Kết quả Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối 27/12, Phi&ecirc;n 3 của Đại hội đại biểu </strong><strong>Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>d</strong><strong>iễn ra tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</strong><strong>với sự tham gia của 420 đại biểu đại diện cho hơn 400.000 sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố</strong><strong>. </strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34031/17.jpg" style="height:389px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;</span></span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố kh&oacute;a VI nhiệm kỳ 2020</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;-&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">2023 ra mắt.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả, tại đại hội,&nbsp;c&aacute;c đại biểu đ&atilde; hiệp thương</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><strong><span style="color:rgb(38, 38, 38)">45</span></strong><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;đồng ch&iacute;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;tham gia</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Ban Chấp h&agrave;nh</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VI&nbsp;(2020</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;-&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">2023)</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">. H</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">ội nghị&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Chấp h&agrave;nh lần thứ nhất&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">đ&atilde; hiệp thương&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">danh s&aacute;ch&nbsp;</span><strong><span style="color:rgb(38, 38, 38)">15</span></strong><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">tham gia</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Thư k&yacute;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;v&agrave;&nbsp;</span><strong><span style="color:rgb(38, 38, 38)">07</span></strong><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;đồng ch&iacute; tham gia&nbsp;Ban Kiểm tra&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VI (2020</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;-&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">2023).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Chủ tịch&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Hội</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ V&nbsp; (2015 - 2020)&nbsp;</span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:segoe ui historic,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:15px"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ VI (2020 - 2023).</span></span> </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">C&ugrave;ng với </span><strong><span style="color:rgb(38, 38, 38)">04</span></strong><span style="color:rgb(38, 38, 38)">&nbsp;đồng ch&iacute; được&nbsp;hiệp thương v&agrave;o vị tr&iacute; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VI&nbsp;(2020 - 2023): </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">1.&nbsp;</span><!--[endif]--><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Đồng ch&iacute; </span><strong>&Ocirc;ng Thị Ngọc Linh&nbsp;</strong>- Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ V.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><!--[if !supportLists]--><span style="color:rgb(38, 38, 38)">2.&nbsp;</span><!--[endif]--><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n</strong> - </span>Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ V<span style="color:rgb(38, 38, 38)">. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-size:16px">3.&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-size:16px">Đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Trần Duy Qu&acirc;n&nbsp;</strong>-&nbsp;</span><span style="font-size:16px">Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt&nbsp;Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ V, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Đại học Y Dược Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">4.&nbsp;</span><!--[endif]--><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Đồng ch&iacute; <strong>Ng&ocirc; Trọng Nguyễn</strong> - </span>Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ V, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THANH TR&Uacute;C - T</span></span></strong><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HANH TUẤN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;