Đội tuyển bóng đá nữ giao lưu cùng tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><em>Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh gặp gỡ Đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nữ Việt Nam trong chương tr&igrave;nh giao lưu mang chủ đề &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh đến World Cup 2023&rdquo;, tổ chức chiều 12/02 tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</em></strong></p> <p>Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham gia của Huấn luyện vi&ecirc;n trưởng Mai Đức Chung, trợ l&yacute; Đo&agrave;n Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Kim Hồng v&agrave; 12 th&agrave;nh vi&ecirc;n của đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nữ Việt Nam, trong đ&oacute; c&oacute; 09 th&agrave;nh vi&ecirc;n thuộc bi&ecirc;n chế TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:center"><strong><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34882/Tuyen%20nu%201.jpg" style="height:417px; width:600px" /></em></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Đội tuyển nữ tham dự chương tr&igrave;nh giao lưu với tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh chiều ng&agrave;y 12/02</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34882/Tuyen%20nu%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đội tuyển giao lưu với tuổi trẻ Th&agrave;nh phố</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34882/Tuyen%20nu%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Người h&acirc;m mộ c&oacute; cơ hội nhận c&aacute;c phần thưởng c&oacute; chữ k&yacute; cầu thủ khi tham dự chương tr&igrave;nh</em></p> <p>Đến với chương tr&igrave;nh giao lưu, người h&acirc;m mộ được nghe những chia sẻ của c&aacute;c &ldquo;nữ chiến binh sao v&agrave;ng&rdquo; về h&agrave;nh tr&igrave;nh k&igrave; diệu của đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nữ Việt Nam khi lần đầu ti&ecirc;n trong lịch sử gi&agrave;nh quyền g&oacute;p mặt tại V&ograve;ng chung kết World Cup nữ 2023. Kh&ocirc;ng chỉ thế, người h&acirc;m mộ c&ograve;n c&oacute; cơ hội nhận c&aacute;c phần qu&agrave; c&oacute; chữ k&yacute; của th&agrave;nh vi&ecirc;n đội tuyển khi tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi trong chương tr&igrave;nh.</p> <p>Cũng trong chương tr&igrave;nh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho 09 vận động vi&ecirc;n trẻ thuộc bi&ecirc;n chế của TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Thư ch&uacute;c mừng cho c&aacute;c Huấn luyện vi&ecirc;n v&agrave; cầu thủ kh&aacute;c trong đội tuyển. Hội Doanh nh&acirc;n Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh cũng trao tặng nhiều phần hiện kim v&agrave; qu&agrave; tặng đến đội tuyển.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34882/Tuyen%20nu%204.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34882/Tuyen%20nu%205.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34882/Tuyen%20nu%206.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đội tuyển nhận Bằng khen, Thư cảm ơn của Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; phần thưởng từ nhiều đơn vị, doanh nghiệp</em></p> <p>Ngo&agrave;i ra, trước khi di chuyển về Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n để tham dự chương tr&igrave;nh giao lưu, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Đội tuyển được đưa đ&oacute;n bằng xe bu&yacute;t 2 tầng tham quan tại c&aacute;c tuyến đường trung t&acirc;m Th&agrave;nh phố.</p> <p>Chương tr&igrave;nh do Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức c&ugrave;ng B&aacute;o Tuổi Trẻ, với sự đồng h&agrave;nh của C&ocirc;ng ty Hưng Thịnh Land, Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, C&ocirc;ng ty TNHH Ảnh Việt HOP ON - HOP OFF Việt Nam, Nh&agrave; thiết kế Vũ Việt H&agrave;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34882/Tuyen%20nu%207.jpg" style="height:421px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Huấn luyện vi&ecirc;n Mai Đức Chung v&agrave; c&aacute;c cầu thủ Đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nữ quốc gia chụp h&igrave;nh lưu niệm tại chương tr&igrave;nh</em></p> <p style="text-align:right"><strong>MINH ĐỨC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;