Youth Fest 2024: Thế hệ mới - Thích ứng - Kết nối và chia sẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Tối ng&agrave;y 22-3, tại tuyến đường Phạm Ngọc Thạch đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh khai mạc Lễ hội Thanh ni&ecirc;n - Youth Fest 2024.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36933/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c bạn trẻ c&ugrave;ng thực hiện nghi thức thắp đuốc khai mạc chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự chương tr&igrave;nh gồm c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang &ndash; B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng ch&iacute; Nguyễn Phước Lộc &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Hoan &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36933/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo tham dự chương tr&igrave;nh khai mạc</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000"><strong>&quot;Thế hệ mới - Th&iacute;ch ứng - Kết nối v&agrave; chia sẻ&quot;</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lễ hội Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Youth Fest) lần 4 năm 2024 l&agrave; sự kiện văn h&oacute;a đa sắc m&agrave;u của thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố, được tổ chức trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n nhằm ch&agrave;o mừng kỷ niệm 93 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26-3-1931/&nbsp;26-3-2024) v&agrave; đợt c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y cũng l&agrave; Lễ hội Thanh ni&ecirc;n lần đầu ti&ecirc;n được tổ chức tr&ecirc;n danh nghĩa c&ocirc;ng nhận l&agrave; Lễ hội lớn của TP. Hồ Ch&iacute; Minh, theo Quyết định của Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố về ph&ecirc; duyệt Đề &aacute;n &ldquo;Tổ chức Lễ hội Thanh ni&ecirc;n (Youth Fest) giai đoạn 2024 - 2027&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36933/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Chi&ecirc;m ngưỡng những hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố tại tuyến đường &aacute;nh s&aacute;ng</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36933/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Vận động vi&ecirc;n Ch&acirc;u Tuyết V&acirc;n -&nbsp;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2013 tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với chủ đề &quot;Thế hệ mới - Th&iacute;ch ứng - Kết nối v&agrave; chia sẻ&quot;, trong xuy&ecirc;n suốt trong 3 ng&agrave;y diễn ra lễ hội gồm: C&aacute;c kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a, nghệ thuật; kh&ocirc;ng gian c&ocirc;ng nghệ; kh&ocirc;ng gian thể dục thể thao, n&acirc;ng cao kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; c&aacute;c kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp, lập nghiệp,...</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36933/8.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang chụp h&igrave;nh lưu niệm c&ugrave;ng&nbsp;m&agrave;n biểu diễn giao lưu trống k&egrave;n của Đội qu&acirc;n nhạc Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố v&agrave; Đội Thiếu nhi Th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hơn thế nữa, đ&acirc;y sẽ l&agrave; cơ hội d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn trẻ đang sống tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh được giao lưu quốc tế, t&igrave;nh nguyện quốc tế, tiếp đ&oacute;n 3 quốc gia, 5 đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n quốc tế đến thăm, l&agrave;m việc v&agrave; giao lưu.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000"><strong>&quot;Kh&ocirc;ng gian trải nghiệm mới mẻ với đa gi&aacute;c quan&quot;</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong Youth Fest 2024, c&aacute;c bạn trẻ sẽ được trải nghiệm tại c&aacute;c gian h&agrave;ng ở nhiều g&oacute;c độ,&nbsp; gi&aacute;c quan.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36933/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Hai nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xuất hiện tại lễ hội.</span></em><br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36933/9.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, tại tuyến đường Thanh ni&ecirc;n cũng đ&atilde; diễn ra đồng diễn Semaphore v&agrave; Vũ điệu thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh ch&iacute;nh l&agrave; bước khởi đầu nhằm Ch&agrave;o mừng Lễ hội Thanh ni&ecirc;n (Youth Fest) lần 4, năm 2024 v&agrave; Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36933/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Chương tr&igrave;nh biểu diễn nghệ thuật &quot;Một thời tuổi trẻ&quot; cũng đ&atilde; diễn ra ngay sau chương tr&igrave;nh khai mạc</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt l&agrave; tuyến đường &aacute;nh s&aacute;ng - tuyến đường của Thanh ni&ecirc;n cũng sẽ được tổ chức c&aacute;c hoạt động về đ&ecirc;m cực kỳ s&ocirc;i nổi tại đ&acirc;y.&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>MINH NHẬT</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H&igrave;nh ảnh: Ban Tổ chức Chương tr&igrave;nh</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;