Khai mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi “Người truyền cảm hứng” 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 07/10,&nbsp;tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng,&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức khai mạc Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2023 với chủ đề: &ldquo;Người truyền cảm hứng&rdquo;.</span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36505/20231007091440_IMG_7134.jpg" style="width:600px" /></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>D&acirc;ng hoa tại tượng đ&agrave;i anh h&ugrave;ng L&yacute; Tự Trọng&nbsp;</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của&nbsp;Đại diện Ph&ograve;ng Tuy&ecirc;n truyền, Nghi&ecirc;n cứu Dư luận x&atilde; hội, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n &ndash; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Nguyễn Đăng Khoa - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh - Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, Trưởng ban tổ chức Hội thi v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng c&ugrave;ng c&aacute;c th&iacute; sinh tham gia hội thi.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội thi nhằm mục đ&iacute;ch tuy&ecirc;n truyền s&acirc;u rộng đến c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu ni&ecirc;n c&aacute;c chủ trương, đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước, kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, những m&ocirc; h&igrave;nh, điển h&igrave;nh, gương thanh thiếu nhi ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực. Đồng thời, tạo m&ocirc;i trường để đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n c&oacute; điều kiện để nghi&ecirc;n cứu, r&egrave;n luyện, trau dồi kỹ năng, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ; qua đ&oacute;, tiếp tục củng cố, kiện to&agrave;n đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n cấp Th&agrave;nh phố của Đo&agrave;n, tạo sự chuyển biến, n&acirc;ng cao chất lượng hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền miệng của Đo&agrave;n.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại buổi lễ khai mạc, đồng ch&iacute; Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh - Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, Trưởng ban tổ chức Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2023 đ&atilde; nhấn mạnh: </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Hội thi l&agrave; một cơ hội để tiếp nối v&agrave; truyền tải những nội dung trong chủ trương, nghị quyết trở th&agrave;nh những nội dung gần gũi, x&aacute;c thực. Vai tr&ograve; người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, thanh ni&ecirc;n truyền cảm hứng l&agrave; mục ti&ecirc;u lớn nhất m&agrave; Ban Tổ chức muốn đề cao trong Hội thi lần n&agrave;y&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36505/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Đồng ch&iacute; Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh - Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, Trưởng ban tổ chức Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2023 ph&aacute;t biểu khai mạc&nbsp;</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Với quyết t&acirc;m của đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n cấp Th&agrave;nh phố của Đo&agrave;n n&oacute;i chung v&agrave; c&aacute;c th&iacute; sinh tham gia hội thi n&oacute;i ri&ecirc;ng lu&ocirc;n ra sức phấn đấu, r&egrave;n luyện, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ, kỹ năng, trau dồi phẩm chất đạo đức c&aacute;ch mạng v&agrave; bản lĩnh ch&iacute;nh trị để tiếp nối truyền thống vẻ vang của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. Đến với Hội thi, c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; chuẩn bị cho m&igrave;nh những h&agrave;nh trang, quyết t&acirc;m ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Tại đ&acirc;y, th&iacute; sinh Nguyễn Hữu Tr&iacute; - UV BCH Quận Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường An Lạc A, Quận B&igrave;nh T&acirc;n đ&atilde; đại diện cho c&aacute;c th&iacute; sinh tham gia hội thi chia sẻ: &quot;Th&ocirc;ng qua hội thi n&agrave;y l&agrave; một đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị để ch&uacute;ng t&ocirc;i soi rọi lại bản th&acirc;n, c&agrave;ng hun đ&uacute;c th&ecirc;m niềm tin tưởng sắc son về l&yacute; tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của con đường c&aacute;ch mạng m&agrave; người anh h&ugrave;ng liệt sĩ L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; hiến d&acirc;ng tuổi thanh xu&acirc;n cho non s&ocirc;ng, đất nước, đ&oacute; l&agrave; &ldquo;Con đường của thanh ni&ecirc;n chỉ l&agrave; con đường c&aacute;ch mạng, kh&ocirc;ng thể c&oacute; con đường n&agrave;o kh&aacute;c&rdquo;; l&agrave; m&ocirc;i trường để ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp tục trau dồi kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng để lu&ocirc;n lu&ocirc;n l&agrave; &ldquo;Người truyền cảm hứng&rdquo; những b&agrave;i học c&aacute;ch mạng của Đo&agrave;n, g&oacute;p phần nhỏ b&eacute; của m&igrave;nh trong việc định hướng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n về lẽ sống, l&yacute; tưởng, niềm tin, h&agrave;nh động của bản th&acirc;n v&agrave;o việc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa, x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n - Hội - Đội ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh&rdquo;.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36505/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh Nguyễn Hữu Tr&iacute; - UV BCH Quận Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường An Lạc A, Quận B&igrave;nh T&acirc;n đ&atilde; đại diện cho c&aacute;c th&iacute; sinh tham gia Hội thi&nbsp;chia sẻ tại lễ Khai mạc</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội thi được tổ chức theo ba v&ograve;ng: V&ograve;ng loại, V&ograve;ng b&aacute;n kết v&agrave; V&ograve;ng chung kết. C&aacute;c v&ograve;ng thi được thiết kế với nội dung thi hấp dẫn, s&aacute;ng tạo, đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng năng lực của đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n c&aacute;c cấp của Đo&agrave;n.&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cạnh đ&oacute;, Hội thi đ&atilde; thu h&uacute;t gần 120 th&iacute; sinh l&agrave; B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c cấp của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ugrave;ng tham gia.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36505/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nghi thức khai mạc Hội thi</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Hội thi cũng đặt ra những chuy&ecirc;n đề để b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n tranh t&agrave;i gắn với những vấn đề Th&agrave;nh phố đang quan t&acirc;m như: C&aacute;c chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển TP. Hồ Ch&iacute; Minh 2020 - 2025/2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; vai tr&ograve; của tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Ch&iacute;nh trị về phương hướng, nhiệm vụ ph&aacute;t triển TP. Hồ Ch&iacute; Minh đến năm 2023, tầm nh&igrave;n 2045; Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII v&agrave; Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Hội thi </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi</span><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> l&agrave; diễn đ&agrave;n, l&agrave; s&acirc;n chơi, l&agrave; m&ocirc;i trường cọ s&aacute;t, tranh t&agrave;i thể hiện t&agrave;i năng, kiến thức, kỹ năng, nơi giao lưu, học tập, l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh bồi đắp l&yacute; tưởng, niềm tin, tr&iacute; thức, kỹ năng cho mỗi th&iacute; sinh. Qua đ&oacute;, tiếp tục củng cố, kiện to&agrave;n c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, tạo sự chuyển biến, n&acirc;ng cao chất lượng hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c l&yacute; luận của Đo&agrave;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36505/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Khai mạc Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏinăm 2023 với chủ đề: &ldquo;Người truyền cảm hứng&rdquo;.</em></span></span></p> <div style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp; B&Iacute;CH THẢO&nbsp;</strong></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;