Những tấm áo phao chân tình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TTO - Những tấm &aacute;o phao, tiền hỗ trợ v&agrave; nhu yếu phẩm đ&atilde; đến nơi xa nhất, ngập s&acirc;u nhất ở Thừa Thi&ecirc;n Huế v&agrave; Quảng Trị trong ng&agrave;y 26-10.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33904/tt1.jpg" style="height:366px; width:586px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-family:roboto">Anh Ng&ocirc; Minh Hải, ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, trao phần qu&agrave; hỗ trợ b&agrave; con x&atilde; Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ugrave;ng đo&agrave;n cứu trợ của Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM v&agrave; bạn đọc b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;mang qu&agrave; cứu trợ trở lại những nơi nước chưa r&uacute;t kịp ở Thừa Thi&ecirc;n Huế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&ocirc;i sẽ để d&agrave;nh tiền&nbsp;mua l&uacute;a giống</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Con đường li&ecirc;n th&ocirc;n dẫn v&agrave;o 3 x&atilde; Ph&uacute; Hồ, Ph&uacute; Lương v&agrave; Ph&uacute; Xu&acirc;n (huyện Ph&uacute; Vang, Thừa Thi&ecirc;n Huế) nước vẫn c&ograve;n ngập hơn nửa b&aacute;nh xe m&aacute;y. Tại UBND x&atilde; Ph&uacute; Hồ, nhiều hộ d&acirc;n đ&atilde; c&oacute; mặt ở đ&acirc;y từ sớm để nhận qu&agrave; cứu trợ của Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM v&agrave; bạn đọc b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>. 100 suất qu&agrave; được nhanh ch&oacute;ng trao tận tay người d&acirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi phần qu&agrave; gồm 1 triệu đồng tiền mặt, sữa, thuốc, nhu yếu phẩm v&agrave; một chiếc &aacute;o phao. Học sinh 6 x&atilde; v&ugrave;ng lũ ở Thừa Thi&ecirc;n Huế cũng được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM v&agrave; bạn đọc b&aacute;o Tuổi Trẻ t&agrave;i trợ 5.000 cuốn tập, 5.000 c&acirc;y b&uacute;t trước ng&agrave;y c&aacute;c em trở lại trường học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cầm số tiền hỗ trợ tr&ecirc;n tay, &ocirc;ng Hồ Ngọc Lập (70 tuổi, tr&uacute; th&ocirc;n Xu&acirc;n Lỗ Đ&ocirc;ng, x&atilde; Ph&uacute; Hồ, huyện Ph&uacute; Vang) cho biết &ocirc;ng sẽ d&ugrave;ng để mua l&uacute;a giống. &quot;Hơn 20 năm rồi, từ cơn đại hồng thủy năm 1999 đến nay t&ocirc;i mới thấy trận lụt lớn v&agrave; l&acirc;u đến vậy. Lũ l&ecirc;n rồi lại xuống đến 3 lần, l&uacute;a giống trong nh&agrave; kh&ocirc;ng kịp b&ecirc; đi cất n&ecirc;n hư hại hết. M&agrave; chỉ c&ograve;n 2 th&aacute;ng nữa l&agrave; đến m&ugrave;a gieo sạ&quot; - &ocirc;ng Lập n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ograve;n b&agrave; Hồ Thị Hạnh (x&atilde; Ph&uacute; Hồ) cảm ơn: &quot;Nhiều đo&agrave;n cứu trợ đến x&atilde; cho m&igrave; g&oacute;i, gạo nhưng chưa ai cho &aacute;o phao cả. Lũ l&ecirc;n nhanh như vừa rồi, c&oacute; c&aacute;i &aacute;o phao mang tr&ecirc;n m&igrave;nh lỡ khi c&oacute; ghe thuyền đến đ&oacute;n đi sơ t&aacute;n th&igrave; cũng đỡ sợ. Cảm ơn những bạn đọc, nh&agrave; hảo t&acirc;m đ&atilde; tặng chiếc &aacute;o phao ch&acirc;n t&igrave;nh cho b&agrave; con v&ugrave;ng lũ ch&uacute;ng t&ocirc;i&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều hộ d&acirc;n ở th&ocirc;n Giang Trung, x&atilde; Ph&uacute; Lương đ&atilde; phải d&ugrave;ng ghe, b&egrave; để đến được UBND x&atilde; nhận qu&agrave; bởi th&ocirc;n n&agrave;y vẫn đang bị nước bủa v&acirc;y. B&agrave; V&otilde; Thị Tập (th&ocirc;n Giang Trung) n&oacute;i rằng nước d&acirc;ng l&ecirc;n đến nay cũng đ&atilde; 12 ng&agrave;y chưa r&uacute;t hết. Cả th&ocirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; chiếc ghe n&agrave;o n&ecirc;n việc di chuyển trong m&ugrave;a lũ hết sức kh&oacute; khăn. B&agrave; Tập t&acirc;m t&igrave;nh rằng l&uacute;c n&agrave;y b&agrave; con v&ugrave;ng lũ nhận được g&igrave; cũng qu&yacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;M&igrave; g&oacute;i b&agrave; con đ&atilde; nhận nhiều rồi. L&uacute;c n&agrave;y được hỗ trợ tấm &aacute;o phao, tiền mặt để b&agrave; con mua th&ecirc;m l&uacute;a giống, &aacute;o quần cho con ch&aacute;u th&igrave; thật tốt. Nếu th&ocirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i được c&aacute;c nh&agrave; hảo t&acirc;m hỗ trợ cho một chiếc ghe để khi lũ l&ecirc;n c&aacute;n bộ th&ocirc;n c&oacute; c&aacute;i m&agrave; đưa người đau ốm đi cấp cứu th&igrave; c&agrave;ng tốt hơn biết bao&quot; - b&agrave; Tập n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đến với rốn lũ Quảng Trị</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 26-10, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ&nbsp;</em>v&agrave; Hội Doanh nh&acirc;n trẻ TP.HCM đ&atilde; đến với v&ugrave;ng rốn lũ tỉnh Quảng Trị c&ugrave;ng 600 suất qu&agrave; trị gi&aacute; hơn 1 tỉ đồng tặng b&agrave; con 5 huyện lỵ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại x&atilde; Triệu Giang, huyện Triệu Phong, nơi vừa qua bị thiệt hại nặng v&igrave; bị bao v&acirc;y giữa 3 con s&ocirc;ng, từng ngập gần 3m, nay nước đ&atilde; r&uacute;t để lại hậu quả l&acirc;u d&agrave;i mới khắc phục được. Theo ch&iacute;nh quyền x&atilde; Triệu Giang, hầu như trong x&atilde; nh&agrave; n&agrave;o cũng c&oacute; t&agrave;i sản trộn b&ugrave;n non. Hơn 40ha diện t&iacute;ch đất canh t&aacute;c v&agrave; hệ thống k&ecirc;nh mương nội đồng giờ đ&atilde; bị c&aacute;t lấp n&ecirc;n phải mất rất l&acirc;u người d&acirc;n ở đ&acirc;y mới trở lại cuộc sống b&igrave;nh thường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i 150 suất qu&agrave; trao cho b&agrave; con, đo&agrave;n cũng hỗ trợ 200 phao cứu sinh cho c&aacute;c hộ ở vị tr&iacute; xung yếu v&agrave; lực lượng xung k&iacute;ch x&atilde;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo anh Ng&ocirc; Minh Hải - ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, để kịp thời chia sẻ một phần kh&oacute; khăn với b&agrave; con sau lũ, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;v&agrave; c&aacute;c đơn vị đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động quy&ecirc;n g&oacute;p hướng về miền Trung. Trong mỗi phần qu&agrave; ngo&agrave;i tiền mặt đều t&iacute;nh to&aacute;n đến c&aacute;c nhu yếu phẩm thiết yếu cho b&agrave; con sinh hoạt sau lũ như quần &aacute;o, vật tư y tế, &aacute;o phao, tập vở...&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Mỗi phần qu&agrave; d&ugrave; gi&aacute; trị chưa phải l&agrave; lớn nhưng đ&acirc;y l&agrave; tấm l&ograve;ng m&agrave; đồng b&agrave;o hướng về b&agrave; con đang chịu cảnh thi&ecirc;n tai. Hi vọng c&ugrave;ng với sự hỗ trợ của cả cộng đồng, b&agrave; con v&ugrave;ng lũ sẽ sớm gượng dậy v&agrave; an to&agrave;n hơn trong những đợt thi&ecirc;n tai sắp tới&quot; - anh Hải n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Hải cho biết khi đo&agrave;n đến v&ugrave;ng l&ograve;ng chảo Ba L&ograve;ng (huyện Đakr&ocirc;ng, Quảng Trị), nơi đ&acirc;y vẫn c&ograve;n b&ugrave;n non cao nửa m&eacute;t. Đ&acirc;y l&agrave; x&atilde; v&ugrave;ng n&uacute;i nhưng thường xuy&ecirc;n bị ngập. Nhiều người b&agrave;n đến những giải ph&aacute;p căn cơ l&acirc;u d&agrave;i gi&uacute;p b&agrave; con như x&acirc;y nh&agrave; tr&aacute;nh lũ v&agrave; hỗ trợ phương tiện cứu hộ.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(207, 226, 243); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34);"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33904/tt2.jpg" style="height:366px; width:586px" /></span></span></p> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233);"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh, ủy vi&ecirc;n thường vụ, gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ trẻ Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, trao qu&agrave; cho người d&acirc;n v&ugrave;ng lũ Thừa Thi&ecirc;n Huế - Ảnh: NHẬT LINH</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;phối hợp c&ugrave;ng Tỉnh đo&agrave;n Quảng Trị, Thừa Thi&ecirc;n Huế hỗ trợ 1.200 phần qu&agrave;, tổng trị gi&aacute; 2,5 tỉ đồng (mỗi phần trị gi&aacute; từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu đồng), gồm qu&agrave; trị gi&aacute; 500.000 đồng&nbsp;v&agrave; tiền mặt từ&nbsp;1 triệu đến&nbsp;2 triệu đồng.</span></span></p> </div> <p style="text-align:right"><strong>THEO NHẬT LINH - TRƯỜNG TRUNG (B&Aacute;O TUỔI TRẺ)</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;