Lễ hội Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh trở lại với nhiều màu sắc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 25-5-2024, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức Hội nghị th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute; c&aacute;c nội dung Lễ hội Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh (KIDS FEST) năm 2024 - sự kiện văn h&oacute;a d&agrave;nh cho thiếu nhi được tổ chức nh&acirc;n dịp Quốc tế Thiếu nhi (01-6) v&agrave; hưởng ứng Th&aacute;ng h&agrave;nh động v&igrave; trẻ em năm 2024 với chuỗi hoạt động giao lưu văn h&oacute;a, vui chơi, giải tr&iacute; v&agrave; chăm lo về vật chất v&agrave; tinh thần cho thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với th&ocirc;ng điệp &ldquo;Trẻ em h&ocirc;m nay -&nbsp;Thế giới ng&agrave;y mai&rdquo;, KIDS FEST hứa hẹn&nbsp;l&agrave; s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa, bổ &iacute;ch v&agrave; thiết thực d&agrave;nh cho thiếu&nbsp;nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố&nbsp;với c&aacute;c hoạt động ca m&uacute;a nhạc, biểu diễn nghệ thuật v&agrave;&nbsp;những trải nghiệm khoa học c&ugrave;ng nhiều s&acirc;n chơi gắn kết gia đ&igrave;nh diễn ra xuyết suốt trong 03 ng&agrave;y từ&nbsp;31-5 đến 02-6. Th&ocirc;ng qua lễ hội, Ban Tổ chức sẽ&nbsp;kết nối c&aacute;c nguồn lực đảm bảo tổ chức tốt c&aacute;c hoạt động phục vụ thiếu nhi v&agrave; gia đ&igrave;nh, từ đ&oacute; t&ocirc;n vinh vai tr&ograve; của gia đ&igrave;nh trong đời sống x&atilde; hội tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng tin một số nội dung trọng t&acirc;m tại Lễ hội, đồng ch&iacute; H&agrave; T&agrave;i S&aacute;u - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết, năm 2024 l&agrave; năm thứ hai Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức một s&acirc;n chơi lớn v&agrave;o dịp h&egrave; cho thiếu nhi Th&agrave;nh phố. Với 12 kh&ocirc;ng gian trải nghiệm về tr&ograve; chơi d&acirc;n gian, đấu trường Robot, nhiếp ảnh, s&acirc;n chơi sống xanh, tranh t&agrave;i Rubik... tại Lễ hội sẽ gi&uacute;p thiếu nhi trải nghiệm l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Một điểm mới của Lễ hội Thiếu nhi năm 2024 so với năm 2023 l&agrave; sự c&oacute; mặt của loại h&igrave;nh s&acirc;n khấu kịch thiếu nhi do&nbsp;S&acirc;n khấu kịch Ban Mai thực hiện, c&aacute;c workshop trải nghiệm v&agrave;&nbsp;Li&ecirc;n hoan giao lưu v&agrave; biểu diễn cờ người... hứa hẹn sẽ đem lại nhiều trải nghiệm ấn tượng cho thiếu nhi v&agrave; phụ huynh&quot;&nbsp;- Đồng ch&iacute; H&agrave; T&agrave;i S&aacute;u chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37021/%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20H%C3%A0%20T%C3%A0i%20S%C3%A1u.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; H&agrave; T&agrave;i S&aacute;u - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ tại Hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố cho biết th&ecirc;m, nhiều &yacute; kiến của thiếu nhi trong chương tr&igrave;nh L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố gặp gỡ thiếu nhi v&agrave; c&aacute;c kỳ họp Hội đồng Trẻ em Th&agrave;nh phố qua c&aacute;c năm đ&atilde; được tiếp thu, hiện thực h&oacute;a trong Lễ hội Thiếu nhi năm 2024 như c&aacute;c s&acirc;n chơi t&igrave;m hiểu, trải nghiệm văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, s&acirc;n chơi tuy&ecirc;n truyền bảo vệ m&ocirc;i trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;Ngo&agrave;i ra, th&ocirc;ng qua Lễ hội sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em thiếu nhi hiểu r&otilde; hơn về kh&ocirc;ng gian B&aacute;c Hồ với thiếu nhi v&agrave; kh&ocirc;ng gian Nh&agrave; truyền thống Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh - một di t&iacute;ch kiến tr&uacute;c nghệ thuật cấp Th&agrave;nh phố&quot;, đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh cho biết.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37021/NBT00563.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh chia sẻ tại Hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trao đổi tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố b&agrave;y tỏ Lễ hội Thiếu nhi năm 2024 sẽ được mở rộng hơn về quy m&ocirc;, thu h&uacute;t nhiều thiếu nhi tham gia hơn v&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c em trải nghiệm,vui chơi thực chất ngo&agrave;i kh&ocirc;ng gian mở, hạn chế tiếp cận c&aacute;c thiết bị điện tử; Ban Tổ chức Lễ hội dự kiến sẽ thu h&uacute;t 15.000 lượt thiếu nhi tham gia th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền cụ thể về Lễ hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;Lễ hội Thiếu nhi sẽ l&agrave; hoạt động mở m&agrave;n cho chuỗi c&aacute;c hoạt động h&egrave; năm 2024 của thiếu nhi Th&agrave;nh phố&quot; - Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n nhấn mạnh v&agrave; cho biết th&ocirc;ng qua Lễ hội, Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ kết nối phụ huynh, thiếu nhi với hệ thống c&aacute;c Nh&agrave; Thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n, gi&uacute;p thiếu nhi tiếp cận nhiều hơn với c&aacute;c hoạt động h&egrave; của tổ chức Đội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37021/NBT00584.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n ph&aacute;t biểu tại Hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37021/anhcongtrieubaotuoitre.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n đặt c&acirc;u hỏi tại Hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37021/banamvoh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n đặt c&acirc;u hỏi tại Hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37021/baophunu.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n đặt c&acirc;u hỏi tại Hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37021/daitiengnoitphcm.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n đặt c&acirc;u hỏi tại Hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37021/NBT00596.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n đặt c&acirc;u hỏi tại Hội nghị</em></span></span></p> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng tin chi tiết về Lễ hội, xin mời xem tại:&nbsp;<a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/37019">http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/37019</a></span></span></div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&Iacute;CH THẢO, THẠCH ANH</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: TRUNG NGUY&Ecirc;N</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian 2 năm trên cương vị là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã có những cống hiến hết sức to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đã để lại những tài sản tinh thần vô cùng quý giá trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, có tác phẩm “Tự chỉ trích” - một tài liệu giáo dục chính trị - tư tưởng quan trọng cho cán bộ, đảng viên. Đây là một đóng góp có giá trị vào kho tàng lý luận của Đảng ta.

Agile Việt Nam
;