Khai mạc Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh” năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 08/5/2022, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh khai mạc v&agrave; V&ograve;ng loại Hội thi &ldquo;Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; lần thứ 6, năm 2022 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35111/20220508091827_IMG_9629.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nghi thức khai mạc Hội thi</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Thị Hồng Nguyệt - Trưởng Ph&ograve;ng D&acirc;n vận của hệ thống ch&iacute;nh trị, Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35111/IMG_9610.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu khai mạc</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt 872 th&iacute; sinh tham gia V&ograve;ng loại Hội thi, th&iacute; sinh Vũ H&agrave; V&acirc;n Anh - Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết:<em>&nbsp;&ldquo;</em><em>Hội thi &ldquo;Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; thật sự l&agrave; một ng&agrave;y hội lớn của&nbsp;c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, l&agrave; một dịp qu&yacute; gi&aacute; để tất cả c&aacute;n bộ Hội to&agrave;n th&agrave;nh gặp gỡ, giao lưu v&agrave; kết nối với nhau. Sau qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t động, tổ chức tại trường, c&ugrave;ng tham gia học tập v&agrave; thi với c&aacute;c bạn, t&ocirc;i nh&igrave;n nhận bản th&acirc;n m&igrave;nh được trau dồi th&ecirc;m nhiều kiến thức v&agrave; nghiệp vụ hơn. Những kiến thức ấy gi&uacute;p t&ocirc;i vững v&agrave;ng v&agrave; tự tin hơn với vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n tại đơn vị m&igrave;nh. V&agrave;o c&aacute;c v&ograve;ng trong, thể lệ cuộc thi y&ecirc;u cầu nhiều hơn về kiến thức, th&aacute;i độ v&agrave; kỹ năng, t&ocirc;i tin tưởng rằng ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thật sự trưởng th&agrave;nh v&agrave; c&oacute; nhiều kinh nghiệm hơn sau hội thi.&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35111/20220508091636_IMG_9628.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Vũ H&agrave; V&acirc;n Anh - Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh đại diện 872 th&iacute; sinh tham gia Hội thi ph&aacute;t biểu hưởng ứng</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau Chương tr&igrave;nh khai mạc Hội thi, 872 th&iacute; sinh đ&atilde; tham gia V&ograve;ng loại Hội thi với chủ đề &ldquo;Thủ lĩnh tr&iacute; tuệ song h&agrave;nh&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;