Những tấm áo phao chân tình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TTO - Những tấm &aacute;o phao, tiền hỗ trợ v&agrave; nhu yếu phẩm đ&atilde; đến nơi xa nhất, ngập s&acirc;u nhất ở Thừa Thi&ecirc;n Huế v&agrave; Quảng Trị trong ng&agrave;y 26-10.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33904/tt1.jpg" style="height:366px; width:586px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-family:roboto">Anh Ng&ocirc; Minh Hải, ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, trao phần qu&agrave; hỗ trợ b&agrave; con x&atilde; Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ugrave;ng đo&agrave;n cứu trợ của Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM v&agrave; bạn đọc b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;mang qu&agrave; cứu trợ trở lại những nơi nước chưa r&uacute;t kịp ở Thừa Thi&ecirc;n Huế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&ocirc;i sẽ để d&agrave;nh tiền&nbsp;mua l&uacute;a giống</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Con đường li&ecirc;n th&ocirc;n dẫn v&agrave;o 3 x&atilde; Ph&uacute; Hồ, Ph&uacute; Lương v&agrave; Ph&uacute; Xu&acirc;n (huyện Ph&uacute; Vang, Thừa Thi&ecirc;n Huế) nước vẫn c&ograve;n ngập hơn nửa b&aacute;nh xe m&aacute;y. Tại UBND x&atilde; Ph&uacute; Hồ, nhiều hộ d&acirc;n đ&atilde; c&oacute; mặt ở đ&acirc;y từ sớm để nhận qu&agrave; cứu trợ của Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM v&agrave; bạn đọc b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>. 100 suất qu&agrave; được nhanh ch&oacute;ng trao tận tay người d&acirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi phần qu&agrave; gồm 1 triệu đồng tiền mặt, sữa, thuốc, nhu yếu phẩm v&agrave; một chiếc &aacute;o phao. Học sinh 6 x&atilde; v&ugrave;ng lũ ở Thừa Thi&ecirc;n Huế cũng được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM v&agrave; bạn đọc b&aacute;o Tuổi Trẻ t&agrave;i trợ 5.000 cuốn tập, 5.000 c&acirc;y b&uacute;t trước ng&agrave;y c&aacute;c em trở lại trường học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cầm số tiền hỗ trợ tr&ecirc;n tay, &ocirc;ng Hồ Ngọc Lập (70 tuổi, tr&uacute; th&ocirc;n Xu&acirc;n Lỗ Đ&ocirc;ng, x&atilde; Ph&uacute; Hồ, huyện Ph&uacute; Vang) cho biết &ocirc;ng sẽ d&ugrave;ng để mua l&uacute;a giống. &quot;Hơn 20 năm rồi, từ cơn đại hồng thủy năm 1999 đến nay t&ocirc;i mới thấy trận lụt lớn v&agrave; l&acirc;u đến vậy. Lũ l&ecirc;n rồi lại xuống đến 3 lần, l&uacute;a giống trong nh&agrave; kh&ocirc;ng kịp b&ecirc; đi cất n&ecirc;n hư hại hết. M&agrave; chỉ c&ograve;n 2 th&aacute;ng nữa l&agrave; đến m&ugrave;a gieo sạ&quot; - &ocirc;ng Lập n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ograve;n b&agrave; Hồ Thị Hạnh (x&atilde; Ph&uacute; Hồ) cảm ơn: &quot;Nhiều đo&agrave;n cứu trợ đến x&atilde; cho m&igrave; g&oacute;i, gạo nhưng chưa ai cho &aacute;o phao cả. Lũ l&ecirc;n nhanh như vừa rồi, c&oacute; c&aacute;i &aacute;o phao mang tr&ecirc;n m&igrave;nh lỡ khi c&oacute; ghe thuyền đến đ&oacute;n đi sơ t&aacute;n th&igrave; cũng đỡ sợ. Cảm ơn những bạn đọc, nh&agrave; hảo t&acirc;m đ&atilde; tặng chiếc &aacute;o phao ch&acirc;n t&igrave;nh cho b&agrave; con v&ugrave;ng lũ ch&uacute;ng t&ocirc;i&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều hộ d&acirc;n ở th&ocirc;n Giang Trung, x&atilde; Ph&uacute; Lương đ&atilde; phải d&ugrave;ng ghe, b&egrave; để đến được UBND x&atilde; nhận qu&agrave; bởi th&ocirc;n n&agrave;y vẫn đang bị nước bủa v&acirc;y. B&agrave; V&otilde; Thị Tập (th&ocirc;n Giang Trung) n&oacute;i rằng nước d&acirc;ng l&ecirc;n đến nay cũng đ&atilde; 12 ng&agrave;y chưa r&uacute;t hết. Cả th&ocirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; chiếc ghe n&agrave;o n&ecirc;n việc di chuyển trong m&ugrave;a lũ hết sức kh&oacute; khăn. B&agrave; Tập t&acirc;m t&igrave;nh rằng l&uacute;c n&agrave;y b&agrave; con v&ugrave;ng lũ nhận được g&igrave; cũng qu&yacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;M&igrave; g&oacute;i b&agrave; con đ&atilde; nhận nhiều rồi. L&uacute;c n&agrave;y được hỗ trợ tấm &aacute;o phao, tiền mặt để b&agrave; con mua th&ecirc;m l&uacute;a giống, &aacute;o quần cho con ch&aacute;u th&igrave; thật tốt. Nếu th&ocirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i được c&aacute;c nh&agrave; hảo t&acirc;m hỗ trợ cho một chiếc ghe để khi lũ l&ecirc;n c&aacute;n bộ th&ocirc;n c&oacute; c&aacute;i m&agrave; đưa người đau ốm đi cấp cứu th&igrave; c&agrave;ng tốt hơn biết bao&quot; - b&agrave; Tập n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đến với rốn lũ Quảng Trị</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 26-10, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ&nbsp;</em>v&agrave; Hội Doanh nh&acirc;n trẻ TP.HCM đ&atilde; đến với v&ugrave;ng rốn lũ tỉnh Quảng Trị c&ugrave;ng 600 suất qu&agrave; trị gi&aacute; hơn 1 tỉ đồng tặng b&agrave; con 5 huyện lỵ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại x&atilde; Triệu Giang, huyện Triệu Phong, nơi vừa qua bị thiệt hại nặng v&igrave; bị bao v&acirc;y giữa 3 con s&ocirc;ng, từng ngập gần 3m, nay nước đ&atilde; r&uacute;t để lại hậu quả l&acirc;u d&agrave;i mới khắc phục được. Theo ch&iacute;nh quyền x&atilde; Triệu Giang, hầu như trong x&atilde; nh&agrave; n&agrave;o cũng c&oacute; t&agrave;i sản trộn b&ugrave;n non. Hơn 40ha diện t&iacute;ch đất canh t&aacute;c v&agrave; hệ thống k&ecirc;nh mương nội đồng giờ đ&atilde; bị c&aacute;t lấp n&ecirc;n phải mất rất l&acirc;u người d&acirc;n ở đ&acirc;y mới trở lại cuộc sống b&igrave;nh thường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i 150 suất qu&agrave; trao cho b&agrave; con, đo&agrave;n cũng hỗ trợ 200 phao cứu sinh cho c&aacute;c hộ ở vị tr&iacute; xung yếu v&agrave; lực lượng xung k&iacute;ch x&atilde;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo anh Ng&ocirc; Minh Hải - ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, để kịp thời chia sẻ một phần kh&oacute; khăn với b&agrave; con sau lũ, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;v&agrave; c&aacute;c đơn vị đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động quy&ecirc;n g&oacute;p hướng về miền Trung. Trong mỗi phần qu&agrave; ngo&agrave;i tiền mặt đều t&iacute;nh to&aacute;n đến c&aacute;c nhu yếu phẩm thiết yếu cho b&agrave; con sinh hoạt sau lũ như quần &aacute;o, vật tư y tế, &aacute;o phao, tập vở...&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Mỗi phần qu&agrave; d&ugrave; gi&aacute; trị chưa phải l&agrave; lớn nhưng đ&acirc;y l&agrave; tấm l&ograve;ng m&agrave; đồng b&agrave;o hướng về b&agrave; con đang chịu cảnh thi&ecirc;n tai. Hi vọng c&ugrave;ng với sự hỗ trợ của cả cộng đồng, b&agrave; con v&ugrave;ng lũ sẽ sớm gượng dậy v&agrave; an to&agrave;n hơn trong những đợt thi&ecirc;n tai sắp tới&quot; - anh Hải n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Hải cho biết khi đo&agrave;n đến v&ugrave;ng l&ograve;ng chảo Ba L&ograve;ng (huyện Đakr&ocirc;ng, Quảng Trị), nơi đ&acirc;y vẫn c&ograve;n b&ugrave;n non cao nửa m&eacute;t. Đ&acirc;y l&agrave; x&atilde; v&ugrave;ng n&uacute;i nhưng thường xuy&ecirc;n bị ngập. Nhiều người b&agrave;n đến những giải ph&aacute;p căn cơ l&acirc;u d&agrave;i gi&uacute;p b&agrave; con như x&acirc;y nh&agrave; tr&aacute;nh lũ v&agrave; hỗ trợ phương tiện cứu hộ.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(207, 226, 243); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34);"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33904/tt2.jpg" style="height:366px; width:586px" /></span></span></p> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233);"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh, ủy vi&ecirc;n thường vụ, gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ trẻ Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, trao qu&agrave; cho người d&acirc;n v&ugrave;ng lũ Thừa Thi&ecirc;n Huế - Ảnh: NHẬT LINH</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;phối hợp c&ugrave;ng Tỉnh đo&agrave;n Quảng Trị, Thừa Thi&ecirc;n Huế hỗ trợ 1.200 phần qu&agrave;, tổng trị gi&aacute; 2,5 tỉ đồng (mỗi phần trị gi&aacute; từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu đồng), gồm qu&agrave; trị gi&aacute; 500.000 đồng&nbsp;v&agrave; tiền mặt từ&nbsp;1 triệu đến&nbsp;2 triệu đồng.</span></span></p> </div> <p style="text-align:right"><strong>THEO NHẬT LINH - TRƯỜNG TRUNG (B&Aacute;O TUỔI TRẺ)</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;