave;nh nguyện - Đi để cống hiến - Đi để r&egrave;n luyện - Đi để trưởng th&agrave;nh&rdquo;.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; dặn d&ograve; c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện phải n&ecirc;u cao tinh thần đo&agrave;n kết, giữ g&igrave;n kỷ luật, t&aacute;c phong v&agrave; giữ g&igrave;n an to&agrave;n tuyệt đối, ph&aacute;t huy tinh thần t&igrave;nh nguyện trong s&aacute;ng, gắn b&oacute; mật thiết với Nh&acirc;n d&acirc;n tại địa b&agrave;n tr&uacute; đ&oacute;ng.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/8.jpg" style="width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;Trần Thu H&agrave; ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ tại Lễ ra qu&acirc;n. Ảnh: Vĩnh Thuận</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hưởng ứng ngay sau Lễ ra qu&acirc;n, c&aacute;c Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc tổ chức Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&igrave; đ&agrave;n em&rdquo; với nhiều nội dung hoạt động s&ocirc;i nổi.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/00737fea821a22447b0b.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Phạm Duy Trang tham dự Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &quot;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&igrave; đ&agrave;n em&quot;. Ảnh: Vĩnh Thuận</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ban Chỉ huy, Ban Tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024 sẽ tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện như thả c&aacute; giống t&aacute;i tạo nguồn lợi thủy sản tr&ecirc;n lưu vực s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/10.jpg" style="height:506px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/11.jpg" style="height:443px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;Thả c&aacute; giống t&aacute;i tạo nguồn lợi thủy sản tr&ecirc;n lưu vực s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n.&nbsp;</span>Ảnh: Trung Nguy&ecirc;n</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i ra, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp;tổ chức ph&aacute;t quang, dọn dẹp vệ sinh v&agrave; trồng c&acirc;y xanh tại khu đất dự &aacute;n Cung thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(Ng&atilde; tư đường Mai Ch&iacute; Thọ giao với đường Nguyễn Cơ Thạch).</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t quang, dọn dẹp vệ sinh v&agrave; trồng c&acirc;y xanh tại khu đất dự &aacute;n Cung thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Ảnh: Hồng Phong</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo; diễn ra tại Lớp học t&igrave;nh thương phường An Ph&uacute;&nbsp;(Chung cư 17.3 ha l&ocirc; J).</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/2.jpg" style="width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c s&acirc;n chơi thiếu nhi diễn ra với nhiều tr&ograve; chơi bổ &iacute;ch, hấp dẫn. Ảnh: Hồng Phong</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/4.jpg" style="height:450px; text-align:center; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &quot;Gia sư &aacute;o xanh&quot; hỗ trợ kiến thức cho học sinh. Ảnh: BTC chương tr&igrave;nh cung cấp.</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/13.jpg" style="height:315px; width:600px" /></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n dự&nbsp;Lễ kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n ấn tượng tại Nh&agrave; truyền thống Thủ Đức. Ảnh: Trung Nguy&ecirc;n.</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/14.jpg" style="height:355px; width:600px" /></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trao tặng bản đồ Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động &quot;Tự h&agrave;o một dải non s&ocirc;ng&quot;. Ảnh: Trung Nguy&ecirc;n</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i ra c&ograve;n&nbsp;Lễ ra mắt đội h&igrave;nh chuyển đổi số thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Khu phố th&ocirc;ng minh&rdquo; tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n phường An Ph&uacute;, TP. Thủ Đức; Kh&aacute;nh th&agrave;nh &ldquo;Đường cờ Tổ quốc&rdquo;, tập huấn c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y v&agrave; cứu hộ cứu nạn tại Chung cư Sadora, đường số 13, phường Thủ Thi&ecirc;m</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;I KHANH - B&Iacute;CH THẢO </strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;