Kết quả Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối 27/12, Phi&ecirc;n 3 của Đại hội đại biểu </strong><strong>Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>d</strong><strong>iễn ra tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</strong><strong>với sự tham gia của 420 đại biểu đại diện cho hơn 400.000 sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố</strong><strong>. </strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34031/17.jpg" style="height:389px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;</span></span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố kh&oacute;a VI nhiệm kỳ 2020</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;-&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">2023 ra mắt.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả, tại đại hội,&nbsp;c&aacute;c đại biểu đ&atilde; hiệp thương</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><strong><span style="color:rgb(38, 38, 38)">45</span></strong><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;đồng ch&iacute;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;tham gia</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Ban Chấp h&agrave;nh</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VI&nbsp;(2020</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;-&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">2023)</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">. H</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">ội nghị&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Chấp h&agrave;nh lần thứ nhất&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">đ&atilde; hiệp thương&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">danh s&aacute;ch&nbsp;</span><strong><span style="color:rgb(38, 38, 38)">15</span></strong><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">tham gia</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Thư k&yacute;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;v&agrave;&nbsp;</span><strong><span style="color:rgb(38, 38, 38)">07</span></strong><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;đồng ch&iacute; tham gia&nbsp;Ban Kiểm tra&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VI (2020</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;-&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">2023).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Chủ tịch&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Hội</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ V&nbsp; (2015 - 2020)&nbsp;</span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:segoe ui historic,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:15px"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ VI (2020 - 2023).</span></span> </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">C&ugrave;ng với </span><strong><span style="color:rgb(38, 38, 38)">04</span></strong><span style="color:rgb(38, 38, 38)">&nbsp;đồng ch&iacute; được&nbsp;hiệp thương v&agrave;o vị tr&iacute; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VI&nbsp;(2020 - 2023): </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">1.&nbsp;</span><!--[endif]--><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Đồng ch&iacute; </span><strong>&Ocirc;ng Thị Ngọc Linh&nbsp;</strong>- Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ V.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><!--[if !supportLists]--><span style="color:rgb(38, 38, 38)">2.&nbsp;</span><!--[endif]--><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n</strong> - </span>Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ V<span style="color:rgb(38, 38, 38)">. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-size:16px">3.&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-size:16px">Đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Trần Duy Qu&acirc;n&nbsp;</strong>-&nbsp;</span><span style="font-size:16px">Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt&nbsp;Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ V, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Đại học Y Dược Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">4.&nbsp;</span><!--[endif]--><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Đồng ch&iacute; <strong>Ng&ocirc; Trọng Nguyễn</strong> - </span>Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ V, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THANH TR&Uacute;C - T</span></span></strong><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HANH TUẤN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;