Tài liệu Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2021 và sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><strong>T&agrave;i liệu ch&iacute;nh thức phục vụ&nbsp;Hội nghị tổng kết, đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng t&aacute;c&nbsp;chỉ đạo, tổ chức&nbsp;c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2021 v&agrave; sơ kết c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19</strong></span></p> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" scrolling="no" src="https://anyflip.com/euhqu/hofp/"></iframe></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>TRUY CẬP ĐỂ XEM LẠI LIỆU THEO 02 DẠNG SAU Đ&Acirc;Y:</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">1. Xem to&agrave;n bộ t&agrave;i liệu dưới dạng ebook: <a href="https://anyflip.com/euhqu/hofp/">tại đ&acirc;y</a></span></p> <p><span style="font-size:16px">2. Xem t&agrave;i liệu theo danh mục trong driver: <a href="https://bit.ly/39WqJYJ">tại đ&acirc;y</a></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;