Những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng Đội thành phố cần phải thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2028

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp;<span style="font-size:14px"><strong>Tại Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2023 - 2028, đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Hồ Hải đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; phong tr&agrave;o m&agrave; Hội đồng Đội th&agrave;nh phố đ&atilde; đạt được. Đồng thời, y&ecirc;u cầu Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố tiếp tục phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh tốt bốn nhiệm vụ trọng t&acirc;m m&agrave; Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy giao ph&oacute; trong giai đoạn 2023 - 2028&nbsp;</strong></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 26/8 tại hội trường Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh (quận 3), chương tr&igrave;nh Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2023 - 2028 đ&atilde; ch&iacute;nh thức khai mạc với sự tham dự của hơn 400 đại biểu l&agrave; Tổng phụ tr&aacute;ch Đội, đội vi&ecirc;n, thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh hội nghị, đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hồ Hải đ&atilde; thay mặt Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của Hội đồng Đội th&agrave;nh phố trong giai đoạn 2018 - 2023 sau khi nghe b&aacute;o c&aacute;o t&oacute;m tắt tổng kết v&agrave; phần tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận của c&aacute;c đơn vị.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,sans-serif">Đồng thời, đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Hồ Hải cũng cho biết: Trẻ em kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; tương lai của th&agrave;nh phố, của đất nước m&agrave; c&ograve;n l&agrave; niềm tự h&agrave;o, niềm hạnh ph&uacute;c của mỗi gia đ&igrave;nh, của từng ng&ocirc;i trường, từng địa phương. Do đ&oacute;, trẻ em lu&ocirc;n rất cần sự quan t&acirc;m phối hợp chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục từ gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội để được ph&aacute;t triển to&agrave;n diện.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">&ldquo;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ của to&agrave;n x&atilde; hội, hệ thống ch&iacute;nh trị, đồng thời cũng cần sự tham gia của ch&iacute;nh c&aacute;c em với sự định hướng của thầy c&ocirc; phụ tr&aacute;ch, để tổ chức thực hiện hiệu quả&rdquo;,</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif"> đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, </span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Hồ Hải cũng</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif"> đ&atilde; thay mặt l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố gửi lời ch&uacute;c mừng đến 25 đồng ch&iacute; 4Ủy vi&ecirc;n Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; 24 th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Huấn luyện c&ocirc;ng t&aacute;c Đội Th&agrave;nh phố giai đoạn 2023 &ndash; 2028.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36398/TD 3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Hồ Hải v&agrave;&nbsp;</span>đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao hoa ch&uacute;c mừng c&aacute;c&nbsp;<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">đồng ch&iacute;&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">Hội đồng&nbsp;Đội Th&agrave;nh phố.</span></em></span></p> <div><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:14px">&ldquo;Đề nghị c&aacute;c đồng ch&iacute; tiếp tục mạnh dạn đề xuất, kiến nghị với l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục trẻ em v&agrave; x&acirc;y dựng,&nbsp; thực hiện đ&uacute;ng phương ch&acirc;m, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&rdquo; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy </span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh </span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:14px">Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.</span></div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Những nhiệm vụ trọng t&acirc;m m&agrave; Hội đồng Đội th&agrave;nh phố cần phải thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2028&nbsp;</strong></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Tại chương tr&igrave;nh hội nghị, đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy </span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">TP. Hồ Ch&iacute; Minh </span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hồ Hải đ&atilde; thay mặt Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy đề nghị Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, c&aacute;c ng&agrave;nh, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt 4 nhiệm vụ như sau:</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36398/TD 2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-size:14px">Đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Hồ Hải ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:14px">Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2023 - 2028&nbsp;</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thứ nhất:</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif"> Tiếp tục triển khai thực hiện c&oacute; hiệu quả Chỉ thị số 42 của Ban B&iacute; thư về tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng đối với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức lối sống văn ho&aacute; cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030, Chỉ thị số 06 v&agrave; Th&ocirc;ng tri số 31 của Th&agrave;nh ủy về tiếp tục tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng đối với c&ocirc;ng t&aacute;c chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục v&agrave; bảo vệ trẻ em, th&ocirc;ng qua triển khai phong tr&agrave;o &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo; một c&aacute;ch to&agrave;n diện, s&acirc;u rộng l&agrave;m cho việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy trở th&agrave;nh &yacute; thức tự gi&aacute;c v&agrave; l&agrave; c&ocirc;ng việc thường xuy&ecirc;n gắn với việc học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm của đội vi&ecirc;n, học sinh, việc n&agrave;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố đề ra.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="margin-right:8pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">Song song đ&oacute;, gi&aacute;o dục c&aacute;c em về t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, giữ g&igrave;n bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, đưa sử ca, c&aacute;c h&igrave;nh thức nghệ thuật truyền thống của d&acirc;n tộc v&agrave;o học đường, trong sinh hoạt của Đội. Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo th&agrave;nh phố nghi&ecirc;n cứu x&acirc;y dựng mẫu h&igrave;nh học sinh học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm, nh&acirc;n rộng những c&acirc;u chuyện đẹp, tấm gương s&aacute;ng, Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ trong trường, lớp v&agrave; x&atilde; hội.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thứ hai:</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif"> Trong thời gian qua l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; triển khai nhiều chủ chương, ban h&agrave;nh nhiều văn bản quan t&acirc;m đến c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em, nổi bật l&agrave; Quyết định về triển khai thực hiện Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động v&igrave; trẻ em Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn đến năm 2030, trong đ&oacute; đ&atilde; đề ra nhiều &#39; mục ti&ecirc;u g&oacute;p phần ph&aacute;t triển to&agrave;n diện trẻ em Th&agrave;nh phố trong thời gian tới. Nh&acirc;n Hội nghị h&ocirc;m nay, t&ocirc;i đề nghị c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh v&agrave; địa phương ph&aacute;t huy sức mạnh của cả hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội để thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em; tăng cường tổ chức c&aacute;c hoạt động gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi, chọn lọc, hiện thực h&oacute;a &yacute; kiến, đề xuất của thiếu nhi để đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của thiếu nhi cũng như của từng địa phương, Th&agrave;nh phố, hướng đến x&acirc;y dựng &ldquo;Th&agrave;nh phố th&acirc;n thiện với trẻ em&rdquo;.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">&ldquo;Đề nghị Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố ki&ecirc;n tr&igrave;, tiếp tục đeo b&aacute;m, tham mưu gi&aacute;m s&aacute;t việc thực hiện c&aacute;c chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch đ&atilde; được Th&agrave;nh ủy, Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n chỉ đạo, th&ocirc;ng qua, ph&ecirc; duyệt để sớm triển khai thực hiện trong thực tế, đặc biệt l&agrave; việc khởi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Cung thiếu nhi th&agrave;nh phố&rdquo; v&agrave; việc n&acirc;ng chất cơ sở vật chất hệ thống Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố, ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm Giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước v&agrave;o năm 2025&rdquo;, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thứ ba:</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif"> Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tiếp tục kết nối, vận động c&aacute;c nguồn lực chăm lo về vật chất, văn h&oacute;a, tinh thần, vui chơi, giải tr&iacute; cho trẻ em, đặc biệt l&agrave; trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, yếu thế, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Phối hợp với c&aacute;c cơ quan chức năng để kịp thời ph&ograve;ng ngừa, đấu tranh ngăn chặn t&igrave;nh trạng bạo lực, x&acirc;m hại, b&oacute;c lột trẻ em v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t việc thực hiện quyền trẻ em; tăng cường hướng dẫn, định hướng c&aacute;c em sử dụng mạng x&atilde; hội an to&agrave;n, hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền hướng đến x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c, trường học hạnh ph&uacute;c, &ldquo;x&acirc;y dựng t&igrave;nh bạn đẹp, n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực học đường&rdquo; n&acirc;ng cao vai tr&ograve; tr&aacute;ch nhiệm của gia đ&igrave;nh với trẻ em v&agrave; đảm bảo cho trẻ em được thực hiện c&aacute;c quyền v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh trước gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội. Tạo mối quan hệ gắn kết giữa Gia đ&igrave;nh - Nh&agrave; trường - X&atilde; hội trong bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục v&agrave; ph&aacute;t triển trẻ em Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thứ tư:</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif"> Cần thống nhất quan điểm trong đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, phụ tr&aacute;ch Đội: &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh l&agrave; x&acirc;y dựng Đo&agrave;n trước một bước&rdquo;, do đ&oacute; cần tập trung đầu tư n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c Đội, c&ocirc;ng t&aacute;c trẻ em tr&ecirc;n địa b&agrave;n, cụ thể l&agrave; l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo, n&acirc;ng chất đội ngũ phụ tr&aacute;ch thiếu nhi địa b&agrave;n d&acirc;n cư, c&aacute;n bộ nghiệp vụ hệ thống Nh&agrave; thiếu nhi; quan t&acirc;m chăm lo, bồi dưỡng cho đội ngũ Tổng Phụ tr&aacute;ch Đội, gi&aacute;o vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch chi đội, phụ tr&aacute;ch lớp nhi đồng trong trường học; tạo m&ocirc;i trường ph&aacute;t huy Chỉ huy Đội, đội vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt trưởng th&agrave;nh; d&igrave;u dắt, hướng dẫn để c&aacute;c em phấn đấu trở th&agrave;nh Đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh trong tương lai, trở th&agrave;nh C&aacute;n bộ Đo&agrave;n. Đ&acirc;y l&agrave; nguồn lực tiềm năng thực hiện Đề &aacute;n số 01 của Th&agrave;nh ủy về Ph&aacute;t triển t&agrave;i năng trẻ v&agrave; l&atilde;nh đạo tương lai của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2020 - 2035. Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng cần quan t&acirc;m r&agrave; so&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; đội ngũ c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch Đội, phụ tr&aacute;ch thiếu nhi c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p, th&agrave;nh t&iacute;ch tốt, trưởng th&agrave;nh qua thực tiễn để quy hoạch bổ sung v&agrave;o nguồn c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; của c&aacute;c đơn vị, địa phương.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">Để l&agrave;m tốt vấn đề n&agrave;y, đề nghị Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n tiếp tục phối hợp, cần quan t&acirc;m, chỉ đạo để nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh bắt nhịp với sự ph&aacute;t triển của x&atilde; hội, của thiếu nhi, gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục to&agrave;n diện về &ldquo;Đức - Tr&iacute; - Thể - Mỹ&rdquo;, gắn với chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng quốc gia năm 2018; n&acirc;ng cao &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của gi&aacute;o vi&ecirc;n, phụ tr&aacute;ch Đội, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n trong việc tham gia tổ chức c&aacute;c hoạt động thiếu nhi v&agrave; chất lượng hoạt động Đội trong v&agrave; ngo&agrave;i nh&agrave; trường.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG PHONG</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;&nbsp;</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian 2 năm trên cương vị là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã có những cống hiến hết sức to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đã để lại những tài sản tinh thần vô cùng quý giá trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, có tác phẩm “Tự chỉ trích” - một tài liệu giáo dục chính trị - tư tưởng quan trọng cho cán bộ, đảng viên. Đây là một đóng góp có giá trị vào kho tàng lý luận của Đảng ta.

Agile Việt Nam
;