Vòng chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi TP.Hồ Chí Minh năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua những gi&acirc;y ph&uacute;t đấu tr&iacute; căng thẳng, chiếc c&uacute;p của Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi TP.Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ V - năm 2023 đ&atilde; ch&iacute;nh thức trao cho th&iacute; sinh Nguyễn Khắc Quốc Huy (B&iacute; thư Đo&agrave;n phường 8, quận 10).</span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36425/tp 2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ban tổ chức&nbsp;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ V&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">đ&atilde; trao c&uacute;p&nbsp;cho th&iacute; sinh Nguyễn Khắc Quốc Huy (B&iacute; thư Đo&agrave;n phường 8, quận 10).</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tối 29/8 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, v&ograve;ng chung kết Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ V&nbsp;đ&atilde; ch&iacute;nh thức diễn ra. Hội thi do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng phối hợp tổ chức.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Với chủ đề &quot;Tự h&agrave;o c&aacute;n bộ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&quot;, c&aacute;c th&iacute; sinh thi chung kết đều nổi trội. Đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n hội thi&nbsp;c&oacute; b&iacute; thư Đo&agrave;n c&aacute;c trường THPT tham gia c&ugrave;ng nhiều phần thi ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, đ&ograve;i hỏi kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(247, 247, 247); color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Hội thi l&agrave; cơ hội</span><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> gi&uacute;p đội ngũ b&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở học hỏi kinh nghiệm, qua đ&oacute; gi&uacute;p ph&aacute;t hiện những nh&acirc;n tố t&iacute;ch cực, tiếp tục bồi dưỡng, r&egrave;n luyện v&agrave; bổ sung cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp&rdquo;, Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh (trưởng ban tổ chức hội thi) cho biết.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36425/tp 1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">C&aacute;c cổ động vi&ecirc;n h&ograve; reo cổ vũ cho c&aacute;c th&iacute; sinh tham gia tranh t&agrave;i tại hội thi</span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trải qua c&aacute;c v&ograve;ng thi loại trực tiếp, ban tổ chức đ&atilde; chọn ra 10 th&iacute; sinh lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết tham gia tranh t&agrave;i ở c&aacute;c phần thi &ldquo;T&agrave;i năng&rdquo;, &ldquo;Tri thức&rdquo;, &ldquo;Bản lĩnh&rdquo; v&agrave; &ldquo;Chiến thắng&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">V&ograve;ng chung kết diễn ra rất s&ocirc;i nổi, 10 th&iacute; sinh lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết sẽ bắt cặp c&ugrave;ng phối hợp thể hiện t&agrave;i năng qua c&aacute;c tiết mục ca h&aacute;t, nhảy m&uacute;a, viết thư ph&aacute;p, l&agrave;m thơ,...</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36425/tp 6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Phần thi tr&igrave;nh diễn nghệ thuật d&acirc;n gian Việt Nam của th&iacute; sinh Nguyễn Hữu Tr&iacute;&nbsp;(B&iacute; thư Đo&agrave;n phường An Lạc A, quận B&igrave;nh T&acirc;n)&nbsp;v&agrave; th&iacute; sinh Trịnh Ho&agrave;ng Long&nbsp;&nbsp;(B&iacute; thư Đo&agrave;n&nbsp;khoa lưu trữ học - quản trị văn ph&ograve;ng, Trường đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh).&nbsp;</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">So với mọi năm, năm nay tại phần thi &ldquo;Tri thức&rdquo;&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">đ&atilde;&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">đ</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">ược</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> ban tổ chức chuẩn bị c&aacute;c t&igrave;nh huống thực tế t&iacute;ch hợp v&agrave;o c&ocirc;ng nghệ Metaverse để ra đề thi cho c&aacute;c th&iacute; sinh, qua đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c th&iacute; sinh tham gia tranh t&agrave;i tại hội thi c&oacute; điều kiện bộc lộ năng lực của ch&iacute;nh m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36425/tp 7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c th&iacute; sinh tham gia tranh t&agrave;i tại p<span style="color:rgb(0, 0, 0)">hần thi &ldquo;Tri thức&rdquo; bằng&nbsp;c&ocirc;ng nghệ Metaverse.</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sau 2 phần thi &ldquo;T&agrave;i năng&rdquo; v&agrave; &ldquo;Tri thức&rdquo;, </span><span style="color:rgb(34, 34, 34)">ban tổ chức hội thi đ&atilde; chọn ra 3 th&iacute; sinh c&oacute; điểm số cao nhất được gọi t&ecirc;n v&agrave;o v&ograve;ng thi </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Bản lĩnh&rdquo; </span><span style="color:rgb(34, 34, 34)">gồm: Th&iacute; sinh Nguy&ecirc;̃n Khắc Qu&ocirc;́c Huy (B&iacute; thư Đo&agrave;n phường 8, quận 10), th&iacute; sinh Phạm Văn Dư (B&iacute; thư Đo&agrave;n Khoa kinh tế đối ngoại Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh) v&agrave; th&iacute; sinh Nguyễn L&ecirc; Dung (B&iacute; thư Đo&agrave;n Trung t&acirc;m Kiểm nghiệm thuốc th&uacute; y trung ương II).</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36425/tp 8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c th&iacute; sinh tham gia <span style="color:rgb(34, 34, 34)">xử l&yacute; t&igrave;nh huống v&agrave; trả lời phản biện&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">c&aacute;c c&acirc;u hỏi tại phần thi &ldquo;Bản lĩnh&rdquo;.</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại phần thi &ldquo;Bản lĩnh&rdquo;, c&aacute;c th&iacute; sinh sẽ </span><span style="color:rgb(34, 34, 34)">xử l&yacute; t&igrave;nh huống v&agrave; trả lời phản biện v&ograve;ng tr&ograve;n </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">c&aacute;c c&acirc;u hỏi,c&aacute;c t&igrave;nh huống li&ecirc;n quan đến tổ chức Đo&agrave;n, ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội do </span><span style="color:rgb(34, 34, 34)">ban tổ chức hội thi đưa ra.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Cuối c&ugrave;ng, ở phần thi chiến thắng, th&iacute; sinh c&oacute; quyền chọn hoặc kh&ocirc;ng thi để bức tốc tăng th&ecirc;m số điểm hiện c&oacute; v&igrave; trả lời đ&uacute;ng được cộng, sai bị trừ. Để c&oacute; thể gi&agrave;nh được điểm tại phần thi n&agrave;y, </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">đ&ograve;i hỏi c&aacute;c th&iacute; sinh cần c&oacute; sự hiểu biết v&agrave; kiến thức đa dạng.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sau những gi&acirc;y ph&uacute;t đấu tr&iacute; căng thẳng ở 4 v&ograve;ng thi, ban tổ chức đ&atilde; trao giải nhất cho th&iacute; sinh Nguyễn Khắc Quốc Huy (B&iacute; thư Đo&agrave;n phường 8, quận 10), trao giải nh&igrave; cho th&iacute; sinh Nguyễn L&ecirc; Dung (B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở Trung t&acirc;m kiểm nghiệm Thuốc th&uacute; y Trung ương II), trao giải ba cho th&iacute; sinh Phạm Văn Dư (B&iacute; thư Đo&agrave;n khoa Kinh tế đối ngoại, Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế -&nbsp;Luật, Đại học Quốc gia TP.Hồ Ch&iacute; Minh).</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i ra,&nbsp; </span><span style="color:rgb(34, 34, 34)">ban tổ chức hội thi năm nay</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> cũng đ&atilde; trao c&aacute;c giải thưởng cho đội cổ động vi&ecirc;n năng động nhất, giải thưởng d&agrave;nh cho đơn vị c&oacute; nhiều th&iacute; sinh v&agrave;o v&ograve;ng B&aacute;n kết nhất.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">HỒNG PHONG</span></span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 12-10 tại cơ sở cai nghiệm ma túy Nhị Xuân huyện Hóc Môn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin”, tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng”. Cũng trong dịp này Ban thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tuyên dương các gương “thanh niên tiến bộ”, các mô hình câu lạc bộ tiêu biểu.

Agile Việt Nam
;