Khai mạc Ngày hội sinh viên với Ngoại ngữ năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chương tr&igrave;nh khai mạc Ng&agrave;y hội sinh vi&ecirc;n với Ngoại ngữ (English Camp) lần 7 năm 2022 với chủ đề &ldquo;A FLIGHT INTO LIFE&rdquo; đ&atilde; được Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Trung t&acirc;m Hỗ trợ Học sinh, Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 07/5/2022 tại trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35109/IMG_9021.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghi thức khai mạc</span></span>&nbsp;Ng&agrave;y hội</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu khai mạc tại Chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết, đ&acirc;y sẽ&nbsp;l&agrave; một s&acirc;n chơi, một m&ocirc;i trường tốt, một cơ hội &yacute; nghĩa kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc học ngoại ngữ m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần n&acirc;ng cao năng lực hội nhập quốc tế. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35109/IMG_9009.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh p</em><em>h&aacute;t biểu khai mạc Ng&agrave;y hội</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Tổ chức Ng&agrave;y hội sinh vi&ecirc;n với Ngoại ngữ (English Camp) lần 7 năm 2022 đ&atilde; trao thư cảm ơn c&aacute;c đơn vị đ&atilde; c&ugrave;ng đồng h&agrave;nh v&agrave; t&iacute;ch cực hỗ trợ c&aacute;c hoat động trong Ng&agrave;y hội: Trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Trợ l&yacute; Anh ngữ Riolish; Trung t&acirc;m Anh ngữ WESET; Trung t&acirc;m Anh ngữ EASY EDU; DOL ENGLISH &ndash; IELTS Đ&igrave;nh Lực; Hội đồng Anh (British Council); Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại Australia; Pearson, PTE Academic.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35109/IMG_9016.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ban Tổ chức trao thư cảm ơn cho c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, &ocirc;ng Huỳnh Tấn Cảnh -&nbsp;Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Tư vấn -&nbsp;Gi&aacute;o dục Vinh Danh, S&aacute;ng lập ứng dụng Trợ l&yacute; Anh ngữ Riolish đ&atilde; trao tặng bảng tượng trưng 2.000 m&atilde; học tiếng Anh miễn ph&iacute; tr&ecirc;n ứng dụng Riolish trị gi&aacute; 02 tỷ đồng cho sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35109/IMG_9018.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&Ocirc;ng Huỳnh Tấn Cảnh -</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Tư vấn -</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;Gi&aacute;o dục Vinh Danh, S&aacute;ng lập ứng dụng Trợ l&yacute; Anh ngữ Riolish đ&atilde; trao tặng bảng tượng trưng 2.000 m&atilde; học tiếng Anh miễn ph&iacute; tr&ecirc;n ứng dụng Riolish trị gi&aacute; 02 tỷ đồng cho sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau Lễ khai mạc, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học -&nbsp;Học viện -&nbsp;Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&ugrave;ng tham gia c&aacute;c hoạt động của ng&agrave;y hội: <strong><em>Gian h&agrave;ng giới thiệu c&aacute;c trung t&acirc;m Anh ngữ:</em></strong> với nhiều hoạt động giới thiệu c&aacute;c cuộc thi tiếng Anh, tư vấn&nbsp;phương ph&aacute;p học tiếng Anh, sinh vi&ecirc;n tham gia minigame, thử th&aacute;ch bằng tiếng Anh v&agrave; nhận qu&agrave; tặng hấp dẫn; <strong><em>Khu vực th&ocirc;ng tin - triển l&atilde;m: </em></strong>triển l&atilde;m th&ocirc;ng tin về Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố c&aacute;c thời kỳ, c&aacute;c th&ocirc;ng tin triển l&atilde;m được thể hiện dưới dạng song ngữ Anh &ndash; Việt; <strong><em>Chương tr&igrave;nh </em></strong><strong><em>&ldquo;Test your English&rdquo;:</em></strong> kiểm tra nhanh tr&igrave;nh độ tiếng Anh của sinh vi&ecirc;n với bộ c&acirc;u hỏi ngắn gọn trực tuyến tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh hoặc điện thoại, triển khai trực tuyến trước ng&agrave;y hội v&agrave; trong ng&agrave;y hội<em>; </em><strong><em>Khu vực &ldquo;English Zone&rdquo;:</em></strong> Sinh vi&ecirc;n tham gia tương t&aacute;c, tr&ograve; chuyện với c&aacute;c giảng vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n người l&agrave; nước ngo&agrave;i về c&aacute;c chủ đề, chia sẻ kinh nghiệm học tập, du học, giới thiệu s&aacute;ch tiếng Anh,&hellip;; <strong><em>Khu vực &ldquo;National Cultures&rdquo;:</em></strong> Tổ chức tr&ograve; chơi, giới thiệu văn h&oacute;a, ẩm thực c&aacute;c nước bằng ngoại ngữ; <strong><em>Diễn đ&agrave;n &ldquo;Your English, your future&rdquo;:</em></strong> Tập trung trao đổi, chia sẻ vai tr&ograve; v&agrave; giải ph&aacute;p của C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m tiếng Anh trong ph&aacute;t triển hoạt động CLB đội nh&oacute;m v&agrave; ph&aacute;t triển năng lực sinh vi&ecirc;n hội nhập quốc tế; <strong><em>Triển l&atilde;m &ldquo;English Incubator&rdquo;: </em></strong>Triển l&atilde;m poster, tranh ảnh, sản phẩm kỹ thuật, sản phẩm học thuật Anh ngữ,&hellip; giới thiệu những đặc trưng, c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả của c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m tiếng Anh, tổ chức mini game tương t&aacute;c với sinh vi&ecirc;n tham gia ng&agrave;y hội; <strong><em>Cuộc thi &ldquo;Melodies and Rhymes Contest&rdquo;:</em></strong> c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m tiếng Anh thể hiện t&agrave;i năng th&agrave;nh vi&ecirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c tiết mục văn nghệ dự thi ho&agrave;n to&agrave;n bằng tiếng Anh.</span></span></p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội sinh vi&ecirc;n với Ngoại ngữ (English Camp) lần 7 năm 2022 với chủ đề &ldquo;A FLIGHT INTO LIFE&rdquo; được Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Trung t&acirc;m Hỗ trợ Học sinh, Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức bao gồm c&aacute;c nội dung hoạt động trực tuyến được triển khai trước Ng&agrave;y hội v&agrave; c&aacute;c tổ hợp kh&ocirc;ng gian, s&acirc;n chơi, hoạt động trải nghiệm ho&agrave;n to&agrave;n bằng tiếng Anh, với nhiều nội dung đặc sắc, th&uacute; vị. Với chủ đề &ldquo;A FLIGHT INTO LIFE&rdquo;, Ban Tổ chức Ng&agrave;y hội mong muốn sẽ g&oacute;p phần tạo một s&acirc;n chơi thiết thực, phục vụ nhu cầu giao lưu Anh ngữ, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao kỹ năng tiếng Anh, kh&aacute;m ph&aacute; m&ocirc;i trường học tập quốc tế, qua đ&oacute; chắp c&aacute;nh c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n bay cao, bay xa, đến khắp nơi tr&ecirc;n thế giới th&ocirc;ng qua việc tự tin sử dụng ngoại ngữ kh&aacute;m ph&aacute; bản th&acirc;n, t&igrave;m hiểu c&aacute;c nền văn h&oacute;a, tri thức, đẩy nhanh tiến tr&igrave;nh hội nhập thế giới</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;