Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">&nbsp;<strong>Thực hiện Đề &aacute;n số 01-ĐA/TU ng&agrave;y 05/02/2021 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy về hỗ trợ, ph&aacute;t triển t&agrave;i năng trẻ v&agrave; l&atilde;nh đạo tương lai của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2020 - 2035; nhằm bổ sung v&agrave; tạo nguồn c&aacute;n bộ l&acirc;u d&agrave;i cho Cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n, ng&agrave;y 23/5/2024, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; ban h&agrave;nh Kế hoạch số 158-KH/TĐTN-BTC.KT về tổ chức tiếp nhận cộng t&aacute;c vi&ecirc;n h&egrave; v&agrave; th&iacute; điểm tuyển dụng hợp đồng lao động tại Cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n năm 2024. </strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37018/1.jpg" style="height:344px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify">Theo kế hoạch, Cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ tiếp nhận v&agrave; tuyển dụng c&aacute;c vị tr&iacute; như sau:</p> <p style="text-align:justify"><strong>I.&nbsp;TIẾP NHẬN CỘNG T&Aacute;C VI&Ecirc;N: 1</strong><strong>0 </strong>vị tr&iacute;, cụ thể:</p> <p style="text-align:justify">-&nbsp;<strong>0</strong><strong>4</strong>&nbsp;cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Ban Mặt trận - An ninh Quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư;</p> <p style="text-align:justify">-&nbsp;<strong>0</strong><strong>1</strong>&nbsp;cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động;</p> <p style="text-align:justify">-&nbsp;<strong>0</strong><strong>3</strong>&nbsp;cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Ban Thanh ni&ecirc;n trường học;</p> <p style="text-align:justify">-&nbsp;<strong>0</strong><strong>2</strong>&nbsp;cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Ban Thiếu nhi;</p> <p style="text-align:justify"><strong>II</strong><strong>. TUYỂN DỤNG C&Aacute;N BỘ:</strong>&nbsp;<strong>05</strong>&nbsp;vị tr&iacute;, cụ thể:</p> <p style="text-align:justify">-&nbsp;<strong>01</strong>&nbsp;c&aacute;n bộ tại Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại;</p> <p style="text-align:justify">-&nbsp;<strong>01</strong>&nbsp;c&aacute;n bộ tại Ban Tổ chức - Kiểm tra;</p> <p style="text-align:justify">-<strong> 01</strong> c&aacute;n bộ tại Văn ph&ograve;ng;</p> <p style="text-align:justify">-&nbsp;<strong>01</strong>&nbsp;c&aacute;n bộ tại Ban Thanh ni&ecirc;n trường học;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>01</strong> c&aacute;n bộ tại Ban Thiếu nhi.</p> <p style="text-align:justify"><strong>III. THỜI GIAN V&Agrave; ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ</strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>1. Thời gian:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đối với hồ sơ cộng t&aacute;c vi&ecirc;n: trong giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh từ ng&agrave;y 22/5/2024&nbsp;<em>(thứ </em><em>T</em><em>ư)</em>&nbsp;đến ng&agrave;y 27/5/2024 <em>(thứ </em><em>Hai</em><em>)</em>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đối với hồ sơ c&aacute;n bộ: trong giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh từ ng&agrave;y 22/5/2024 <em>(thứ </em><em>T</em><em>ư)</em>&nbsp;đến ng&agrave;y 31/5/2024 <em>(thứ S&aacute;u)</em>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2. Địa điểm:</strong>&nbsp;người dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;<em>(Ban Tổ chức - Kiểm tra, ph&ograve;ng B3, lầu 01, số 01, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh)</em>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>I</strong><strong>V. TH&Ocirc;NG TIN LI&Ecirc;N HỆ</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Nguyễn Văn Ho&agrave;ng</strong>&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;<em>(số điện thoại 0768 967 172)</em>;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Trần Hải Long</strong>&nbsp;- C&aacute;n bộ ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;<em>(số điện thoại </em><em>0847</em> <em>529 099</em><em>)</em>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">* Th&ocirc;ng tin chi tiết xem Kế hoạch v&agrave; phụ lục đ&iacute;nh k&egrave;m&nbsp;<em>(tải theo đường</em> <em>dẫn&nbsp;https://bom.so/TuyendungCQCT2024</em><em>)</em>.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37018/131d67b5-a187-4023-a61e-5bfd9aa5a9a6.jpg" style="height:346px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N&nbsp;</strong></span>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;