Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng&nbsp;27/12/2020, phi&ecirc;n l&agrave;m việc đầu ti&ecirc;n của Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố <em>(Khu đ&ocirc; thị Đại học Quốc Gia - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh).</em></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/HINH%20B%C3%8CA%20(1).png" style="height:405px; width:600px" /></em></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/vo%20tay.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">C&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Hội, hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n đ&atilde; gửi t&acirc;m tư, t&igrave;nh cảm v&agrave; th&ocirc;ng điệp đến Đại hội th&ocirc;ng qua video clip &ldquo;Kỳ vọng của Sinh vi&ecirc;n gửi Đại hội VI&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Tại phi&ecirc;n khai mạc, P</span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">h&oacute; Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ Vũ Hải Qu&acirc;n - B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Thường trực Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">&nbsp;tham luận &ldquo;Cuộc c&aacute;ch mạng&nbsp; c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4 v&agrave; sự chuẩn bị của sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;. Cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư n&agrave;y sẽ c&oacute; nhiều chuyển đổi sang thế giới số. </span>Để l&agrave;m chủ đất nước trong giai đoạn mới, đặc biệt l&agrave; tại một th&agrave;nh phố năng động, c&oacute; tốc độ ph&aacute;t triển nhanh như Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&ograve;i hỏi những người trẻ, đặc biệt l&agrave; sinh vi&ecirc;n phải c&oacute; sự chuẩn bị, ph&ugrave; hợp với xu thế ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/vu%20hai%20quan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">P</span>h&oacute; Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ Vũ Hải Qu&acirc;n - B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Thường trực Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tr&igrave;nh b&agrave;y<span style="background-color:transparent">&nbsp;tham luận tại Đại hội</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Tiếp theo l&agrave; tham luận&nbsp;</span>&ldquo;<span style="background-color:transparent">X&acirc;y dựng&nbsp;kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a trong sinh vi&ecirc;n&rdquo; của Hội sinh vi&ecirc;n 04 trường gồm&nbsp;Đại học Sư Phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh. B&agrave;i tham luận đ&atilde; khẳng định vấn đề&nbsp;</span>ph&aacute;t triển văn h&oacute;a, con người lu&ocirc;n l&agrave; mục ti&ecirc;u quan trọng, xuy&ecirc;n suốt trong đường lối, chủ trương của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Văn h&oacute;a l&agrave; nền tảng tinh thần, l&agrave; động lực của sự ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; con người l&agrave; nh&acirc;n tố quan trọng nhất trong sự ph&aacute;t triển ấy.&nbsp;Với vai tr&ograve; l&agrave; người bạn đồng h&agrave;nh của sinh vi&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; đầu tư c&aacute;c giải ph&aacute;p ph&aacute;t triển văn h&oacute;a trong sinh vi&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/04%20sv.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Đại hội đ&atilde; lắng nghe ph&aacute;t biểu chỉ đạo của đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/BAI%20PHAT%20BIEU%20TUOI%20TRE.png" style="height:375px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Đ<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải -&nbsp;P</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">h&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Nh&acirc;n sự kiện quan trọng n&agrave;y, Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tặng sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố bảng đồng để kh&iacute;ch lệ với nội dung: &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tr&iacute; tuệ - bản lĩnh - s&aacute;ng tạo -&nbsp;xung k&iacute;ch x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh, Th&agrave;nh phố nghĩa t&igrave;nh&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/bang%20dong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tặng sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố bảng đồng</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội tr&acirc;n trọng đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy - B&iacute; thư Thường trực Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam đến dự v&agrave; chỉ đạo Đại hội. </span>Đồng ch&iacute;&nbsp;B&ugrave;i Quang Huy ph&aacute;t biểu chỉ đạo:&nbsp;&quot;Bằng tr&iacute; tuệ, sức&nbsp;s&aacute;ng tạo của sinh vi&ecirc;n, tự h&agrave;o truyền thống c&aacute;c thế hệ học sinh sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n -&nbsp;Gia Định; Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tin tưởng rằng, Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẽ x&acirc;y dựng th&agrave;nh c&ocirc;ng h&igrave;nh ảnh của&nbsp;sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&oacute; lối sống đẹp; kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo, t&iacute;ch cực thi đua trong học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học,&nbsp;c&oacute; kiến thức v&agrave; kỹ&nbsp;năng hội nhập ngang tầm với&nbsp;sinh vi&ecirc;n quốc tế để g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.&quot;&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/bai%20phat%20bieu%20Bui%20Quang%20Huy.png" style="height:375px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy&nbsp;- B&iacute; thư Thường trực Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Cuối c&ugrave;ng, </span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang </span><span style="font-size:16px">Huy <span style="background-color:transparent; font-family:times new roman"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đại diện</span>&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Đơn vị c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n cả nước để ch&uacute;c mừng Đại hội, ghi nhận những nỗ lực của tập thể c&aacute;n bộ Hội, hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong suốt nhiệm kỳ qua, </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">trao bằng khen cho tập thể, c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc</span><span style="background-color:transparent">.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/tang%20co.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang&nbsp;</span>Huy&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tặng Cờ thi đua cho Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Nh&acirc;n Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023, đ</span><span style="color:rgb(34, 34, 34); font-size:15px">ể ghi nhận, biểu dương những đ&oacute;ng g&oacute;p trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;&nbsp;trao tặng bằng khen&nbsp;Trung Ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam cho 23 tập thể; bằng khen Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam cho 09 c&aacute; nh&acirc;n; bằng khen UBND Th&agrave;nh phố cho 05 tập thể v&agrave; 01 c&aacute; nh&acirc;n.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/bang%20khen1.png" style="height:361px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đ<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang&nbsp;</span>Huy&nbsp;<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">trao bằng khen cho tập thể, c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc</span></em></span></p> <p style="text-align:right"><strong>NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;