Thanh niên thành phố tự hào làm chủ công nghệ số

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 13/10/2023, tại Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh&nbsp;đ&atilde; diễn ra ng&agrave;y hội &ldquo;Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tham gia chuyển đổi số, s&aacute;ng tạo v&agrave; khởi nghiệp&rdquo; năm 2023.&nbsp;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Dự chương tr&igrave;nh c&oacute; anh Trương Tấn Nghiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; PSG. TS V&ograve;ng B&iacute;nh Long - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; &ocirc;ng Nguyễn Quang Hồi - Ph&oacute; Kiểm to&aacute;n trưởng Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước khu vực IV.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36517/DSC03190.jpg" style="height:321px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nghi thức khai mạc ng&agrave;y hội</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh l&agrave; một hoạt động thiết thực, g&oacute;p phần v&agrave;o việc cổ vũ, th&uacute;c đẩy c&aacute;n bộ, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tiếp cận chuyển đổi số, c&ocirc;ng nghệ số, thực hiện c&aacute;c hoạt động ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Từ đ&oacute; mang lại những hiệu quả cụ thể trong cộng đồng v&agrave; x&atilde; hội.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại ng&agrave;y hội, PSG. TS V&ograve;ng B&iacute;nh Long nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, đ&acirc;y l&agrave; nguồn lực quan trọng cho sự ph&aacute;t triển trong kỷ nguy&ecirc;n số của đất nước. Theo đ&oacute;, năm 2023 cũng l&agrave; &ldquo;Năm chuyển đổi số c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n&rdquo;, thể hiện sức trẻ v&agrave; kh&aacute;t vọng to lớn của thanh ni&ecirc;n trong việc vươn m&igrave;nh l&agrave;m chủ tri thức, l&agrave;m chủ tương lai.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36517/DSC03167.jpg" style="height:309px; width:550px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">PSG. TS V&ograve;ng B&iacute;nh Long ph&aacute;t biểu khai mạc ng&agrave;y hội</span></em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Th&ocirc;ng qua ng&agrave;y hội, Ban Thư k&yacute; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố mong muốn mỗi hội vi&ecirc;n, mỗi thanh ni&ecirc;n sẽ t&iacute;ch cực tham gia, n&acirc;ng cao tinh thần học tập, s&aacute;ng tạo, th&uacute;c đẩy c&aacute;c hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp. Đồng thời c&oacute; thể ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của tổ c&ocirc;ng nghệ số cộng đồng với lực lượng n&ograve;ng cốt l&agrave; thanh ni&ecirc;n - những người trẻ được đ&agrave;o tạo một c&aacute;ch b&agrave;i bản, nắm bắt nhanh những c&ocirc;ng nghệ mới, g&oacute;p phần to lớn v&agrave;o việc ph&aacute;t triển kinh tế, x&atilde; hội cho đất nước.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hưởng ứng tinh thần đ&oacute;, trong ng&agrave;y hội, c&aacute;c đơn vị thuộc cụm thi đua số IV đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y nhiều gian h&agrave;ng về chuyển đổi số, s&aacute;ng tạo v&agrave; khởi nghiệp ti&ecirc;u biểu, thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của nhiều hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Như: Kh&ocirc;ng gian trải nghiệm du lịch B&igrave;nh Ch&aacute;nh số; Gian h&agrave;ng kh&ocirc;ng d&ugrave;ng tiền mặt; Kh&ocirc;ng gian trải nghiệm k&iacute;nh VR thực tế ảo; Thư viện trực tuyến; Gian h&agrave;ng kh&ocirc;ng d&ugrave;ng tiền mặt; Gian h&agrave;ng sản phẩm thanh ni&ecirc;n&hellip;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36517/DSC03370.jpg" style="height:309px; width:550px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36517/DSC03344.jpg" style="height:309px; width:550px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36517/DSC03290.jpg" style="height:309px; width:550px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nhiều gian h&agrave;ng chuyển đổi số tại ng&agrave;y hội</span></em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong ng&agrave;y hội, c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cũng được tập huấn những chuy&ecirc;n đề với khởi nghiệp, s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của người trẻ th&ocirc;ng qua việc l&agrave;m chủ c&ocirc;ng nghệ số, th&ocirc;ng qua sự chia sẻ đến từ Anh Trần Minh Mạnh - gi&aacute;m đốc Marketing chuỗi thương hiệu B&aacute;nh m&igrave; M&aacute; Hải v&agrave;&nbsp;Anh L&ecirc; Nguy&ecirc;n Khang - nh&agrave; s&aacute;ng lập Doanh nghiệp x&atilde; hội FLASH Việt Nam.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36517/DSC03144.jpg" style="height:309px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được tập huấn về khởi nghiệp, s&aacute;ng tạo</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THU HƯƠNG</strong></span></span><br /> <br /> &nbsp;</p> </body></html> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 12-4, tại Hội trường Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Tọa đàm Phát huy vai trò Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phòng ngừa, ngăn chặn thanh thiếu niên phạm tội. Qua đó nhìn nhận thực trạng một cách khách quan, rõ ràng, đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu giúp thanh thiếu niên Thành phố có môi trường phát triển lành mạnh, luôn tuân thủ pháp luật, phát triển đất nước.

Agile Việt Nam
;