Đúc kết, khẳng định các giá trị của phong trào Sinh viên 5 tốt giai đoạn 2018 - 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều ng&agrave;y 30-5-2023, tại ph&ograve;ng Hội thảo - Nh&agrave; văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n cơ sở Khu đ&ocirc; thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; giai đoạn 2018 - 2023</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh l&agrave; dịp đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả triển khai thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; tại c&aacute;c cấp bộ Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong giai đoạn 2018 &ndash; 2023, từ đ&oacute; nhận định mặt được, mặt hạn chế, nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; b&agrave;i học kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo, triển khai phong tr&agrave;o, định hướng ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o trong tương lai. Đồng thời, Chương tr&igrave;nh cũng l&agrave; một nội dung quan trọng để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VII v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 &ndash; 2028.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35895/20230530154808_IMG_2962.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>To&agrave;n cảnh Hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự Chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Thị Diệu Hương - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Ban C&aacute;n sự Đo&agrave;n Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Ch&uacute; tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Nguyễn C&ocirc;ng Mậu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Phạm H&ugrave;ng Dũng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng bộ, Ph&oacute; Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu đề dẫn định hướng c&aacute;c nội dung trao đổi, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nhận định, t&iacute;nh đến hiện nay, phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh một phong tr&agrave;o xương sống trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n của Th&agrave;nh phố v&agrave; cả nước, từ phong tr&agrave;o, tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; tạo m&ocirc;i trường cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n được r&egrave;n luyện v&agrave; đạt được c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; li&ecirc;n quan đến đạo đức tốt, học tập tốt, t&igrave;nh nguyện tốt, hội nhập tốt, thể lực tốt, c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p cho sinh vi&ecirc;n trau dồi v&agrave; ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n ở nhiều g&oacute;c độ để trở th&agrave;nh nguồn nh&acirc;n lực đ&aacute;p ứng nhu cầu c&ocirc;ng t&aacute;c ở tương lai.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35895/20230530153443_IMG_2910.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; ph&aacute;t biểu </em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; đặt ra y&ecirc;u cầu qua Hội nghị phải l</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ắng nghe những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, c&aacute;ch l&agrave;m hay v&agrave; hiệu quả của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c học viện, trường đại học, cao đẳng&nbsp;tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, lắng nghe những &yacute; kiến đ&aacute;nh gi&aacute; từ nhiều g&oacute;c độ của l&atilde;nh đạo cấp ủy nh&agrave; trường, những cảm nhận v&agrave; chia sẻ c&aacute; nh&acirc;n của những gương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; được tuy&ecirc;n dương qua c&aacute;c năm về qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai những hoạt động tạo m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện c&ocirc;ng t&aacute;c b&igrave;nh x&eacute;t tuy&ecirc;n dương về c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn b&igrave;nh x&eacute;t sinh vi&ecirc;n 5 tốt c&aacute;c cấp hiện nay c&oacute; những vấn đề g&igrave; cần phải lưu &yacute; điều chỉnh bổ sung.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị phải l</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&agrave; một diễn đ&agrave;n chuy&ecirc;n đề để thảo luận, r&uacute;t ra nhận định, đ&aacute;nh gi&aacute; những kết quả v&agrave; những hiệu quả đ&atilde; đạt được trong phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; triển khai tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; cả nước trong thời gian vừa qua. Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, đề ra giải ph&aacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; cả nước trong tương lai; c</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ung cấp chất liệu cho Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong qu&aacute; tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị của Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 &ndash; 2028 cũng như dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Ch&uacute; tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tr&igrave;nh b&agrave;y t&oacute;m tắt b&aacute;o c&aacute;o tổng kết phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; giai đoạn 2018 &ndash; 2023 của Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35895/20230530154538_IMG_2951.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh ph&aacute;t biểu &yacute; kiến</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về ưu điểm, đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh đ&aacute;nh gi&aacute; rằng, trong giai đoạn 2018 - 2023,&nbsp;phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; đ&atilde; duy tr&igrave; được t&iacute;nh hiệu quả của m&igrave;nh, qua đ&oacute; tiếp tục khẳng định được vị tr&iacute; xương sống của phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; trong C&ocirc;ng t&aacute;c Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i chung v&agrave; từng đơn vị n&oacute;i ri&ecirc;ng; c&aacute;c cấp bộ Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; quan t&acirc;m v&agrave; nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng của sinh vi&ecirc;n, qua đ&oacute; tạo m&ocirc;i trường thuận lợi cho sinh vi&ecirc;n hoạt động, r&egrave;n luyện, phấn đấu đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; c&aacute;c cấp; việc triển khai phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cơ bản tương đối đồng bộ, tiếp cận được đ&ocirc;ng đảo Hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, phương thức triển khai ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng v&agrave; sinh động</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh đ&aacute;nh gi&aacute; rằng, trong giai đoạn 2018 &ndash; 2023, phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; c&oacute; những hạn chế nhất định: số lượng gương đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; c&aacute;c cấp giữa c&aacute;c trường chưa c&oacute; sự đồng đều, việc triển khai phong tr&agrave;o ở một số đơn vị vẫn chưa thật sự hiệu quả; việc thay đổi ti&ecirc;u ch&iacute; x&eacute;t chọn danh hiệu cấp Th&agrave;nh v&agrave; cấp Trung ương tại một số thời điểm c&ograve;n g&acirc;y kh&oacute; khăn cho c&aacute;c đơn vị trong việc triển khai phong tr&agrave;o đến với sinh vi&ecirc;n; c&oacute; một số cơ sở Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp chưa thật sự quan t&acirc;m qu&aacute; tr&igrave;nh ghi nhận qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai phong tr&agrave;o cũng như việc tham gia phấn đấu đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, dẫn đến số lượng sinh vi&ecirc;n tiệm cận danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; ph&aacute;t triển đạt đủ ti&ecirc;u chuẩn &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; chưa cao</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh, trong giai đoạn 2018 -&nbsp;2023, c&aacute;c cấp bộ Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam từ cấp Th&agrave;nh đến cấp cơ sở cần r&uacute;t ra một số b&agrave;i học kinh nghiệm: Cần phải c&oacute; biện ph&aacute;p t&aacute;c động ngay từ khi c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n bước v&agrave;o giảng đường Đại học &ndash; Học viện &ndash; Cao đẳng thậm ch&iacute; từ trước khi c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n bước ch&acirc;n v&agrave;o giảng đường, vẫn c&ograve;n đang l&agrave; học sinh cấp 3 (trực tiếp l&agrave; học sinh lớp 12) để tuy&ecirc;n truyền về phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; để c&aacute;c bạn biết, hiểu v&agrave; c&oacute; những bước chuẩn bị để nhanh ch&oacute;ng đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;; cần quan t&acirc;m đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c chuyển đổi số trong việc theo d&otilde;i v&agrave; hỗ trợ sinh vi&ecirc;n tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, phấn đấu đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; c&aacute;c cấp; cần tăng cường tập huấn, th&ocirc;ng tin, bồi dưỡng cho lực lượng c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp về phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; để lực lượng n&agrave;y thực sự hiểu v&agrave; l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền đến với sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội nghị, đ&atilde; c&oacute; s&aacute;u&nbsp;tham luận của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c trường&nbsp; được tr&igrave;nh b&agrave;y: (1) Tham luận &ldquo;Gắn Phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; với chiến lược ph&aacute;t triển của nh&agrave; trường&rdquo; &ndash; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh; (2) Tham luận &ldquo;Hiệu quả từ m&ocirc; h&igrave;nh C&acirc;u lạc bộ Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh; (3) Tham luận &ldquo;Giải ph&aacute;p triển khai Phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 tốt tại c&aacute;c trường Cao đẳng&rdquo; - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng; (4) Tham luận &ldquo;Đẩy mạnh phong tr&agrave;o nghi&ecirc;n cứu khoa học sinh vi&ecirc;n gắn với Phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh; (5) Tham luận &ldquo;Đẩy mạnh phong tr&agrave;o nghi&ecirc;n cứu khoa học sinh vi&ecirc;n gắn với Phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh; (6) Tham luận &ldquo;N&acirc;ng cao chất lượng nguồn sinh vi&ecirc;n kết nạp Đảng từ &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;&rdquo; &ndash; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c tham luận n&ecirc;u l&ecirc;n những thuận lợi, kh&oacute; khăn v&agrave; thực trạng trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; tại đơn vị. C&aacute;c tham luận cũng đề xuất những giải ph&aacute;p, những &yacute; kiến mới gắn với qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai thực hiện phong tr&agrave;o cho Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35895/20230530163951_IMG_3022.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại diện đơn vị tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị cũng đ&atilde; lắng nghe th&ecirc;m ch&iacute;n lượt tham gia ph&aacute;t biểu với hơn 50&nbsp;&yacute; kiến của c&aacute;c đại biểu tham gia Hội nghị. C&aacute;c đại biểu đều thống nhất rằng, phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; c&oacute; t&aacute;c động tốt đến qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện, phấn đấu của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai thực hiện cần tr&aacute;nh để trở th&agrave;nh h&igrave;nh thức m&agrave; phải c&oacute; chất lượng, c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u cần ng&agrave;y c&agrave;ng tiệm cận v&agrave; ph&ugrave; hợp với thực tiễn học tập v&agrave; r&egrave;n luyện của sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35895/20230530172108_IMG_3056.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại biểu ph&aacute;t biểu đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35895/20230530172644_IMG_3057.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại biểu ph&aacute;t biểu đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n cơ sở c&aacute;c tham luận được tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; ch&iacute;n&nbsp;lượt &yacute; kiến tham gia ph&aacute;t biểu trực tiếp tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ph&aacute;t biểu kết luận Hội nghị. Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; ghi nhận c&aacute;c &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p về thực trạng, giải ph&aacute;p mang t&iacute;nh thực tiễn của Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c đơn vị trường Đại học, Học viện, trường Cao đẳng, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đ&atilde; đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, đại diện cấp ủy trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; gợi mở th&ecirc;m nhiều vấn đề mới để Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c đơn vị tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng nghi&ecirc;n cứu, suy nghĩ, tiếp tục đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến cho Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <table align="center" border="3" cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><em>Phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; được kế thừa v&agrave; ph&aacute;t triển từ phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 3 tốt&rdquo; ra đời từ năm 2001 do Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t động, được Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam nh&acirc;n rộng cả nước từ năm 2009 v&agrave; trở th&agrave;nh phong tr&agrave;o &ldquo;xương sống&rdquo;, c&oacute; &yacute; nghĩa quan trọng trong x&acirc;y dựng thế hệ sinh vi&ecirc;n to&agrave;n diện, vừa hồng vừa chuy&ecirc;n, h&igrave;nh th&agrave;nh nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao. Trong đ&oacute;, Danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; l&agrave; danh hiệu đỉnh cao của phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; với 05 ti&ecirc;u ch&iacute;: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, T&igrave;nh nguyện tốt, Hội nhập tốt. Danh hiệu được &aacute;p dụng cho c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n Việt Nam đang học tập tại c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo, cơ sở gi&aacute;o dục nghề nghiệp; tập thể c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n - Hội c&aacute;c trường Đại học, Học viện, Cao đẳng tr&ecirc;n cả nước. Th&ocirc;ng qua phong tr&agrave;o n&agrave;y gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n x&aacute;c định được mục ti&ecirc;u, động lực phấn đấu, nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, tạo m&ocirc;i trường để sinh vi&ecirc;n vun đắp l&yacute; tưởng, r&egrave;n luyện đạo đức, t&aacute;c phong; học tập, s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học; r&egrave;n luyện thể chất; t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng; chủ động hội nhập quốc tế.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN, THẠCH ANH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian 2 năm trên cương vị là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã có những cống hiến hết sức to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đã để lại những tài sản tinh thần vô cùng quý giá trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, có tác phẩm “Tự chỉ trích” - một tài liệu giáo dục chính trị - tư tưởng quan trọng cho cán bộ, đảng viên. Đây là một đóng góp có giá trị vào kho tàng lý luận của Đảng ta.

Agile Việt Nam
;