Hiểu đúng về phòng lây nhiễm nCoV

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"><strong><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">Bộ Y tế vừa phối hợp c&ugrave;ng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam x&acirc;y dựng c&aacute;c infographic về những thắc mắc, hỏi đ&aacute;p li&ecirc;n quan đến ph&ograve;ng l&acirc;y nhiễm nCoV.</span></strong></div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p>Với 14 nội dung cụ thể, ngắn gọn, sinh động, c&aacute;c infographic gi&uacute;p người d&acirc;n hiểu đ&uacute;ng hơn về c&aacute;c nguồn l&acirc;y v&agrave; nhận thức đ&uacute;ng đắn về c&aacute;c c&aacute;ch ph&ograve;ng bệnh do nCoV g&acirc;y ra.</p> <p><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">Dưới đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c infographic về những thắc mắc, hỏi đ&aacute;p li&ecirc;n quan đến ph&ograve;ng l&acirc;y nhiễm nCoV.</span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/090220208D7585EE/1.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/090220208D7585EE/2.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/090220208D7585EE/3.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/090220208D7585EE/4.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/090220208D7585EE/5.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/090220208D7585EE/6.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/090220208D7585EE/7.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/090220208D7585EE/8.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/090220208D7585EE/9.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);">S.Hải - website Th&agrave;nh ủy</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;