Sôi nổi "Hội trại Tiếng Anh toàn quốc " năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đến từ 63 tỉnh, th&agrave;nh kh&aacute;c nhau, 138 đại biểu được chia th&agrave;nh 10 đội đại diện cho 10 nước Asean c&ugrave;ng nhau tham gia &ldquo;Hội trại Tiếng Anh to&agrave;n quốc năm 2020&rdquo; từ ng&agrave;y 02 đến ng&agrave;y 04/10/2020 với chủ đề &ldquo;Giai điệu Tiếng Anh&rdquo;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33863/ht0.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đ&ecirc;m khai mạc &quot;Hội trại Tiếng Anh to&agrave;n quốc&quot; năm 2020</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu đ&atilde; tham gia v&agrave;o nhiều hoạt động thiết thực như phần thi Trang tr&iacute; trại với chủ đề <em>&ldquo;ASEAN thống nhất trong đa dạng&rdquo;</em>; Hội thảo n&acirc;ng cao năng lực Tiếng Anh cho thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam; Thuyết tr&igrave;nh về c&aacute;c dự &aacute;n x&atilde; hội, dự &aacute;n n&acirc;ng cao năng lực Tiếng Anh; chương tr&igrave;nh &ldquo;Cuộc đua kỳ th&uacute;&rdquo; v&agrave; Nhạc hội &ldquo;Giai điệu Tiếng Anh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33863/ht21.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần thi Trang tr&iacute; trại với chủ đề&nbsp;</span>&ldquo;ASEAN thống nhất trong đa dạng&rdquo;</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33863/ht5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thảo n&acirc;ng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33863/ht3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Cuộc đua kỳ th&uacute;&rdquo;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu tham gia &ldquo;Hội trại Tiếng Anh to&agrave;n quốc năm 2020&rdquo; đều l&agrave; những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; khả năng sử dụng th&agrave;nh thạo Tiếng Anh, tham gia c&aacute;c CLB tiếng anh tại địa phương, đơn vị, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n - Hội, c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội v&agrave; c&oacute; kinh nghiệm tham gia, tổ chức c&aacute;c hoạt động n&acirc;ng cao năng lực tiếng anh cho thanh thiếu ni&ecirc;n tại địa phương, đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33863/ht4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh tổng kết Hội trại v&agrave; nhạc hội &ldquo;Giai điệu Tiếng Anh&rdquo;</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33863/ht1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu Chu Thị Hải Yến - tỉnh Nghệ An cho biết, tham gia hội trại năm nay, thắng hay thua kh&ocirc;ng phải yếu tố quyết định, quan trọng l&agrave; bạn học hỏi được g&igrave; qua chương tr&igrave;nh v&agrave; nhận ra bản th&acirc;n c&ograve;n điểm n&agrave;o thiếu s&oacute;t để sửa đổi. Với bản th&acirc;n, Yến t&iacute;ch lũy được kinh nghiệm trong việc l&agrave;m sao để nu&ocirc;i dưỡng đam m&ecirc; việc học ngoại ngữ, đặc biệt l&agrave; học được c&aacute;ch quan t&acirc;m bạn b&egrave; mặc d&ugrave; trước giờ chưa hề quen biết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Hội trại Tiếng Anh to&agrave;n quốc năm 2020&rdquo; do Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nhằm cụ thể h&oacute;a chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 v&agrave; triển khai đề &aacute;n n&acirc;ng cao năng lực Tiếng Anh cho thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội trại l&agrave; dịp để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu ni&ecirc;n to&agrave;n quốc giao lưu, gắn kết, chia sẻ c&aacute;c kinh nghiệm, m&ocirc; h&igrave;nh hiệu quả trong việc học tiếng Anh, từ đ&oacute; x&acirc;y dựng c&aacute;c dự &aacute;n x&atilde; hội c&oacute; sử dụng ngoại ngữ v&agrave; hỗ trợ n&acirc;ng cao năng lực tiếng Anh, khả năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam trong bối cảnh to&agrave;n cầu h&oacute;a ng&agrave;y c&agrave;ng s&acirc;u rộng.</span></span></p> <p style="margin-left:360pt; text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TRẦN Đ&Agrave;O&nbsp;&nbsp;</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;