90 "mùa hoa" Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự hào tiến bước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 26/3/2021, tại s&acirc;n 4A Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2021 v&agrave; khai mạc Lễ hội Thanh ni&ecirc;n năm 2021.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n sự kiện &yacute; nghĩa của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh vinh dự được Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy trao tặng bảng đồng truyền thống với nội dung &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tự h&agrave;o truyền thống vẻ vang, sống c&oacute; l&yacute; tưởng, y&ecirc;u nước, bản lĩnh, xung k&iacute;ch g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34207/1.jpg" style="height:379px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng giới thiệu về &ldquo;Ứng dụng tra cứu th&ocirc;ng tin về căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố được Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&ocirc;ng nhận l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu trong đợt hoạt động cao điểm &ldquo;90 ng&agrave;y tuổi trẻ cả nước thi đua ch&agrave;o mừng 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34207/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lễ kỷ niệm, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2021 cho 10 tập thể c&oacute; s&aacute;ng kiến, m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p mới, ti&ecirc;u biểu, được &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave;o thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố. C&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm nay đ&atilde; thể hiện tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ trong g&oacute;p phần tham gia, thực hiện tốt c&aacute;c chủ trương, nghị quyết của Th&agrave;nh phố; ứng dụng s&aacute;ng tạo, hiệu quả c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; đổi mới phương thức tổ chức c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của Đo&agrave;n; đồng h&agrave;nh, hỗ trợ, chăm lo cho thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố v&agrave; ph&aacute;t huy tinh thần lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, phục vụ cộng đồng, x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34207/9.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng tổ chức Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh Dự &aacute;n n&acirc;ng cấp, sửa chữa Ph&ograve;ng Truyền thống Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh. C&ocirc;ng tr&igrave;nh được đặt tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n <em>(trước kia l&agrave; số 4 Duy T&acirc;n - nơi đấu tranh c&ocirc;ng khai của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ). </em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34207/IMG_1484.jpg" style="height:350px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&ograve;ng Truyền thống Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; kh&ocirc;ng gian lưu giữ nhiều h&igrave;nh ảnh, tư liệu, hiện vậy qu&yacute; gi&aacute; của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; l&agrave; điểm đến quen thuộc của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn, sinh hoạt truyền thống, lịch sử, với &yacute; nghĩa gi&aacute;o dục truyền thống đấu tranh c&aacute;ch mạng cho thế hệ trẻ v&agrave; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao tr&aacute;ch nhiệm của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước. Dự &aacute;n n&acirc;ng cấp, sửa chữa Ph&ograve;ng Truyền thống Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh được thực hiện với nhiều đổi mới, n&acirc;ng cấp về thiết kế v&agrave; nội dung.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) trân trọng gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người đang tham gia công tác thông tin tuyên truyền. Chúc mọi người thật khỏe để cùng giúp Thành phố khỏe hơn lúc này!

Agile Việt Nam
;