Khai mạc Ngày hội sinh viên với Ngoại ngữ năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chương tr&igrave;nh khai mạc Ng&agrave;y hội sinh vi&ecirc;n với Ngoại ngữ (English Camp) lần 7 năm 2022 với chủ đề &ldquo;A FLIGHT INTO LIFE&rdquo; đ&atilde; được Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Trung t&acirc;m Hỗ trợ Học sinh, Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 07/5/2022 tại trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35109/IMG_9021.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghi thức khai mạc</span></span>&nbsp;Ng&agrave;y hội</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu khai mạc tại Chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết, đ&acirc;y sẽ&nbsp;l&agrave; một s&acirc;n chơi, một m&ocirc;i trường tốt, một cơ hội &yacute; nghĩa kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc học ngoại ngữ m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần n&acirc;ng cao năng lực hội nhập quốc tế. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35109/IMG_9009.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh p</em><em>h&aacute;t biểu khai mạc Ng&agrave;y hội</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Tổ chức Ng&agrave;y hội sinh vi&ecirc;n với Ngoại ngữ (English Camp) lần 7 năm 2022 đ&atilde; trao thư cảm ơn c&aacute;c đơn vị đ&atilde; c&ugrave;ng đồng h&agrave;nh v&agrave; t&iacute;ch cực hỗ trợ c&aacute;c hoat động trong Ng&agrave;y hội: Trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Trợ l&yacute; Anh ngữ Riolish; Trung t&acirc;m Anh ngữ WESET; Trung t&acirc;m Anh ngữ EASY EDU; DOL ENGLISH &ndash; IELTS Đ&igrave;nh Lực; Hội đồng Anh (British Council); Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại Australia; Pearson, PTE Academic.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35109/IMG_9016.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ban Tổ chức trao thư cảm ơn cho c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, &ocirc;ng Huỳnh Tấn Cảnh -&nbsp;Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Tư vấn -&nbsp;Gi&aacute;o dục Vinh Danh, S&aacute;ng lập ứng dụng Trợ l&yacute; Anh ngữ Riolish đ&atilde; trao tặng bảng tượng trưng 2.000 m&atilde; học tiếng Anh miễn ph&iacute; tr&ecirc;n ứng dụng Riolish trị gi&aacute; 02 tỷ đồng cho sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35109/IMG_9018.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&Ocirc;ng Huỳnh Tấn Cảnh -</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Tư vấn -</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;Gi&aacute;o dục Vinh Danh, S&aacute;ng lập ứng dụng Trợ l&yacute; Anh ngữ Riolish đ&atilde; trao tặng bảng tượng trưng 2.000 m&atilde; học tiếng Anh miễn ph&iacute; tr&ecirc;n ứng dụng Riolish trị gi&aacute; 02 tỷ đồng cho sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau Lễ khai mạc, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học -&nbsp;Học viện -&nbsp;Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&ugrave;ng tham gia c&aacute;c hoạt động của ng&agrave;y hội: <strong><em>Gian h&agrave;ng giới thiệu c&aacute;c trung t&acirc;m Anh ngữ:</em></strong> với nhiều hoạt động giới thiệu c&aacute;c cuộc thi tiếng Anh, tư vấn&nbsp;phương ph&aacute;p học tiếng Anh, sinh vi&ecirc;n tham gia minigame, thử th&aacute;ch bằng tiếng Anh v&agrave; nhận qu&agrave; tặng hấp dẫn; <strong><em>Khu vực th&ocirc;ng tin - triển l&atilde;m: </em></strong>triển l&atilde;m th&ocirc;ng tin về Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố c&aacute;c thời kỳ, c&aacute;c th&ocirc;ng tin triển l&atilde;m được thể hiện dưới dạng song ngữ Anh &ndash; Việt; <strong><em>Chương tr&igrave;nh </em></strong><strong><em>&ldquo;Test your English&rdquo;:</em></strong> kiểm tra nhanh tr&igrave;nh độ tiếng Anh của sinh vi&ecirc;n với bộ c&acirc;u hỏi ngắn gọn trực tuyến tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh hoặc điện thoại, triển khai trực tuyến trước ng&agrave;y hội v&agrave; trong ng&agrave;y hội<em>; </em><strong><em>Khu vực &ldquo;English Zone&rdquo;:</em></strong> Sinh vi&ecirc;n tham gia tương t&aacute;c, tr&ograve; chuyện với c&aacute;c giảng vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n người l&agrave; nước ngo&agrave;i về c&aacute;c chủ đề, chia sẻ kinh nghiệm học tập, du học, giới thiệu s&aacute;ch tiếng Anh,&hellip;; <strong><em>Khu vực &ldquo;National Cultures&rdquo;:</em></strong> Tổ chức tr&ograve; chơi, giới thiệu văn h&oacute;a, ẩm thực c&aacute;c nước bằng ngoại ngữ; <strong><em>Diễn đ&agrave;n &ldquo;Your English, your future&rdquo;:</em></strong> Tập trung trao đổi, chia sẻ vai tr&ograve; v&agrave; giải ph&aacute;p của C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m tiếng Anh trong ph&aacute;t triển hoạt động CLB đội nh&oacute;m v&agrave; ph&aacute;t triển năng lực sinh vi&ecirc;n hội nhập quốc tế; <strong><em>Triển l&atilde;m &ldquo;English Incubator&rdquo;: </em></strong>Triển l&atilde;m poster, tranh ảnh, sản phẩm kỹ thuật, sản phẩm học thuật Anh ngữ,&hellip; giới thiệu những đặc trưng, c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả của c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m tiếng Anh, tổ chức mini game tương t&aacute;c với sinh vi&ecirc;n tham gia ng&agrave;y hội; <strong><em>Cuộc thi &ldquo;Melodies and Rhymes Contest&rdquo;:</em></strong> c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m tiếng Anh thể hiện t&agrave;i năng th&agrave;nh vi&ecirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c tiết mục văn nghệ dự thi ho&agrave;n to&agrave;n bằng tiếng Anh.</span></span></p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội sinh vi&ecirc;n với Ngoại ngữ (English Camp) lần 7 năm 2022 với chủ đề &ldquo;A FLIGHT INTO LIFE&rdquo; được Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Trung t&acirc;m Hỗ trợ Học sinh, Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức bao gồm c&aacute;c nội dung hoạt động trực tuyến được triển khai trước Ng&agrave;y hội v&agrave; c&aacute;c tổ hợp kh&ocirc;ng gian, s&acirc;n chơi, hoạt động trải nghiệm ho&agrave;n to&agrave;n bằng tiếng Anh, với nhiều nội dung đặc sắc, th&uacute; vị. Với chủ đề &ldquo;A FLIGHT INTO LIFE&rdquo;, Ban Tổ chức Ng&agrave;y hội mong muốn sẽ g&oacute;p phần tạo một s&acirc;n chơi thiết thực, phục vụ nhu cầu giao lưu Anh ngữ, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao kỹ năng tiếng Anh, kh&aacute;m ph&aacute; m&ocirc;i trường học tập quốc tế, qua đ&oacute; chắp c&aacute;nh c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n bay cao, bay xa, đến khắp nơi tr&ecirc;n thế giới th&ocirc;ng qua việc tự tin sử dụng ngoại ngữ kh&aacute;m ph&aacute; bản th&acirc;n, t&igrave;m hiểu c&aacute;c nền văn h&oacute;a, tri thức, đẩy nhanh tiến tr&igrave;nh hội nhập thế giới</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;