Tháng Thanh niên 2021 - Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hướng đến kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) với chủ đề &ldquo;90 năm - Đo&agrave;n ta tự h&agrave;o tiến bước&rdquo;, nhằm bồi dưỡng l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tạo m&ocirc;i trường cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố tiếp tục r&egrave;n luyện, cống hiến, trưởng th&agrave;nh; b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhằm tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ th&agrave;nh phố trong tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh triển khai Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2021 với chủ đề &ldquo;Tự h&agrave;o truyền thống Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2021 diễn ra từ ng&agrave;y 28/02/2021 đến ng&agrave;y 31/3/2021, trong đ&oacute; tập trung v&agrave;o c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục của tổ chức Đo&agrave;n; c&aacute;c hoạt động ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng h&agrave;nh, hỗ trợ thanh thiếu nhi. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c nội dung nhằm tăng cường v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức v&agrave; x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh. C&aacute;c hoạt động trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2021&nbsp;được triển khai, tổ chức với h&igrave;nh thức, nội dung ph&ugrave; hợp trong t&igrave;nh h&igrave;nh diễn biến của dịch bệnh COVID-19 hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn15.jpg" style="height:600px; width:424px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số chỉ ti&ecirc;u cơ bản được x&aacute;c lập trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2021 như: Tư vấn, hướng nghiệp cho &iacute;t nhất <strong>10.000</strong> thanh thiếu ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất <strong>5.000</strong> thanh ni&ecirc;n; huấn luyện, trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho &iacute;t nhất <strong>20.000</strong> thanh thiếu nhi; tổ chức <strong>05</strong> chương tr&igrave;nh tập huấn cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội về kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp; <strong>02</strong> chương tr&igrave;nh truyền th&ocirc;ng trực tuyến về tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh ni&ecirc;n; trao tặng <strong>50</strong> phương tiện sinh kế cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, thanh ni&ecirc;n trong diện hộ ngh&egrave;o, hộ cận ngh&egrave;o, thanh ni&ecirc;n &ldquo;ho&agrave;n lương&rdquo;, sau cai nghiện t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng trở n&ecirc;n tiến bộ; đề xuất &iacute;t nhất <strong>10.000 </strong>&yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, đề t&agrave;i; trồng mới &iacute;t nhất <strong>5.000</strong> c&acirc;y xanh; cải thiện m&ocirc;i trường, cảnh quan tại <strong>01</strong> tuyến k&ecirc;nh, rạch; trao tặng <strong>02</strong> căn nh&agrave; t&igrave;nh bạn cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; ph&aacute;t triển mới &iacute;t nhất <strong>30.000</strong> đo&agrave;n vi&ecirc;n; giới thiệu &iacute;t nhất <strong>500</strong> đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng xem x&eacute;t kết nạp; hỗ trợ vay vốn &iacute;t nhất <strong>05</strong> tỷ đồng cho thanh ni&ecirc;n; mỗi cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức <strong>01</strong> &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn&rdquo; đến thăm căn cứ c&aacute;ch mạng của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp; trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ; mỗi Quận, Huyện Đo&agrave;n hỗ trợ mới &iacute;t nhất <strong>01 </strong>m&ocirc; h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế hiệu quả. Mỗi Huyện Đo&agrave;n v&agrave; Quận Đo&agrave;n c&oacute; Hội N&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố hỗ trợ giới thiệu &iacute;t nhất <strong>01</strong> sản phẩm đăng k&yacute; tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Mỗi x&atilde; một sản phẩm - OCOP&rdquo;; mỗi cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức &iacute;t nhất <strong>01</strong> hoạt động tham gia x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị tại địa phương, đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2021 l&agrave; cơ hội&nbsp;để tuổi trẻ Th&agrave;nh phố tham gia thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thiết thực, g&oacute;p phần thể hiện tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, đ&oacute;ng g&oacute;p sức trẻ v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước n&oacute;i chung cũng như TP. Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng, đặc biệt l&agrave; hướng đến&nbsp;kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">* Hệ thống chỉ ti&ecirc;u của Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2021 thể hiện dưới h&igrave;nh thức Infographic:</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn1.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn2.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn3.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn4.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn5.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn6.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn7.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn8.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn9.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn10.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn11.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn12.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn13.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn14.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexClsmUccQc1kyGWnWMEajm1e6Tf2lyaii1iAuPHilTi6csw/viewform"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/KHAO%20S%C3%81T.png" style="height:164px; width:600px" /></a></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Mừng cột mốc tuổi 90 của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, những ngày qua, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động tạo cảm xúc, hun đúc truyền thống phong trào sinh viên, học sinh, thanh niên Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn - TP. Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;