Tuổi trẻ thành phố Bác hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 18/3, tại Hội trường UBND Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh ph&aacute;t động &ldquo;Ng&agrave;y hoạt động cao điểm t&igrave;nh nguyện hỗ trợ người d&acirc;n thực hiện dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến; Tuy&ecirc;n truyền x&acirc;y dựng văn h&oacute;a c&ocirc;ng vụ, sử dụng t&agrave;i khoản thanh to&aacute;n điện tử&rdquo; năm 2023.</span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tham dự chương tr&igrave;nh gồm c&oacute; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Văn Cương -</span><a href="https://thanhnien.vn/tieu-su-anh-bui-quang-huy-bi-thu-thu-nhat-t-u-doan-post1531142.html" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh T.Ư Đo&agrave;n</span></a><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">, </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đo&agrave;n; </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">đồng ch&iacute; Trần Hữu, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; đ&ocirc; thị Trung ương Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Đỗ Tuấn Hanh, Ph&oacute; Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; đ&ocirc; thị Trung ương Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bạch Mai - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35665/1.jpg" style="height:339px; width:600px" /></em></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại lễ ph&aacute;t động, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Văn Cương nhận định, với vai tr&ograve; l&agrave; tổ chức của những người trẻ, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ph&aacute;t động v&agrave; triển khai c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng như phong tr&agrave;o &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;&hellip;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35665/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>L&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp c&ugrave;ng tham quan c&aacute;c khu vực trưng b&agrave;y sau lễ ph&aacute;t động</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n cũng cần ch&uacute; trọng tới việc thiết kế, x&acirc;y dựng c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền trực quan sinh động cho người d&acirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về quy tr&igrave;nh tiếp nhận v&agrave; giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tại đơn vị; phải nắm bắt, th&iacute;ch ứng nhanh với khoa học c&ocirc;ng nghệ, lan tỏa s&acirc;u rộng tinh thần chuyển đổi số trong mỗi c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ; thường xuy&ecirc;n đổi mới h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền về chuyển đổi số; đẩy mạnh triển khai m&ocirc; h&igrave;nh về x&acirc;y dựng văn h&oacute;a c&ocirc;ng vụ; &ldquo;N&acirc;ng cao văn h&oacute;a c&ocirc;ng vụ, g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh phong c&aacute;ch ứng xử, lề lối l&agrave;m việc chuẩn mực của đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức; đảm bảo t&iacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp, tr&aacute;ch nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, c&ocirc;ng vụ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35665/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng tham gia trải nghiệm c&aacute;c tr&ograve; chơi tại lễ ph&aacute;t động</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau buổi lễ ph&aacute;t động cũng diễn ra c&aacute;c hoạt động hưởng ứng </span>c&aacute;c khu vực tư vấn sử dụng ứng dụng GO!BUS v&agrave; cấp thẻ xe bu&yacute;t th&ocirc;ng minh UNIPASS; tư vấn về sử dụng t&agrave;i khoản thanh to&aacute;n điện tử trong giao dịch phổ th&ocirc;ng; hướng dẫn đăng k&yacute;, k&iacute;ch hoạt v&agrave; sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID; kh&ocirc;ng gian chuyển đổi số v&agrave; trải nghiệm c&ocirc;ng nghệ...</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35665/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổ hướng dẫn người d&acirc;n sử dụng dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến tại Phường An Lạc A, Quận B&igrave;nh T&acirc;n</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH NHẬT</strong></span></span><br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;