Trại Nguyễn Chí Thanh: Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tối&nbsp;25-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng S&aacute;c - Huyện Cần Giờ đ&atilde; diễn ra Chương tr&igrave;nh Thắp nến tri &acirc;n&nbsp;trong khu&ocirc;n khổ Trại Huấn luyện vi&ecirc;n Cấp I Trung ương - Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh Cụm Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XXIII năm 2023.</span></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35854/%E1%BA%A2nh%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đại biểu, trại sinh thực hiện nghi thức d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng S&aacute;c.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng S&aacute;c trong khu&ocirc;n khổ Trại Huấn luyện vi&ecirc;n </span><span style="background-color:transparent">Cấp I Trung ương - Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh Cụm Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XXIII năm 2023 được tổ chức với mục đ&iacute;ch </span>g&oacute;p phần gi&aacute;o dục tư tưởng ch&iacute;nh trị v&agrave; truyền thống c&aacute;ch mạng cho thế hệ trẻ, thể hiện l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc đến thế hệ cha &ocirc;ng đi trước đ&atilde; hy sinh anh dũng v&igrave; độc lập, tự do, hạnh ph&uacute;c cho h&ograve;a b&igrave;nh h&ocirc;m nay.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang nghi&ecirc;m v&agrave; th&agrave;nh k&iacute;nh, c&aacute;c đại biểu v&agrave; trại sinh đặt v&ograve;ng hoa trước tượng đ&agrave;&nbsp;Tổ quốc ghi c&ocirc;ng,&nbsp;d&agrave;nh ph&uacute;t mặc niệm tưởng nhớ c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ đ&atilde; d&agrave;nh cả cuộc đời đấu tranh, </span></span><span style="background-color:rgba(243, 243, 243, 0.41); color:rgb(14, 14, 14); font-family:open sans,sans-serif; font-size:15px">cống hiến cả m&aacute;u xương v&igrave; sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc.</span><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35854/%E1%BA%A2nh%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c trại sinh thắp s&aacute;ng Nghĩa trang liệt sĩ Rừng S&aacute;c bằng những ngọn nến.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi kết th&uacute;c Lễ thắp nến, c&aacute;c bạn trại sinh đ&atilde; tiếp tục tham gia c&aacute;c phần thi tiếp theo của m&igrave;nh, trong đ&oacute; c&oacute; m&ocirc;n Giải mật thư.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35854/%E1%BA%A2nh%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c trại sinh tham gia m&ocirc;n thi Giải mật thư tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng S&aacute;c.</em></span></span></p> <table align="center" border="2" cellpadding="9" cellspacing="1" style="width:600px"> <tbody> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Năm nay, Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XXIII được Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đăng cai tổ chức trong v&ograve;ng&nbsp;</span><strong>07 ng&agrave;y</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">, từ ng&agrave;y 21 đến 27-5-2023 với sự tham gia của</span><strong>&nbsp;106 trại sinh</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;từ 07 tỉnh miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ sẽ c&ugrave;ng nhau trải qua&nbsp;</span><strong>35 m&ocirc;n thi&nbsp;</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">theo định chuẩn Huấn luyện của Trung ương để chinh phục danh hiệu Huấn luyện vi&ecirc;n.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i c&ocirc;ng t&aacute;c huấn luyện truyền thống như c&aacute;c kỳ trước, Hội trại lần n&agrave;y sẽ vận dụng c&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, chuyển đổi số v&agrave;o c&aacute;c phần thi để ph&ugrave; hợp với thực tiễn của c&ocirc;ng t&aacute;c huấn luyện trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới với&nbsp;</span><strong>04 nội dung</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">:</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">1. S&aacute;t</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;hạch c&aacute;c kỹ năng cơ bản Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. C<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ocirc;ng nhận danh hiệu Huấn luyện vi&ecirc;n cấp I Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">3. Th</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">am gia c&aacute;c hoạt động d&atilde; ngoại, sinh hoạt, vui chơi ngo&agrave;i trời.</span></span></p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">4. T</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">ổ chức c&aacute;c hoạt động ngoại kh&oacute;a, tham quan c&aacute;c địa điểm, c&aacute;c di t&iacute;ch v&agrave; t&igrave;m hiểu về văn h&oacute;a, con người địa phương.</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tin: THANH TR&Uacute;C</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ảnh: TƯ LIỆU TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;